Haziran 17, 2019, 08:48:53
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Tevekkül Ýle Ýlgili Sözleri

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 08, 2009, 01:34:47 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Ebû Hureyre (r.a.) Resûlullah'ýn þöyle buyurduðunu haber vermiþtir: "Kuvvetli mü'min, Allah Katýnda zayýf mü'minden daha hayýrlý, (daha üstün) ve daha sevimlidir. (Bununla beraber) her ikisinde de hayýr vardýr. Sana yararlý olan þeyi elde etmeye çalýþ. Allah'dan yardým dile ve asla acz gösterme. Baþýna birþey gelirse, ''Eðer (keþke) þöyle yapsaydým, þöyle olurdu!'' diye hayýflanýp durma. ''Allah'ýn takdiri bu. O, ne dilerse yapar.'' de. Çünkü "eðer (keþke)" kelimesi, þeytaný memnun edecek iþlerin kapýsýný açar."

(Müslim, Kader 34. Tercüme: Ýsmail L. Çakan, Hadislerle Gerçekler, Erkam Yayýnlarý, Ýstanbul 1990, s.231)"Birþey istediðin zaman yalnýz Allah'tan iste. Yardým dilediðin zaman Allah'tan dile. Þunu iyi bil ki bütün yaratýlmýþlar elbirliði ile sana bir menfaat bahþetmek isteseler, Allah'ýn sana yazdýðýndan daha fazlasýný baðýþlayamazlar. Yine yaratýlmýþlarýn tümü elbirliði ile sana bir zarar vermek isteseler, Allah'ýn sana takdir ettiðinden fazlasýný yapamazlar."

(Tirmizi, Sünen, fi sýfati'l-Kýyame, 60)"Ey Ebû Hureyre! Allah'tan baþka hiçbir þeye ümit baðlama. Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allah Teâlâ Hazretleri'nden iste. Allah-ü Teâlâ'nýn âdet-i ilâhiyyesi (iþi, kânunu) þöyledir ki; herþeyi bir sebep altýnda yaratýr. Bir iþ için sebebine yapýþmak ve sonra Allah Teâlâ'nýn yaratmasýný beklemek lâzýmdýr. Tevekkül de bundan ibârettir."

(Hadis-i þerif-Ey Oðul Ýlmihali, http://www.kuranikerim.com/dini_sozluk/ds_t3.htm)"Üzülme, Allah bizimledir."

(Bera Ibnu'l Azib r.a. Kütüb-i Sitte, 16. cilt, Sf. 200)"Mümin kiþinin durumu ne kadar þaþýrtýcýdýr ! Zira her iþi onun için bir hayýrdýr. Bu durum sadece mümine hastýr, baþkasýna deðil : Ona memnun olacaðý birsey gelse þükreder, bu ise hayýrdýr: bir zarar gelse sabreder bu da hayýrdýr."

(Suheyb Ibnu Sinan r.a. kutub-ý sýtte, 2. Cilt , Sf. 208)

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

MURAT OZEL

Ebû Hureyre (r.a.) Resûlullah'ýn þöyle buyurduðunu haber vermiþtir: "Kuvvetli mü'min, ALLAH Katýnda zayýf mü'minden daha hayýrlý, (daha üstün) ve daha sevimlidir. (Bununla beraber) her ikisinde de hayýr vardýr. Sana yararlý olan þeyi elde etmeye çalýþ. ALLAH'dan yardým dile ve asla acz gösterme. Baþýna birþey gelirse, ''Eðer (keþke) þöyle yapsaydým, þöyle olurdu!'' diye hayýflanýp durma. ''ALLAH'ýn takdiri bu. O, ne dilerse yapar.'' de. Çünkü "eðer (keþke)" kelimesi, þeytaný memnun edecek iþlerin kapýsýný açar."


ALLAH celle celaluhu razi olsun

FersahFersah


Yukar git