Haziran 26, 2019, 05:57:51
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Ýman Ýle Ýlgili Sözleri

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 08, 2009, 01:30:04 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Sana, arþýn altýndan, cennet hazinelerinden bir söze delalet edeyim mi? Þöyle dersin: "La havle vela kuvvete Ýlla Billah" (Allah'tan baþka ne men edecek ve ne de yapacak bir kuvvet vardýr.) O zaman Allah buyurur ki: "Kulum teslim oldu ve selamet buldu."

(Ramuz el-Ehadis-1, s. 166/3)Allah'tan baþka ilah yoktur, o tektir, þeriksizdir. Arz ve semanýn mülkü O'na aittir. Bütün hamdler O'nadýr, O herþeye kadirdir." de... Taþlanmýþ þeytandan Allah'a sýðýn.

(Kütüb-i Sitte, Muhtasarý Tercüme ve Þerhi, Prof. Dr. Ýbrahim Canan, 16. cilt, s. 311)Ebu Hüreyre radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu: "Caným kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiþ olmazsýnýz. Yaptýðýnýz takdirde birbirinizi seveceðiniz bir þey söyleyeyim mi? Aranýzda selamý yayýnýz!"

(Müslim, îman 93-94. Ayrýca bk.Tirmizî, Et'ime 45, Kýyamet 56; Ýbni Mace, Mukaddime 9, Edeb 11)Allah sizin ne dýþ görünüþünüze ne de mallarýnýza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve iþlerinize bakar.

(Müslim, Birr, 33; Ýbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539)"Ýman, kalben bilip tasdik etme, dil ile söyleyip ikrar etme, beden uzuvlarýyla da amel etmektir."

(Hz. Ali r.a. Kütüb-i Sitte, 16. Cilt , Sf. 492)

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...


Yukar git