Haziran 25, 2019, 01:40:29
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

Peygamber efendimizin(S.A.V)Sevgi,Merhamet Ve Adalet Ýle Ýlgili Sözleri

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 08, 2009, 12:02:45 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Biriniz kardeþinin ahlakýný (Allah için) seviyorsa bunu kendisine söylesin.

(Kütüb-i Sitte, 10. cilt, s. 135; Ebû Dâvud, Edeb 122, (5124); Tirmizi Zühd 54, (2393))Size vermekte olduðu nimetlerinden ötürü Allah'ý sevin, beni de Allah beni sevdiði için seviniz.

(Tirmizi; Huccetü'l Ýslam Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 4. cilt, s.594)Resulullah bir kere dua ederken þöyle buyurdu: "Ya Rabbi! Bana Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve beni Senin sevgine yaklaþtýracaklarýn sevgisini ihsan eyle ve Kendi sevgini bana hararetten, susuzluktan yananlarýn, soðuk suya kavuþmasýný istemelerinden sevgili kýl.

(Ýmam Gazali, Kimya-yý Saadet, s. 594 ((2) VI/253) ((5) VI/253)Kalbinin yumuþamasýný sever misin? Yetime merhamet et, onun baþýný okþa ve ona yediðinden yedir. Kalbin yumuþar.

(Ramuz El-Ehadis, Musannif Ahmed Ziyaüddin Gümüþhanevi, Mütercim: Abdülaziz Bekkine, cilt 1, 11-9)“ Kardeþini güler yüzle karþýlaman, kendi kovandan kardeþinin kabýna su vermen de birer maruftur.”

Tirmizi, Hz. Cabir’den rivayet etti kutub-ý sýtte, 2. Cilt“ Mümin kiþi, diðer mümine karþý duvar gibidir, birbirlerini takviye ederler.”

(Nesai kutub-ý sýtte, 2. Cilt , Sf. 374)Size vermekte olduðu nimetlerinden ötürü Allah'ý sevin, beni de Allah beni sevdiði için seviniz.

Tirmizi; Huccetü'l Ýslam Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 4. cilt, Çeviri: Dr. Sýtký Gülle, Huzur Yayýnevi, Ýstanbul 1998, s.594

Allah uðrunda birbirine muhabbet eden kimseler, O’nun gölgesinden baþka gölge olmayan günde, O’unu Arþ-ý Alâsýnýn gölgesindedirler. Kendilerine nurdan kürsüler kurulur. Onlarýn Rableri ile olan meclislerine, Peygamberler, sýddýklar ve þehidler bie imrenirler.

(Hz. Muaz Ýbni Cebel r.a.) Ramuz El-Hadis s.233


"Mümin kendisi için sevdiðini kardeþi için de arzular."

Buhari ve Müslim; Huccetü'l Ýslam Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sýtký Gülle, Huzur Yayýnevi, Ýstanbul 1998, s. 152


"Hediyeleþin, birbirinizi sevin. Birbirinize yiyecek hediye edin. Bu, rýzkýnýzda geniþlik hasýl eder."

Kütüb-i Sitte, Muhtasarý Tercüme ve Þerhi, Prof. Dr. Ýbrahim Canan, 16. cilt, Akçað Yayýnlarý, Ankara, s.239

"Ziyaretleþin, hediyeleþin. Çünkü ziyaret sevgiyi perçinler, hediye de kalpteki kötü duygularý söker atar."

Kütüb-i Sitte, Muhtasarý Tercüme ve Þerhi, Prof. Dr. Ýbrahim Canan, 16. cilt, Akçað Yayýnlarý, Ankara, s.239

"Birbirinizi kýskanmayýnýz, birbirinize kin tutmayýnýz, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, birbirinize sýrtlarýnýzý dönmeyiniz, kiminiz kiminizi arkasýndan çekiþtirmesin. Allah'ýn kullarý kardeþler olunuz."

Buhari ve Müslim; Huccetü'l Ýslam Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sýtký Gülle, Huzur Yayýnevi, Ýstanbul 1998, s. 315

"Sizden önceki toplumlarýn derdi size de bulaþtý: Haset ve kin. Kin beslemek kökten kazýyan þeydir. Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiþ olamazsýnýz. Size birbirinizi seveceðiniz bir þeyi haber vereyim mi? Aranýzda selamý yayýn."

Tirmizi; Huccetü'l Ýslam Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sýtký Gülle, Huzur Yayýnevi, Ýstanbul 1998, s. 425


Mü’minler birbirlerine muhabbetli ve hayýrlýdýr, evleri ve bedenleri ayrý olsa da. Facirler ise birbirlerini aldatýcýdýrlar. Evleri ve bedenleri toplu olsa da. Ve birbirleriyle mücadele ederler.

(Hz. Enes r.a.) Ramuz El-Hadis s.233


Merhamet edin, merhamet olunasýnýz. Af edin, af olunasýnýz. Yazýk, laf ebesi olanlara. Yazýk günahlarýna bilerek devam edip, istiðfar etmeyenlere.

G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayýnevi, Ýstanbul, 1997, 70/10


Kolaylaþtýrýn, güçleþtirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi geçinin, ihtilafa düþmeyin.

Hz. Said Ýbni Ebu Berde; G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayýnevi, Ýstanbul, 1997, 510/5


Allah yoluna birbirlerini sevenler, arþýn gölgesinden baþka gölge olmayan o günde, arþýn gölgesindedirler. Nurdan münberler üzerinde. Onlarýn mekanlarýna Nebiler ve Sýddýklar gýbta ederler.

(Hz. Muaz r.a.) Ramuz El-Hadis s.233


Allah yolunda muhabbet edenler, Arþý Alâ etrafýnda yakuttan kürsüler üzerinde olurlar.

(Hz. Ebu Eyyub r.a) Ramuz El-Hadis s.233

"Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakký söyle."

Kütüb-i Sitte, Muhtasarý Tercüme ve Þerhi, Prof. Dr. Ýbrahim Canan, 16. cilt, Akçað Yayýnlarý, Ankara, s. 317

"Fakirleri seviniz ve onlara yakýn olunuz. Siz onlarý severseniz, Allah da sizi sever. Siz onlara yakýn olursanýz, Allah da size yakýn olur. Siz onlarý giydirirseniz, Allah da sizi giydirir. Siz onlarý yedirirseniz, Allah da sizi yedirir. Siz cömert olunuz ki, Allah Teala da size karþý cömert olsun."

G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayýnevi, Ýstanbul, 1997, 17/15


"Zulümden kaçýnýn. Zira zulüm, kýyamet günü karanlýklar olacaktýr. Cimrilikten de kaçýnýn, zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiþ, onlarý birbirlerinin kanlarýný dökmeye, haramlarýný helal addetmeye sevk etmiþtir."

Muslim, Birr 56; Kütüb-i Sitte, Muhtasarý Tercüme ve Þerhi, Prof. Dr. Ýbrahim Canan, 16. cilt, Akçað Yayýnlarý, Ankara, s. 357


Mü’min alicenaptýr ve kerimdir (Hüsnü zanný sebebile aldanýr). Facir ise hilekardýr.

(Hz. Ebu Hüreyre r.a.) Ramuz El-Hadis s.230


Mü’min her halinde hayýr üzerindedir. Ruhu, Allah Azze ve Celleye hamd eder olduðu halde, iki yaný arasýnda kabzolunur.

(Hz.Ýbni Abbas r.a.) Ramuz El-Hadis s.230


Mü’min omuzlarý yumuþak kimsedir (iyi geçimlidir). O din kardeþine rahatlýk verir. Münafýk ise uzak durur. Ve kardeþine sýkýntý verir. Mü’min selâm vermekte atýlgandýr. Münafýk ise bakar ki 0nce kendisine versinler.

(Hz. Enes r.a.) Ramuz El-Hadis s.230

Maruf (iyilik) cennet kapýlarýndandýr. Ve fena ölümü defeder. Ýyilik ismi gibi iyidir. Ve dünyada iyilik adamý olan ahirette de iyilik ehli olur.

(Hz.Ýbni Þihab r.a.) Ramuz El-Hadis s.236"Ey insanlar dikkat ediniz! Rabbiniz tektir. Arabýn, Arab olmayana, Arab olmayanýn Arab'a, siyahýn kýrmýzýya, kýrmýzýnýn siyaha, takvadan öte, hiçbir üstünlüðü yoktur. Þüphesiz Allah Teala katýnda en üstününüz, Allah Teala'dan en çok korkanýnýzdýr."

Müsned-i Ahmed b. Hanbel, 5/411
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...


Yukar git