Haziran 25, 2019, 05:42:21
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Peygamber Efendimizin(S.A.V) Yalandan Kaçýnmak Ýle Ýlgili Sözleri

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 08, 2009, 11:36:22

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

"Eðer siz, Allah ve Resulü'nün sizi sevmesini istiyorsanýz, size verilen emaneti yerine veriniz. Söylediðiniz vakit doðru söyleyiniz, komþularýnýz ile güzel komþuluk yapýnýz."

(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.278; Taberani'den)"Kýyamet günü Allah Katýnda mahluklarýn en sevimsizleri yalancýlar, kibirliler ve kardeþlerine karþý sinelerinde amansýz kin besleyenler olacak ..."

(Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.355)"Kýyamet günü Allah kullarýnýn en sefillerinin þunlara bu sözle, bunlara da þu sözle gelen ikiyüzlü kiþilerin olduðunu göreceksiniz."

(Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.355; Buhari ve Müslim'den)"Arkadaþýna söylediðin bir sözde o seni tasdik ederken senin ona yalan söylemen büyük bir hýyanettir."

(Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.299)"Kul yalan söyleye söyleye ve yalaný araya araya Allah Katýnda pek yalancý yazýlýr."

(Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.299)"Yalan rýzký eksiltir."

(Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.300)"Allah adýna and içen kiþi yeminine sivri sinek kanadý kadar (ufak bir) yalan katarsa bu yalan kýyamet gününe deðin kalbinde bir leke olarak kalýr."

(Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.300; Tirmizi ve Hakim'den)"Sana Allah korkusunu, doðru sözlülüðü, emaneti yerine getirmeyi, ahde vefayý, yemek yedirmeyi ve mütevazi davranmayý, bol bol selam vermeyi tavsiye ederim."

(Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.304; Ebu Nuaym, el-Hýlye'de tahriç etmiþtir)"Allah'ým gönlümü nifaktan, fercimi zinadan, dilimi de yalandan temizle."

(Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.301; el-Hatib, et-Tarih'te tahriç etmiþtir)"Yalan olduðunu bile bile bana bir söz isnadýnda bulunan yalancýlardan biridir."

(Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.303; Müslim'den)"Siz doðruluða devam ediniz, çünkü doðruluk muhakkak sahibini hayýrlara eriþtirir. Ýyilikler de cennete hidayet eder, götürür. Doðruluða devam ettikçe ve doðruyu aradýkça Allah Teala'nýn indinde sýddik olarak yazýlýr. Yalandan sakýnýnýz, muhakkak yalan insaný fücura götürür, fücur ise ateþe yani cehenneme götürür, kul yalana devam ettikçe ve yalaný aradýkça indi Ýlahi'de yalancý yazýlýr."

(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.279; Buhari ve Müslim'den)"Bir adam Resulullah (sav)'a "Cennet ameli nedir?" dedi. Cenab-ý Peygamber de "sýdkdýr, doðruluktur, doðru söz söylemektir. Zira kul doðru söz söyleyince iyilik yapar, lütuf ve ihsanda bulunur, böyle lütuf ve ihsanda bulununca Allah Teala da iman nasip edip Allah'ý tasdik eder ve O'ndan korkup- iyi ameller ve ibadetler yapýp, günahlardan da kaçar, böylece iman sahibi olunca da cennete girer." Yine o zat: "Cehennem ameli nedir?" diye sordu, Cenab-ý Peygamber de: "yalandýr, yalan söylemektir. Kul yalan söyleyince fasýk olur, facir olur, haram ve maasi (günah) iþler. Facir (günahkar), fasýk olunca nimet-i Ýlahiyeyi (Allah'ýn nimetini) göremez, tuðyan (bozgunculuk) eder, küfran-i nimet (nimeti inkar) eder. Küfran-i nimet edince de cehenneme girer."

(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, Seha Neþriyat, Ýstanbul 1984, s.281)"Münafýðýn alameti üçtür: Konuþtuðu vakit yalan söyler; vadettiðinde hulf eder (sözünden döner), emanet edilen þeye hýyanet eder."

(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.14)"Yalanda hayýr yoktur."

(Kütüb-i Sitte Muhtasarý Tercüme ve Þerhi, 14. cilt, s.554)"Müslümanda… hainlik ve yalan bulunamaz."

(Ýmam Gazali, Ýhya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.303; Ýbn Ebi Þeybe, el-Musannaf'ta tahriç edilmiþtir.)Hiç þüphe yok ki doðruluk iyiliðe götürür. Ýyilik de cennete götürür. Kiþi doðru söyleye söyleye Allah Katýnda sýddîk (doðru sözlü) diye yazýlýr. Yalancýlýk kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kiþi yalan söyleye söyleye Allah Katýnda kezzâb (çok yalancý) diye yazýlýr.

(Buhârî, iEdeb, 69; Müslim, Birr, 103-104)Allah Teala'nýn yevm-i kýyamette en mebðuz mahluku yalancý ve kibirlilerdir ve bir de din kardeþlerine karþý içlerinde buðz saklayanlardýr, siz bunlara mülaki olursanýz siz de onlar gibi davranýn. Bunlar Allah ve Resulüne itaate çaðrýlsalar gayet aðýr davranýrlar, þeytanýn yoluna ve emrine çaðrýlsalar süratle icabet ederler.

(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s. 45)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...


Yukar git