Haziran 17, 2019, 11:15:39 ÖS
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

Çocuðunuzdaki Tiklerin Sebebi...

Baţlatan liprade, Haziran 06, 2009, 12:48:50 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Çocuðunuzdaki tiklerin sebebi

ÇocuĂ°unuzda göz kĂ˝rpma, burun çekme, boĂ°azĂ˝nĂ˝ temizleme gibi garip hareketler gözlemliyorsunuz ve bunun temellindeki gerçeĂ°i merak ediyorsunuz bu tiklerin asĂ˝l nedeni:   

Ses çýkarma þeklindeki tiklerin; boðaz temizleme, ses çýkarmadan konu dýþý belirli sözcükleri ya da deyiþleri yineleme, açýk saçýk sözcükler kullanma, küfür etme ve kendi söylediklerini, duyduðu son sesi ve cümleyi yinelemesi þeklinde ortaya çýktýðý belirtiliyor.

Bir harekete tik denilebilmesi için yineleyici istem dýþý, amaca yönelik olmayan, ancak baskýlanabilen garip hareketler olmasý gerektiðini belirten Çocuk Hastalýklarý uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, "Nedeni tam olarak anlaþýlamamýþ olmakla birlikte tiklerin oluþmasýnda genetik ve çevresel etkenlerin rol oynadýðý düþünülmektedir. Beyin kimyasallarýndan (nörotransmitter) biri olan dopaminin anormal metabolizmasýndan kaynaklandýðýna dair dikkate deðer kanýtlar bulunmuþtur. Tik belirtileri genellikle gerginlik veren bir olay sonrasýnda artar." dedi.

Uzman doktor Özcan, "Aile ve çevre tarafýndan yapýlan uyarýlar ile cezalandýrmalar tiklerde artýþa neden olabilir. Tiklerin genetik özelliði belirgin olup, yakýn akrabalarýnda tikler olan çocuklarda daha sýk rastlanýr. Tikler sýklýkla çocuk ve ergen yaþ dönemlerinde baþlar. En sýk görüldüðü yaþlar 7-12 arasýndadýr. Tikler geçici ya da kalýcý olabilir." þeklinde konuþtu.

Geçici olarak niteleyebilecek olan tiklerin, çeþitli beden bölgelerinde ortaya çýktýðýný ve bir yýldan kýsa bir sürede kaybolduðunu kaydeden Özcan, "Bu bozukluk, çocuklar arasýnda oldukça yaygýndýr. Saðlýklý çocuklarýn yüzde 12-14'ünde, daha sýk, 3-10 yaþlarý arasýnda görülür. Eðer bir çocukta bu davranýþlar bir yýldan fazla sürerse buna 'uzun süren tik bozukluðu' adý verilmektedir. Çocuklarda görülen tiklerin büyük bir kýsmý eriþkin yaþa gelmeden kaybolur, ancak bir kýsmýnda eriþkin dönemde de kalýcý olabilir." diye konuþtu..

Tiklerin yerleþmesinde anne, baba ya da öðretmen gibi, çocuklarýn iletiþimde olduðu kiþilerin rolünün önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Ýsmail Özcan, yetiþkinlerin, çocukta ortaya çýkan tikler nedeniyle kaygýlandýðýný, çocuðun her davranýþýný kontrol etmeye çalýþtýðýný ifade etti.

Yetiþkinlerin, çocuklarý sürekli uyararak kendilerini kontrol etmelerini istemelerinin, iki þekilde etkili olarak çocuklarda tiklerin yerleþmesine yol açtýðýný söyleyen Özcan þöyle konuþtu: "Anne babanýn kaygýsý nedeniyle çocuk davranýþlarýný kontrol etmeye çalýþýr sonuçta da, yaþadýðý gerginlik tiklerin daha çok ortaya çýkmasýna neden olur. Bu nedenle tikleri söndürme ve yok etmede, aile öðretmen iþbirliði önemlidir.

Öðretmenin bilgilendirilmesiyle sýnýfta çocuk için daha olumlu ve destekleyici bir çevre saðlanabilir. Öðretmen tarafýndan çocuðun tikleri nedeniyle sürekli azarlanmasý okuldan uzaklaþmasýna neden olabilir. Öðretmenin bilgilendirilmesi de, tik davranýþlarýna olumlu yaklaþmasýnýn saðlanmasý çok önemlidir. Destekleyici tedavi ve ilaç tedavisi yararlý olabilmektedir. Eðer çocuk tikleri ev dýþý ortamlarda sergilemiyor, belirli durumlarda gösteriyorsa; bunun nedenlerinin deðerlendirilmesi gerekecektir.

Gerginliðin arttýðý ya da yoðun ilginin gösterildiði durumlar tespit edildiðinde gerginliðin azaltýlmasý, destek ve ilginin çocuðun pozitif yönlerine kaydýrýlmasý, tiklerin ortadan kalkmasýna yardýmcý olur. Tikler sýk sýk yeniden ortaya çýkýyor, çocuðu rahatsýz ederek arkadaþ iliþkilerinde sosyal hayatýnda sorun açýyor çocuðun kendine güvenini olumsuz etkiliyorsa, çocuk ve ergen ruh saðlýðý uzmanýna baþvurulmalý, ilaç tedavisi eklenmelidir."
(Cihan)
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"

liprade

Ebeveyn baskýsý 'Tik' oluþturuyor

Uzmanlar çocuklarda görülen; yineleyici, istem dýþý, amaca yönelik olmayan, ancak baskýlanabilen göz kýrpma, burun çekme, boðazýný temizleme gibi garip hareket ve ses çýkarmalarý 'tik' olarak adlandýrýyor.

Ses çýkarma þeklindeki tiklerin; boðaz temizleme, ses çýkarmadan konu dýþý belirli sözcükleri ya da deyiþleri yineleme, açýk saçýk sözcükler kullanma, küfür etme ve kendi söylediklerini, duyduðu son sesi ve cümleyi yinelemesi þeklinde ortaya çýktýðý belirtiliyor.

Bir harekete tik denilebilmesi için yineleyici istem dýþý, amaca yönelik olmayan, ancak baskýlanabilen garip hareketler olmasý gerektiðini belirten Çocuk Hastalýklarý uzmaný Dr. Ýsmail Özcan, "Nedeni tam olarak anlaþýlamamýþ olmakla birlikte tiklerin oluþmasýnda genetik ve çevresel etkenlerin rol oynadýðý düþünülmektedir.

Beyin kimyasallarýndan (nörotransmitter) biri olan dopaminin anormal metabolizmasýndan kaynaklandýðýna dair dikkate deðer kanýtlar bulunmuþtur. Tik belirtileri genellikle gerginlik veren bir olay sonrasýnda artar." dedi.

Uzman doktor Özcan, "Aile ve çevre tarafýndan yapýlan uyarýlar ile cezalandýrmalar tiklerde artýþa neden olabilir. Tiklerin genetik özelliði belirgin olup, yakýn akrabalarýnda tikler olan çocuklarda daha sýk rastlanýr. Tikler sýklýkla çocuk ve ergen yaþ dönemlerinde baþlar. En sýk görüldüðü yaþlar 7-12 arasýndadýr. Tikler geçici ya da kalýcý olabilir." þeklinde konuþtu.

Geçici olarak niteleyebilecek olan tiklerin, çeþitli beden bölgelerinde ortaya çýktýðýný ve bir yýldan kýsa bir sürede kaybolduðunu kaydeden Özcan, "Bu bozukluk, çocuklar arasýnda oldukça yaygýndýr.

Saðlýklý çocuklarýn yüzde 12-14'ünde, daha sýk, 3-10 yaþlarý arasýnda görülür. Eðer bir çocukta bu davranýþlar bir yýldan fazla sürerse buna 'uzun süren tik bozukluðu' adý verilmektedir. Çocuklarda görülen tiklerin büyük bir kýsmý eriþkin yaþa gelmeden kaybolur, ancak bir kýsmýnda eriþkin dönemde de kalýcý olabilir." diye konuþtu..

Tiklerin yerleþmesinde anne, baba ya da öðretmen gibi, çocuklarýn iletiþimde olduðu kiþilerin rolünün önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Ýsmail Özcan, yetiþkinlerin, çocukta ortaya çýkan tikler nedeniyle kaygýlandýðýný, çocuðun her davranýþýný kontrol etmeye çalýþtýðýný ifade etti.

Yetiþkinlerin, çocuklarý sürekli uyararak kendilerini kontrol etmelerini istemelerinin, iki þekilde etkili olarak çocuklarda tiklerin yerleþmesine yol açtýðýný söyleyen Özcan þöyle konuþtu: "Anne babanýn kaygýsý nedeniyle çocuk davranýþlarýný kontrol etmeye çalýþýr sonuçta da, yaþadýðý gerginlik tiklerin daha çok ortaya çýkmasýna neden olur.

Bu nedenle tikleri söndürme ve yok etmede, aile öðretmen iþbirliði önemlidir. Öðretmenin bilgilendirilmesiyle sýnýfta çocuk için daha olumlu ve destekleyici bir çevre saðlanabilir. Öðretmen tarafýndan çocuðun tikleri nedeniyle sürekli azarlanmasý okuldan uzaklaþmasýna neden olabilir. Öðretmenin bilgilendirilmesi de, tik davranýþlarýna olumlu yaklaþmasýnýn saðlanmasý çok önemlidir. Destekleyici tedavi ve ilaç tedavisi yararlý olabilmektedir.

Eðer çocuk tikleri ev dýþý ortamlarda sergilemiyor, belirli durumlarda gösteriyorsa; bunun nedenlerinin deðerlendirilmesi gerekecektir. Gerginliðin arttýðý ya da yoðun ilginin gösterildiði durumlar tespit edildiðinde gerginliðin azaltýlmasý, destek ve ilginin çocuðun pozitif yönlerine kaydýrýlmasý, tiklerin ortadan kalkmasýna yardýmcý olur.

Tikler sýk sýk yeniden ortaya çýkýyor, çocuðu rahatsýz ederek arkadaþ iliþkilerinde sosyal hayatýnda sorun açýyor çocuðun kendine güvenini olumsuz etkiliyorsa, çocuk ve ergen ruh saðlýðý uzmanýna baþvurulmalý, ilaç tedavisi eklenmelidir."


hayatifarket.com

"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"