Temmuz 17, 2019, 09:16:35 ÖÖ
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Peygamber efendimizin hanýmlarý:Hz.Meymune Bint-i Haris

Baţlatan Resulehasret, Haziran 05, 2009, 04:47:26 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Resulehasret

MĂĽminlerin annesi...


Ýsimleri ilk önce Berre idi, Zatý saadetleri ile evlendikten sonra ismini deðiþtirip Meymune koydular.

Ýlk nikahý Mesud Ýbn-i Amr Ýbn-i Umayr Sakafi ile oldu. Resulullahdan önce Ebu rehme Ýbn-i Abd ul-Uzza'nýn karýsý idi. Hicri 7.senede ikinci kocasýda öldü

ZatĂ˝ Saadetleriyle EvliliĂ°i

Resulullah'ýn son nikahlarý kendisiyle oldu. Bu nikahta Hazret-i Abbbas Ibn-i Abdulmuttalib r.a. vekaleten bulunmaktaydý. O sýralarda Zatý saadetleri umre niyetiyle Mekke'ye doðru yola çýkmýþlardý. Zatý Saadetleri Umre ehramýný baðladýktan sonra 500 dirhem mehriye ile kendilerini nikahladýlar. Umre dönüþü Mekke'ye on millik mesafede, Serf mevkinde konakladýklarýnda Hz.Meymune oraya getirilmiþti, evlenme merasimleri burada oldu.Ahlak ve Adetleri

Hz.Ayþe r.a. anlatýyor:
"Meymune bizim hepimizden fazla Allahýndan çekinen ve sýlayý rahmi gözeten bir hatun idi".

Bir ara bir kadýn, hastalýðý sýrasýnda adak adamýþ ce iyi olunca Bettül-Mukaddes'e gidip orada namaz kýlayým demiþti. Hak Teala kendisine þifa verir. Kadýnda adaðýný yerine getirmek için Hz.Meymune'nin yanýna gelip izin ister. Hz.Meymune buyurur:
"Mescid-i Nebevi'de kýlýnacak olan namazýn sevabý diðer mescidlerde kýlýnacak olan namazlardan bin kere fazladýr. Sen git Mescidi Nebevi'de namazýný kýl."

Bazen borç alýr ve hayýr iþlerine sarfederdi. Bir ara çok borçlanmýþtý, borcunu ne þekilde ödeyeceðini kendine sorduklarýnda:
"Resulullah buyurmuþtur, herkes iyi niyetle borçlanýrsa, Hak Teala kendisi onun borcunu öder."

Cariyesi bir ara Hz.Ýbn-i Abbas'ýn evine gitmiþti. Orada karý koca arasýnda bazý çekiþmeler olduðunu görür, arada ufak tefek incinmeler olduðunu anlar, sorup öðrenmek ister, ev sahibi muayyen günlerde, karýsýnýn yataðýný ayýrmak istermiþ. Hz.Meymune bunu duyunca cariyesine:
"Git ve söyle, neden Resulullah'ýn usülüne aykýrý hareket etmek ister. Bu ginbi durumlarda Resulullah bizim yataðýmýzda istirahat buyururlardý."

Kendisinden 76 hadis rivayet edilmiĂľtir.

VefatĂ˝

Hicri 51 senede gelin olduðu yerde vefat etti. Düðün merasimin yapýldýðý yer onun mezarý oldu. Zatý Saadetlerinin son nikahý olduðu gibi, hatunlarý arasýnda en son vefat edenide o oldu. .


alýntý
______________