Temmuz 19, 2019, 04:12:20 S
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

Peygamber efendimizin hanýmlarý:Hz. Safiye bint-i Hayy (r.a)

Balatan Resulehasret, Haziran 05, 2009, 04:46:49

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Resulehasret

Müminlerin annesi...

Medine'deki yahudilerden Nadiroðullarý kabilesi reisi Huyevy b. Ahtab'ýn kýzýydý.


Asýl ismi Zeynep idi. Arabistan'da reislere veye hükümdarlara düþen ganimet hissesine "Safiyye" denildiði ve bu sebeple, Zeynep'de Hayber savaþýnda esir olarak Resulullah'ýn hissesine düþtüðü için bu isimle adlandýrýlmýþtý. Babasý Hz.Peygambere karþý müþriklerle iþbirliði görüþmeleri yapmýþ, bundan dolayý Medine'den uzaklaþtýrýlmýþ, kabilesinin bir kýsmýyla birlikte Hayber tarafýna gitmiþ, Ahzab savaþý sýrasýnda Kureyzoðullarýný müslümanlarýn aleyhine kýþkýrtmak için onlarýn kalelerine gitmiþ, akibetide onlar gibi olmuþ ve orda öldürülmüþtü. Hz.Safiyye'nin annesinin ismi Durra idi.Ýlk evliliði

Ýlk önce Sellam Ýbn-i Miþkem el-Kuradi ile evlenmiþti.. bu zat meþhur bir þair, ayný zamanda ileri gelen bir kumandan idi. Bir süre sonra boþanarak, daha sonra Kinane Ýbn-i Ebi Hukayk ile evlenmiþti. Bu zat Hayber'in en meþhur kalesi bulunan Þemmus kalesinin kumandanýydý. Hayber'in müðslümanlar tarafýndan fethi sýrasýnda öldürülür. Safiye bu savaþta babasý ve kardeþinide kaybeder. O da artýk savaþ esirleri arasýndaydý. Acýnacak durumu vardý.

Zatý Saadetleriyle Evliliði

Ganimet mallarý taksm edilir. Esirlerde bölüþülmek için toplanýlýr. O sýrada Sahabilerden Vahye el-Kelbi huzuru saadete arz edip:
- Bana bir cariye lazýmdýr, der.
Resulullah, esir kadýnlar arasýndan istediðini seçmesini buyurur. O da Safiyeyi seçer. Safiye, imtiyaz sahibi bir hatun olduðundan diðer sahabiler bu seçime itiraz ederek:
- Safiye Beni Nudeyr bir kavmin baþkanýnýn kýzýdýr. böyle bir cariye ancak Zatý Risaletpenahilerine yakýþýr, derler.
Zatý Saadetleri de sahbilerin bu fikrini kabul buyurdular. Vahye'ye de bir baþka cariye verdiler, hem onu razý ettiler, hem de itirazlara meydan kalmadý.
Resulullah, Yahudiler ile bir anlaþma imzaladýktan sonra Safiye'ye Ýslam ve Yahudilik hakkýnda görüþlerini sordu.
"Ey Allah'ýn Resulü Ýslam'ý arzu etmiþ ve sen davet etmeden önce seni tasdik etmiþtim. Babam da senin davanýn doðruluðu itiraf ederdi. Fakat ýrkçýlýk onu götürdü. Ben Allah'tan baþka ilah olmadýðýna ve senin Allah'ýn Resulü olduðuna kesinlikle inanýyorum." cevabýný alýnca Hz.Safiye'yi azad edip, onunda isteði üzerine kendilerine nikahladýlar.
Hz.Peygamber (s.a.v.) yeni hanýmýný yakýndan tanýmaya fýrsat bulabildiði ilk gece onun yanaðýnda yeþil bir benek gördü. Sormasý üzerine Hz.Safiyye'nin cevabý þu olmuþtu:
-Bir süre önce rüyamda, gökteki ayýn yerinden ayrýlýpgöðsümün üzerine düþtüðünü gördüm: bunu kocama anlattýðýmda o "Sen þu Medine Kralý ile evlenmek istiyorsun" dedi. suratýma þiddetli bir þamar indirdi, iþte bu onun izidir.

Hayberden ayrýlýþlarýnda Resulullah O'nu kendi develerine bindirirler ve kendi hýrkalarýný onun baþýna örterler. Bunda maksat halkýn Hz.Safiyenin artýk Ezvac-ý Mutahherattan olduðunu bilmesidir. Medineye geldiklerinde kendilerine büyük bir ziyafet çektiler.

Hz.Safiye'nin güzelliðini duyan ensar kadýnlarý görmeðe gelirler. Hz.Ayþe de örtünüp gelir. Kadýnlar görüp gittikten sonra Zatý Saadetleri Hz.Ayþe'ye yanaþýp yavaþcacýk buyurdular:
- Nasýl, Ayþe?
Hz.Ayþe arz eder:
- Bir yahudi kýzý.
Zatý Risaletpenahileri buyururlar:
- Hayýr Ayþe, böyle deme, müslüman oldu ve iyi müslüman.

Ahlak ve Adetleri

Hayber'in el-Kammus kalewsi feth edilmiþ. Hayber üzerinde Ýslam bayraðý dalgalanmaya baþlamýþtý. Hz.Safiye amcazadesi ile birlikte Hz.Bilal r.a. maiyetinde huzuru saadete götürülüyordu. Yoldan geçerken, Yahudilerin cesetlerinin bulunduðu yerden geçmek zorunda idiler. Gayet nazik bir durum idi. Yanýnda bulunan hatun feryd ü figaný kopardý. Topraklarý baþýna savurmaða baþladý. Fakat o metanetini muhafaza etti, hatta kocasýnýn cesedinin yanýndan geçerkende çýtýný çýkarmadý.

Bir ara cariyelerinden biri Hz.Safiye'yi Hz.Ömer'e þikayet ederek:
-Safiye'den Yahudilik kokusu geliyor. Þimdi bile "Cumartesi" gününe hürmet gösteriyor. Yahudilerle münasebetini kesmiyor.
Hz.Ömer de meseleyi Hz.Safiye'ye sorar. Hz.Safiye buyurur:
- Hak Teala bana Cumartesi yerine Cumayý inayet kýldýktan sonra Cumartesi'ne hürmet göstermeme ne lüzum vardýr. Buy bir tarafa dursun. Yahudilerle münasebetim olduðuna gelince, onlar benim akrabalarýmdýrlar, ben sýlayý rahmi nasýl keserim, dedi. Hz.Safiye bu olaydan sonra cariyesini azad eder.

Bir yolculuk esnasýnda, Hz.Safiye'nin devesi hastalanýr, yürüyemez olur. Caný sýkýlýr, gayri ihtiyari aðlamaða baþlar. Zatý Saadetleri durumu haber alýr, gelir mübarek elleriyle gözyaþlarýný siler. Hz.Safiye r.a. bu muhabetten daha fazla aðlamað baþlar. Resulullah, kafilenin hep inmesini emir buyururlar. akþam olunca Hz.ZEynep bint-i Cuhuþ'a:
- Zeynep sen safiye'ye bir deve ver.
Hz.Zeynep:
- Nasýl? Ben kendi devemi bu Yahudi kýzýna mý vereceðim?
Hz.Zeyneb'in bu sözünden Zatý Saadetlerinin caný sýkýlýr. bunun içinde iki üç ay onunla konuþmazlar. Sonunda Hz.Ayþe'nin araya girmesiyle affederler.

Hz.Safiyer Ýslam halkasýna girdikten sonra kendisine "Yahudi" denmesine çok üzülürdü. Bir gün Resulullah evine teþrif eder, onu aðlarken bulur. Sebebini sorduklarýnda, Hz.Ayþe ve Hz.Zeyneb'in þöyle dediðini öðrenir:
-Bütün Ezvacý- Mutahherat arasýnda biz hepsinden daha imtiyazlýyýz daha üstünüz. Biz Zatý Saadetlerinin yalnýz karýsý deðil ayný zamanda amca çocuklarýyýz.
Zatý Saadetleri buyurdular:
-Niçin sen demedin ki, benim dedem Harun a.s., amcam Musa a.s., kocam da Muhammed (s.a.v.) dýr. böyle olunca siz benden nasýl da üstün olabilirsiniz.

Vefatý

Hz.Safiyye r.a. Hicri 50 yýlýnda vefat etmiþtir. Ölüm döþeðinde iken, sahip olduðu mallarýn üçte birini, Yahudi dininde ýsrar edip kalmýþ olan bir yeðenine vasiyet etmiþ, geri kalanýný sadaka vermiþti. Bazý müslümanlar buna karþý çýktý. Hz.Ayþe r.a. araya girerek vasiyetin yerine getirilmesinin Ýslam hukukuna uygun olacaðýný ifade etti. Vasiyet ettiði gibi yaptýlar. .


alýntý

Yukar git