Haziran 25, 2019, 10:04:01 ÖÖ
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Peygamber efendimizin hanýmlarý:Hz. Sûde Bint-i Zem'a (r.a)

Baţlatan Resulehasret, Haziran 05, 2009, 04:46:07 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Resulehasret

MĂĽminlerin annesi...

Ăťsmi Sude idi. BabasĂ˝ Zem'a Ăťbni Kays, annesi ise Ăžemmus bint-i Kays idi.

Ăťlk evliliĂ°i

Kendi amcazadesi Kekran Ibn-i amr ile evlenmiþti. Sekran Habeþistan'dan Mekke'ye geldiði zaman Hz.Sude de onun yanýnda idi. Her ikisininde Ýslama intisablarý ayný zamanda olmuþtu.


Sekran'ýn Mekkede vefatýndan sonra, iddet müddetinin sona ermesini müteakip Resulullah haber gönderip nikahlanma isteðini ilettiler. Hz. Sude'nin ilk kocasýndan Abdurrahman isimli bir oðlu olup, Cilevla savaþýnda þehit olmuþtu.

ZatĂ˝ Saadetleriyle EvliliĂ°i

Hz.Sude, Hz.Hatice'den sonra Resulullah'ýn evlendiði ilk hatun idi. Bu sýralar Hz.Hatice'nin vefatý nedeniyle Peygamberimiz pek üzgün idiler, yalnýzlýk çekmekteydiler. Hz.Osman Ibn-i Mazun'un hanýmý Hz.Hule kendilerine:
-Ya Resulullah, yeniden evlenmezmisiniz? diye sorar. Resulullah bu sorusunu nazari itibare alýnca, durum Hz.Sude'ye iletildi, o da memnuniyetle kabul ederek.
- Fakat usulü gereðince birde babama sorayým, dedi.
Kýsa zamanda bütün hazýrlýklar tamamlandý, 400 dirhem mukabilinde Zatý Risaletpenahileriyle nikahlandý.

Resulullah'ýn vefatýndan sonra evden hiç çýkmadý.

Ahlak ve Adetleri

Hz.Ömer Ibn-i Hattab r.a., bir kese içinde Hz.Sude'ye para göndermiþti. Hz. Sude:
- Bu da ne? buyurdular.
- Paradýr.
- Hurma gibi keseye mi girdi para? dedi ve hepsini hemen orada ihtiyaç sahiplerine daðýttý.

Hz.AyĂľe r.a. buyuruyor:
- Ben hiç kýskanmasý olmayan kadýn görmedim, yalnýz Hz.Sude de kýskançlýktan eser yoktu. Sude kadar da hiç bir kadýný kendime bu kadar yakýn hissetmedim. Zannederimki, onunla benim ruhumuz iki ayrý vucudda bulunan bir tek ruh gibidir.

Hz.Sude çabuk kýzardý. Bazen en ufak þeye bile kýzar, gücenirdi. Fakat ayný zamanda latifeden de hoþlanýrdý. Çok kere Resulullahý güldürecek sözler söylerdi. Bir ara Zatý Risaletpenahilerine:
- Dün akþam ben sizin arkanýzda namaz kýlýyordum. Siz ruku'da o kadar geciktiniz ki, ben burnumdan kan geliyor zannettim, bunun için de kan dökülmesin diye burnumu tutmak zorunda kaldým.
Bunu duyan ZatĂ˝ Saadetleri gĂĽlĂĽmsediler.

VefatĂ˝

Hz.Sude Hz.Ömer r.a.'ýn hilafetinin son yýllarýna doðru vefat eder.
Bir gĂĽn Resulullah huzurunda mubarek zevceleri sorar:
- Ya Resulullah, bizden hangimiz en evvel size kavuĂľur, dersiniz?
Resulullah buyururlar:
- Hanginizin eli en bĂĽyĂĽk ise...
Bunun için Resulullah'ýn vefatýndan sonra hatunlar ellerini ölçer, Hz.Sude'nin eli hepsinden büyük çýkar. Fakat aralarýnda ilk önce Hz.Zeynep vefat edince mesele anlaþýlýr. Eli büyükden maksat çok sadaka ve hayrat veren, eli açýk olan demekmiþ. Aralarýnda bu vasfý en çok taþýyan Hz.Zeynep idi..


alýntý