Haziran 27, 2019, 05:19:01 S
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

Dedi ve gitti!

Balatan MiM, Haziran 04, 2009, 10:30:14 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Allah (c.c) dostlarýndan Ebu Bekir Verrak hz.nin küçük bir oðlu vardý. Bir gün babasý onun elinden tutup hocaya götürdü. Ey ilim bahçesinin servi, dedi. Yavruma kur'an okut ve onu yetiþtir…


Nur çocuk hoca önünde diz çöktü ve derse koyuldu. Kýsa zamanda kuraný kerimi örgendi …Yine bir gün hocanýn önünde Kuran okuyordu. Birden bir ayetle karþýlaþtý. Ayeti kerimeyi tek tek heceledi. Ne var ki yüreðine müthiþ bir kurþun saplanývermiþti.


Rabbimiz buyuruyor ki:


“O halde, küfre varýrsanýz çocuklarý ak saçlýlar haline çevirecek bir günün (kýyametin)azabýndan kendinizi nasýl koruyacaksýnýz.”


BU ayeti okur okumaz harika çocuðun yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi ve kendisini bir titreme aldý. Artýk okumaya devam edemiyordu. Derhal evin yolunu tuttu ve kapýyý çaldý. Babasý içeriden seslendi: Kim o?


-Benim ey baba çabuk aç…!


Ebu Bekri hz.leri kapýya koþup açtý. Açtý ama gördüðü manzaradan da korktu. Çocuðunun yüzünde tek damla kan kalmamýþtý ve küçük yavru titreyip duruyordu. Hemen kollarýný açýp:


-Ey benim için cennet mumu olan yavrum dedi sana ne oldu? Niçin benzini sararmýþ görüyorum?


-Ey babam :Bugün kuraný kerimden bir ayet okudum. Manasýný düþününce yüreðim eriyor sandým ve bu hale geldim.


-Ey gözümün nuru oðlum! O hangi ayettir.


Þu ayettir. “O halde, küfre varýrsanýz çocuklarý ak saçlýlar haline çevirecek bir günün (kýyametin)azabýndan kendinizi nasýl koruyacaksýnýz.”


Ayeti celileyi tekrar etmek çocuðun canýna yeni bir ateþ düþürdü ve o masum yavru ayak da duracak takati kendinde bulamayýp yataða düþtü. Bu ayetin heybetinden hasta oldu ve kýsa zamanda öldü. O harika çocuðu babasý götürüp kabre koydu. Kabre konan sanki çocuk deðildi, incilerden meydana gelmiþ bir taþtý.


Ebu Bekir Verrak sýk sýk çocuðun kabrine gider, topraklarý avuçlar, zari zari aðlar ve söyle derdi.


Ebu Bekir Verrak senin küçücük oðlun kur'andan bir ayet okudu. Allah(cc)korkusundan can verdi.
Sen kuraný kerimi hatmedip duruyorsun ve ömür güneþin kabir kuyusunu aðdý. Hiç Allahtan onun gibi korkmazsýn. Meðer senin gönlün ne katý bir gönülmüþ! vah sana…

Bevadih

Allahým..!

Tüylerim diken diken oldu..

Bende öyle deðil miyim...Okuyorum..Okuyorum..Okuyorum...Hani nerde korku yada huþu? :-[

Peki...Biz böyle yaþayýp ölürsek...Yerimiz nere acaba? :-X

Af Allahým af....

Mim abim bu paylaþýmýnýz mahvetti beni :-[
Yukar git