Haziran 25, 2019, 01:38:27
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Korku

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 02, 2009, 08:22:26 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

1650 - Hz. Ebû Hüreyre (radýyallâhu anh) anlatýyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim korkarsa akþam karanlýðýnda yol alýr. Kim akþam karanlýðýnda yol alýrsa hedefine varýr. Haberiniz olsun Allah ýn malý pahalýdýr, haberiniz olsun Allah'ýn malý cennettir."

Tirmizî, Kýyâmet 19, (2452).

1651 - Hz. Enes (radýyallâhu anh) anlatýyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ölmek üzere olan bir gencin yanýna girmiþti. Hemen sordu:

"Kendini nasýl buluyorsun?"

"Ey Allah'ýn Resûlü, Allah'tan ümidim var, ancak günahlarýmdan korkuyorum" diye cevap verdi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) da þu açýklamayý yaptý: "Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleþti mi Allah o kulun ümid ettiði þeyi mutlak verir ve korktuðu þeyden de onu emin kýlar."

Tirmizî, Cenâiz 11, (983); Ýbnu Mâce, Zühd 31, (4261).

1652 - Hz. Aiþe (radýyallâhu anh ) diyor ki: "Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ý ciddi bir þekilde, küçük dili görünecek derecede güldüðünü görmedim. O, sadece tebessüm ederdi."

Buhârî, Tefsir, Ahkâf 2, Edeb 68; Müslim, Ýstiska 16, (899); Ebu Dâvud, Edeb 113, (5098, 5099); Trimizî, Tefsir, Ahkâf, (3254).

Buhârî'in bir rivayetinde þu ziyade mevcuttur: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir bulut görecek olsa bu yüzünden bilinirdi. Ben (bir seferinde):

"Ey Allah'ýn Resûlü, halk bir bulut görecek olsa, yaðmur getirebilir ümidiyle sevinir, halbuki sen bir bulut gördüðünde üzüldüðünü yüzünden okuyorum, sebebi nedir?" diye sordum. Bana þu cevabý verdi:

"Ey Aiþe! Bunda bir azab bulunmadýðý hususunda bana kim te'minat verebilir? Nitekim geçmiþte bir kavm rüzgarla azaba uðratýlmýþtýr. O kavim azabýgördükleri vakit: "Bu gördüyümüz, bize yaðmur getirecek bir buluttur" demiþlerdi."

1653 - Ebu Zerr (radýyallâhu anh) anlatýyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ben sizin görmediðinizi görür, iþitmediðinizi iþitirim. Nitekim sema uðuldadý, uðuldamak da ona hak oldu. Semada dört parmak sýðacak kadar boþ bir yer yoktur, her tarafta Allah'a secde için alnýný koymuþ bir melek vardýr. Allah'a yemin olsun, benim bildiðimi siz bilse idiniz az güler, çok aðlardýnýz, yataklarda kadýnlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belanýzý defetmesi için) Allah'a yalvar yakar olurdunuz."

Ebu Zerr (radýyallâhu anh) ilâve etti:"Keþke sökülen bir aðaç olsaydým." Tirmizî, Zühd 9, (2313); Ýbnu Mâce, Zühd 19, (4190).

1654 - Hz. Ebu Hüreyre (radýyallâhu anh) anlatýyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Mü'min, Allah indindeki ukubeti bilseydi, cennetten ümidini keserdi. Eðer kâfir Allah'ýn rahmetini bilse idi, cennetten ümidini kesmezdi. "

Rezîn ilavesidir. Hadis'i Müslim tahric etmiþtir: Tevbe 23, (2755); Keza, Tirmizî de tahric etmiþtir: Da'avât 108, (3536).

1655 - Ebû Bürde Âmir Ýbnu Ebî Mîsa (radýyallâhu anh) anlatýyor: "Bana, Abdullah Ýbnu Ömer (radýyallâhu anhüma):

"Biliyor musun babam babana ne demiþ?" diye sordu. Ben: "Bilmiyorum" dedim. Bunun üzerine:

"Babam, senin babana: "Ey Ebu Musâ! Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'la olan Ýslâmýmýz, onunla olan hicretimiz, onunla olan bütün amellerimiz bizim için sâbit ve devamlý olsa, ondan sonra iþlediðimiz amellerin de herbirinden baþa baþ kurtulsak bu seni memnun eder mi?" dedi. Baban, babama þu cevabý verdi:

"Vallahi hayýr! Biz ondan sonra cihad yaptýk, namaz kýldýk, oruç tuttuk, çok hayýrlar iþledik. Bizim elimizde çok insan Müslüman oldu. Biz bütün bunlarýn ecrini ümid ediyoruz." Babam tekrar dedi ki:

"Fakat ben, Ömer'in ruhu yed-i kudretinde olan Zat-ý Zülcelâl'e kasem olsun, bunlarýn bize sabit kalmasýný, O'ndan sonra yaptýklarýmýzdan da baþa baþ kurtulmayý isterim."

Ben atýlýp: "Senin baban, vallahi benim babamdan daha hayýrlýymýþ" dedim."

Buhârî, Menâkýbu'l-Ensar 45.

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git