Temmuz 17, 2019, 08:51:10 ÖÖ
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

Sihir Ve Kehanet

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Haziran 02, 2009, 08:16:30 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...


2212 - Hz. Ebü Hüreyre (radýyallâhu anh) anlatýyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim (sihir maksadýyla) bir düðüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmýþ olur. Kim sihir yaparsa þirke düþer. Kim birþey asarsa, o astýðý þeye havale edilir."

Nesâî, Tahrim 19, (7,112).

2213 - Safiyye Bintu Ebî Ubeyd, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ýn zevce-i pâklerinden naklen anlatýyor: "Resülulah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Kim bir arrâfa (kâhine) gelir, birþeyler sorar ve söylediklerine de (inanýp) onu tasdik ederse, kýrk gün namazý kabul edilmez."

Müslim, Selâm 125, (2230).

2214 - Hz. Aiþe (radýyallâhu anhâ) anlatýyor: "Hz. Peygamber (aleyhissâlâtu vesselâm)'e (yahudîler tarafýndan) sihir yapýldý. Öyle ki, Resülullah (âleyhissalâtu vesselâm) yapmadýðý bir þeyi yaptým vehmine düþüyordu. Bir gün benim yanýmda iken Allah'a dua etti, sonra tekrar dua etti. Ve dedi ki:

"Ey Aiþe, hissettin mi, sorduðum husustâ Allah bânâ fetvâ verdi?"

"Hangi hususta Ey Allah'ýn Resülü?" dedim.

"Ýki kiþi bana gelip, biri baþucumda, diðeri de ayak tarafýmda oturdu. Biri diðerine:

"Bu zâtýn rahâtsýzlýðý nedir?" dedi. Öbürü:

"BĂĽyĂĽdĂĽr!" dedi. Ă–nceki tekrar sordu:

"Kim bĂĽyĂĽledi?" DiĂ°eri:

"Lebîd Ýbnu'l-Asâm adýndaki Benî Züreykli bir yahudî" diye cevap verdi. Öbürü:

"Büyüyü neye yaptý?" dedi. Arkadâþý:

"Bir târâkla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurmâ tomurcuðunun içine!" cevabýný verdi. Diðeri:

"Pekalâ, þimdi nerede?" diye sordu. Arkâdaþý:

"Zervân kuyusunda!" cevâbýný verdi."

Bunun üzerine Resülullah (âleyhissalâtu vesselâm) Ashâbýndan bir grupla birlikte (radýyallâhu anhüm) kuyuya gitti, ona baktý, kuyunun üzerinde bir hurma vardý. Sonra benim yanýma dönüp:

"Ey Aiþe! AIIah'a yemin olsun, kuyunun suyu sanki kýna ýslatýlmýþ gibi (bulanýk) ve (o kuyu iIe sulanan) hurmâ aðaçlarýnýn baþlarý da sanki þeytanlarýn baþIarý gibiydi!" dedi. Ben:

"Ey Allah'ýn Resülü! Onu (kuyudan) çýkardýn mý?" diye sordum.

"Hayýr" dedi ve ilave etti:

"Bana gelince, Allah bana âfiyet Iütfetti ve þifa verdi. Ben ondan halka bir þer gelmesine sebep olmaktan korktum!"

Resülullah onun gömülmesini emretti ve yere gömüldü"

Buhârî, Týbb 47, 49, 50, Cizye 14, Edeb 56; Müslim, Selâm 43, (2189).

2215 - Zeyd Ýbnu Erkam (radýyallâhu anh) anlatýyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a sihir yapýldý. Bu yüzden günlerce hasta düþtü.

Sonunda Cebrâil aleyhisselâm gelerek:

"Seni yahudilerden bir adam sihirledi. Yaptýðý sihir düðümünü falanca kuyuya attý" dedi. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hz. Ali (radýyallâhu anh)'yi (bu maksadla oraya) gönderdi. Ali (radýyallâhu anh) düðümü oradan çýkarýp çözdü. (Sihir çözülünce) Aleyhissalâtu vesselâm, baðdan kurtulmuþ gibi kendine geldi. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunu, o yahudîye zikretmedi ve onun yüzünü de hiç görmedi."

Nesâî, Tahrîm 20, (7,112-113).
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...