Haziran 20, 2019, 11:46:07 S
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

Kiþiyi Ýyi sýfatlarý Ýle Anma

Balatan ...Tefekkür..., Haziran 02, 2009, 08:14:08 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

7260 - Ebu Züheyr es-Sakafi radýyallahu anh anlatýyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bize, Nebavet veya Benavet'te -ravi dedi ki: Benave, Taif'te bir yerdir- hitapta bulundu ve dedi ki: "Cennet ehlini cehennem ehlinden tefrik edip bileceðiniz zaman yakýndýr." Ashab: "Ne ile bileceðiz ey Allah'ýn Resülü?" dediler. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm açýkladý:

"(Kiþiler hakkýnda yapacaðýnýz iyilikle anma ve kötülükle anma suretiyle, sizler, birbirinize karþý Allah'ýn þahitlerisiniz, (sizin hayýrla yâdettikleriniz cennetliktir, zemmederek, kötülüyerek andýklarýnýz da cehennemliktir)."

7261 - Abdullah Ýbnu Mes'ud radýyallahu anh anlatýyor: "Bir adam, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a: "Yaptýðým iþin iyilik veya kötülük olduðunu nasýl anlayabilirim?" diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm: "Komþunun "iyi yaptýn!" dediðini iþitirsen iyilik yaptýn demektir. Eðer "kötülük yaptýn!" dediklerini iþitirsen, kötülük yaptýn demektir" buyurdular."

7262 - Ýbnu Abbas radýyallahu anhüma anlatýyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Cennetlik kiþi o kimsedir ki, Allah kulaðýný hakkýnda halkýn hayýrlý övgüleriyle doldurmuþtur, kendisi de hayýrla yadedildiðini iþitir. Cehennemlik olan da, kendi kulaklarý, halkýn hakkýndaki kötü anmalarýyla dolan ve bunu bizzat iþiten kimsedir."

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git