Haziran 27, 2019, 04:18:30 ÖS
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

Mizah Ve ĂžakalaĂľma

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Haziran 02, 2009, 08:12:05 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

5359 - Hz. Ebu Hureyre radýyallahu anh anlatýyor: "(Ashabtan bir kýsmý): "Ey Allah'ýn Resûlü! Sen bize þaka yapýyorsun!" demiþlerdi.

"Þurasý muhakkak ki (þaka da bile olsa) ben sadece hakký söylerim!" buyurdular."

TirmizĂ®, Birr 57, (1991).

5360 - Hz. Enes radýyallahu anh anlatýyor: "Bir adam Aleyhissalâtu vesselâm'a gelerek: "Ey Allah'ýn Resûlü! Beni bir deveye bindir!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm da: "Ben seni devenin yavrusuna bindireceðim!" dedi. Adam:

"Ey Allah'ýn Resülü, ben deve yavrusunu ne yapayým (ona binilmez ki!)" deyince Aleyhissalâtu vesselâm:

"Acaba deveyi deveden baĂľka bir mahluk mu doĂ°urur?" buyurdular."

Tirmizî, Birr 57, (1992); Ebu Dâvud, Edeb 92, (4998).

5361 - Yine Enes radýyallahu anh, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ýn, kendisine: "Ey Zü'l-üzüneyn (iki kulaklý)!" diye hitab ettiðini, bu sözüyle þaka yapmayý kasdettiðini rivayet etmiþtir."

Tirmizî, Birr 57, (1993); Ebu Dâvud, Edeb 92, (2005).

5362 - Useyd Ýbnu Hudayr radýyallahu anh anlatýyor: "Ensardan mizahçý bir zat vardý. (Bir gün yine) konuþup yanýndakileri güldürürken Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm elindeki çubuðu (þaka yollu) adamýn böðrüne dürttü. Bunun üzerine adam:

"Ey Allah'ýn Resülü (canýmý yaktýnýz). Müsaade edin kýsas yapayým!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm da: "Haydi yap!" buyurdu. Adam:

"Ama üzerinizde gömlek var, benim üzerimde yoktu (kýsas tam olmasý için çýkarýmalýsýnýz)!"

Adamýn talebi üzerine, Aleyhissalâtu vesselâm gömleðini kaldý(rýp böðrünü aç)tý. Adam, Resülullah'ý kucaklayýp böðrünü öpmeye baþladý ve:

"Ben bunu arzu etmiþtim ey Allah'ýn Resülü!" dedi."

Ebu Dâvud, Edeb 160, (5224).

5363 - Abdullah Ýbnu's-Sâib Ýbni Yezîd Ýbni's-Sâib babasý tarîkiyle ceddi (Yezid Ýbnu's-Sâib) radýyallahu anh'tan anlatýyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Sizden kimse, ne þaka ne de ciddî olarak kardeþinin deðneðini almasýn. Kim kardeþinin deðneðini almýþsa hemen ona geri versin."

Ebu Dâvud, Edeb 93, (5003); Tirmizî, Fiten 3, (2161).

5364 - Ýbnu Ebî Leylâ anlatýyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ýn ashabý radýyallahu anhüm ecmaînin bize anlattýklarýna göre, onlar bir sefer yürüyüþünde idiler. (Bir konaklama sýrasýnda) içlerinden biri uyurken, arkadaþý gidip ipini alýr. Uyanýnca ipini bulamayan zat (kaybettim diye) korkar. (Duruma muttali olan) Aleyhissalâtu vesselâm: "Bir müslümana, bir baþka müslümaný korkutmak helâl olmaz!" buyurdular."

Ebu Dâvud, Edeb 93, (5004).


7070 - Ümmü Seleme radýyallahu anha anlatýyor: "Hz. Ebu Bekr radýyallahu anh ticari maksatla, Aleyhissalatu vesselâm'ýn vefatýndan bir yýl önce Busra ya kadar gitmiþti. Beraberinde Nu'aymân ve Suvaybýt Ýbnu Hermele de varlardý. Bunlar Bedir gazilerindendi.. Nu'aymân erzaklarý gözetiyordu. Suvaybýt mizahý seven þakacý birisiydi. Nuayman'a (bir ara): "Bana yiyecek bir þeyler ver!" dedi. O ise: "Bekle de Ebu Bekir gelsin!" dedi. Suvaybýt (biraz öfkelenerek) "Vallahi seni kýzdýrmasýný bilirim!" dedi. Râvi der ki: "(Bir müddet sonra) bunlar bir kavme uðradýlar. Suvaybýt onlara:

"Benim bir kölem var, satýn alýrsanýz (ucuza vereceðim)" der. Onlar da "Alýrýz!" derler. Suvaybýt: "Ancak þimdiden söyleyeyim, kölem çenebazdýr, o size: "Ben hür kimseyim (köle deðilim)" diyecektir. Eðer o böyle dedi diye almaktan vazgeçecekseniz (alýcý olup da) kölemle arama fesad sokmayýn!" dedi. Onlar: "Hayýr! biz onu senden satýn alacaðýz!" dediler ve (pazarlýk edip) on deve mukabili Nuayman'ý satýn aldýlar. Sonra yanýna gelip, boynuna sarýk veya ip baðladýlar. Nu'ayman: "Bu adam sizinle alay ediyor, ben hürüm, köle deðilim" dedi. Adamlar: "Senin böyle söyleyeceðini bize haber vermiþti (yalanlarýnla bizi kandýramazsýn)" dediler ve Nuayman'ý alýp götürdüler.

Derken Hz. Ebu Bekr geldi. Durumu kendisine haber verdiler. Ravi der ki: "Hz. Ebu Bekr o kavmin peþine düþtü, develerini geri verdi ve Nu'âyman'ý kurtardý. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ýn yanýna döndükleri zaman hâdiseyi haber verdiler. Bu hadiseye Aleyhissalatu vesselâm ve ashabý bir yýl güldüler."Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...