Haziran 26, 2019, 06:27:14 ÖÖ
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

UĂ°ursuzluk Ve Fal

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Haziran 02, 2009, 08:10:51 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

4059 -Büreyde radýyallahu anh anlatýyor:M "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (halkýn uðursuzluk çýkardýðý) hiç bir þeyden uðursuzluk çýkarmazdý. Bir memur göndereceði zaman ismini sorardý, hoþuna giderse sevinirdi ve hatta bunun neþesi yüzünde görülürdü. Ýsimden hoþlanmazsa bu da yüzünden belli olurdu. Bir köye girecek olsa onun da ismini sorardý, hoþuna giderse sevinirdi, hoþlanmazsa, bu, yüzünden okunurdu."

Ebu Davud, Týbb 24, (3920).

4060 - Ebu Hüreyre radýyallahu anh anlatýyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm hoþuna giden bir kelime iþitince: ("Âmin!"; "Dediðin çýksýn!"; "Allah muradýný versin!" manasýnda olmak üzere): "Senin uðurunu kendi aðzýndan iþittik!" buyururlardý."

Ebu Davud, Týbb 24, (3917).

4061 - Hz. Enes radýyallahu anh anlatýyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, bir ihtiyacý görmek üzere (yola) çýktýðý zaman ya raþid (uðurlar olsun)! ya necih (hayýrlý muvaffakiyetler) temennilerini iþitmekten hoþlanýrdý."

Tirmizi, Siyer 47, (1616).

4062 - Urve Ýbnu Amir el-Kureþi radýyallahu anh anlatýyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ýn yanýnda uðursuzluktan bahsedilmiþti. Buyurdular ki:

"Bunun en iyisi fe'l (uður çýkarma)dýr. (Uðursuzluk inancý) bir müslümaný yolundan alýkoymasýn. Biriniz, hoþlanmadýðý bir þey görecek olursa þu duayý okusun: "Allahümme la ye'ti bi'l-hasenâtý illa ente ve lâ yedfe'u's-Seyyiâti illâ ente velâ havle ve lâ kuvvete illâ bike. (Allahým! Hayrý ancak sen verebilirsin, kötülüðü de ancak sen defedebilirsin. Ýbadet, çalýþma, korunma vs. için muhtaç olduðumuz) güç ve kuvvet de ancak sendendir.)"

Ebu Davud, Týbb 24, (3919).

4063 - Ýbnu Mes'ud radýyallahu anh anlatýyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Uðursuzluk çýkarmak þirktir, uðursuzluk çýkarmak þirktir, uðursuzluk çýkarmak þirktir. (Ýhtiyarsýz kalbine uðursuzluk vehmi gelip içinde bazý þeylere karþý nefret duyan) hâriç bizden kimsede bu yoktur. Lakin Allah onu tevekkülle giderir."

Ebu Davud, týbb 24, (3910); Tirmizi, Siyer 47, (1614).

4064 - Hz. Enes radýyallahu anh anlatýyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ne sirayet (buluþma), ne de uðursuzluk vardýr. Benim fe'l hoþuma gider." Yanýndakiler sordu: "Fe'l nedir?"

"Güzel bir sözdür!" buyurdu."

Buhari'nin rivayetinde þu ziyade mevcuttur: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Benim, dedi, fe'l-i salih, güzel bir kelime hoþuma gider."

Buhari, Týbb 44, 54; Müslim, Selam 113, (2224); Ebu Davud, Týbb 24, (3916); Tirmizi, Siyer 47, (1615).

4065 - Sehl Ýbnu Sa'd radýyallahu anh: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "bir þeyde (uðursuzluk) olsaydý, bu atta, kadýnda, meskende olurdu."

Buhari, Cihad 47, Nikah 17; MĂĽslim, Selam 119, (2226); Muvatta, Ăťsti'zan 21.

4066 - Hz. Cabir radýyallahu anh anlatýyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ne sirâyet, ne safer, ne de gûl vardýr."

MĂĽslim, Selam 109, (2222).

4067 - Ebu Hüreyre radýyallahu anh anlatýyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ne sirayet, ne safer ne de hâme vardýr!" Bunu iþiten bir bedevi atýlýp:

"Ey Allah'ýn Resulü! Öyle de, kumda geyik gibi olan develer, uyuzlu bir deve aralarýna girince hepsine uyuz bulaþmasý nasýl oluyor?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam þu cevabý verdi: "Peki birinciye kim sirâyet ettirdi?"

Buhari, Týbb 54; Müslim, Selam 101, (2220); Ebu Davud, Týbb 24, (3911, 3912, 3913, 3914, 3915).

4068 - Katan Ýbnu Kubeysa babasý radýyallahu anh'tan naklen anlatýyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ýn þöyle söylediðini iþittim: "Ýyafe, týyere, tark sihirdendir."

Ebu Davud, Týbb 23, (3907).

4069 - Hz. Enes radýyallahu anh anlatýyor: "Bir adam dedi ki: "Ey Allah'ýn Resûlü! Biz bir evdeydik, oradayken sayýmýz çok, malýmýz bol idi. Sonra bir baþka eve geçtik. Burada sayýmýz da azaldý, malýmýz da."

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Burayý zemîm (addederek) terkedin!" buyurdular."

Ebu Davud, Týbb 24, (3924).Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...