Haziran 25, 2019, 01:39:59
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Ama BenÝm KalbÝm TemÝz...

Balatan KeRRa, Haziran 02, 2009, 12:57:34

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

KeRRa

--Namaz kýl
--ama benim kalbim temiz

--farz yerine getir
--Ama benim kalbim temiz

Ne kadar tanýdýk bir kelime deðil mi?"AMA BENÝM KALBÝM TEMÝZ" aðlanacak halimize gülüyoruz..

Mevla Teala buyuruyor ki;"Beni yerim göðüm almadý da,mümin kulumun kalbi aldý " diye..ama nasýl KALP?

Kalp zaten fiziki olarak;PÝS KANI toplar. temiz kaný vücuda pompalamaz mý?o zaman fiziki olarak temiz deðil..

Maneviyata baktýðýmýzda;o kalpte fitne,ucub,kin,nefret,hýrs,melayani(dünya kelamý) vs yok mu?bir sürü; ozaman manevi olarak hani kalbin temizliði?

Evet mevla teala buyuruyor;mümin kulumun kalbi diye..Hangi kalp
Mevlasýný zikreden kalp,ihlaslý kalp,mevladan gayrisine yüz çevirmiþ olan kalp..

Rasullahýn kalbi kirlimiydi ki,;hiç günahý yok iken istiðfar ederdi,ayaklarý þiþene kadar namaz kýlardý..sabahlara kadar aðlardý..
Peki bizim kalbimiz Rasulallah'ýn kalbinden daha mý temiz?

Ýmam-ý Rabbani Hz.39 mektubunda þöyle buyurmaktadýr;

Allahü teâlâ, kendinden baska seylerden yüz çevirip, kendisine dönmek nasîb eylesin! Isin temeli kalbdir. Kalb, Allahü teâlâdan baskasina tutulmus ise, yikilmis demekdir. Bir ise yaramaz. Niyyet dogru olmadikça, hayrli islerin, yardimlarin ve âdete uyarak yapilan ibâdetlerin, yalniz hiç fâidesi olmaz. Kalbin selâmet bulmasi da ve Allahü teâlâdan baska hiçbir seye düskün olmamasi da lâzimdir. [Ya'nî her yapilan sey, O emr etdigi, O begendigi için yapilmali. Onun râzi olmadigi her seyden kaçinmalidir. Hersey Onun için olmalidir.] Hem, kalbin selâmeti, hem de bedenin sâlih isler yapmasi, birlikde lâzimdir. Beden sâlih ameller yapmaksizin, kalbim selâmetdedir, [kalbim temizdir, sen kalbe bak] demek bâtildir, bosdur. Kendini aldatmakdir. Bu dünyâda, bedensiz rûh olmadigi gibi, beden ibâdet yapmadan ve günâhlardan kaçinmadan, kalb, temiz olmaz. Zemânimizin birçok dinsizleri, sapiklari, ibâdet yapmayip, kalblerinin selâmetde oldugunu, hattâ kesf sâhibi olduklarini söyleyip, saf müslimânlari aldatiyor. Allahü teâlâ, sevgili Peygamberinin sadakasi olarak ?aleyhissalâtü vesselâmü vettehiyye", hepimizi böyle sapiklara inanmakdan korusun! Âmîn.

...Tefekkür...

Günlük hayatta "Ama benim kalbim temiz" arkasýna nekadar çok sýðýn ýlýr?


Maneviyata baktýðýmýzda;o kalpte fitne,ucub,kin,nefret,hýrs,melayani(dünya kelamý) vs yok mu?bir sürü; ozaman manevi olarak hani kalbin temizliði?


Peki bizim kalbimiz RasulALLAH'ýn (S.A.V) kalbinden daha mý temiz?

Herþeyden önce bu sorularý sorsak kendimize....!!

Teþekkürler KeRRa...güzel bir paylaþým.Farkýnda olamadýklarýmýzý, fark etmek adýna....

Rabbim razý olsun.

Rahman'a emanet ol.
[/color]
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

HAdeKa

"Rasullahýn kalbi kirlimiydi ki,;hiç günahý yok iken istiðfar ederdi,ayaklarý þiþene kadar namaz kýlardý..sabahlara kadar aðlardý..
Peki bizim kalbimiz RasulALLAH'ýn kalbinden daha mý temiz?"


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

toqraq

Merhum Timur Taþ Hocamýzýn bir sohbetinde bu konuyla alakalý þöyle deðinmiþtir:

- Ya Hu Bizim Kalbim temiz diyorlar..! Deterjanla mý yýkadýn ? neyla yýkadýn? Delikanlý ile kýz dolaþýyor  sonra hocam bizim içimizde birþey yok bizim kalbimiz temiz... o zaman ben de diyorum ki Ya Bu hacalarýn Kalbi amma da Pismiþ böyle rezalet böyle kepazelik olmaz...

Diye devam ediyor du.. (nasip olursa ses kaydýný eklerim inþaallah)

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]


Yukar git