Haziran 24, 2019, 07:42:28 S
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

Beynin En Mükemmel Çalýþtýðý Yaþ...

Balatan liprade, Haziran 01, 2009, 08:41:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Beynin en mükemmel çalýþtýðý yaþ

Henüz 30 yaþýndasýnýz ve 5 dakika önce elinizde olan anahtarý nereye koyduðunuzu hatýrlamýyor musunuz? Kendinizi genç hissedebilirsiniz, ama beyniniz çoktan yaþlanmaya baþladý bile.

Beynin en mükemmel hali 5 yýl sürüyor. 22 yaþýnda mükemmel haline ulaþan beyin fonksiyonlarý, 27 yaþýndan itibaren azalmaya baþlýyor...

ABD'de Virginia Üniversitesi tarafýndan yapýlan ve saðlýkla ilgili bir internet sitesinde yayýmlanan bir araþtýrmaya göre, en fonksiyonel ve mükemmel haline 22 yaþýnda ulaþan insan beyni, 27 yaþýndan itibaren ''düþüþe geçmeye'' baþlýyor.

Araþtýrma, yaþlarý 18 ile 60 arasýnda deðiþen iyi eðitimli 2 bin kadýn ve erkeðin, 7 yýl boyunca katýldýklarý testlerin sonuçlarýndan oluþuyor.

Araþtýrma raporunda, katýldýklarý testlerde 2 bin denekten her yýl görsel bulmacalar çözmeleri, anlatýlan öykülere iliþkin bazý detaylar vermeleri, çeþitli kelime oyunlarý oynamalarý, bazý rakam ve sembolleri hatýrlamalarý istendiði ve deneklerin herhangi bir saðlýk sorunu yaþamadýklarýna özellikle dikkat edildiði kaydediliyor.

Sonuçlar deðerlendirildiðinde, 12 testten en az 9'unda en baþarýlý performanslarýn 22 yaþýnda elde edildiði belirtilirken, görsel olarak neden sonuç iliþkisi kurma, bulmaca çözümü ve hýzlý algýlama alanlarýnda 27 yaþýndan itibaren belirgin gerileme olduðu gözleniyor.

ABD'de ''Nörobiyoloji'' dergisinin son sayýsýnda, ''Yaþlanmanýn Nörobiyolojisi'' baþlýðýyla yayýmlanan araþtýrmaya göre, saðlýklý bir birey, 37 yaþýna kadar hafýzasýný büyük ölçüde muhafaza ederken, kelime hazinesi ya da genel kültür gibi alanlarda hafýzanýn ortalama 60 yaþýna kadar korunabiliyor.

Araþtýrma ekibinin baþýnda bulunan Prof. Timothy Salthouse, ''saðlýklý ve eðitimli bazý yetiþkinlerde idrake yörelik kayýplarýn 20'li, 30'lu yaþlarda baþladýðýný'' belirterek, ''saðlýklý beyinlerdeki kayýplarý anlamanýn, Alzheimer gibi ciddi hastalýklarda neyin yanlýþ gittiðini çözmeye yardýmcý olacaðýný'' kaydetti.


*''AKTÝF OLMAK BEYNÝ KORUYOR''

Bilgi veren Nöroloji Uzmaný Dr. Behiye Mungan, hafýzayý korumayý saðlayacak çok belirgin bir formül olmamakla birlikte, kiþinin olabildiðince uzun süre aktif kalmasýnýn beyin fonksiyonlarý açýsýndan da yararlý olduðunu belirtti.

Ýnsan beyninin aktif kalmasýnda çevreden aldýðý sinyallerin etkili olduðuna iþaret eden Dr. Mungan, belli bir yaþ grubu üzerindeki kiþilerin ya da Alzheimer hastalýðýnýn ilk evresinde olanlarýn, ''uzun süre iþe yarar kalmalarýnýn'' bazý fonksiyonlarýn kaybýný geciktirdiðini söyledi.

Dr. Mungan, fazla televizyon izlemenin beyin üzerinde olumsuz etki yapýp yapmadýðýna yönelik bir soruya ise þu yanýtý verdi:

''Bu, çok göreceli bir durum. Ben bazý kiþilere, özellikle kadýnlara televizyon dizilerini, oradaki olaylarýn akýþýný izlemelerini öneriyorum. Televizyon izlemek bazý insanlar için gerileme olabileceði gibi, bazý insanlar için de bulunduklarý yerden daha ileri bir noktayý temsil eder. Köylerde konuþmayan, fiziksel aktivite dýþýnda hiç bir þey yapmayan kadýnlar var. Bir dizideki olay örgüsü, bu kiþiler için bir algýsal uyarýcý niteliði taþýr.''

Dr. Mungan, küçük egzersizler, bulmacalarla beyni her zaman canlý tutmaya çalýþmak gerektiðini kaydetti.


"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git