Haziran 26, 2019, 06:49:05
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

"Þehadet mi, Felaket mi???"

Balatan Þehadete Vurgunum, Haziran 01, 2009, 05:36:15

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

Esselamu aleykum ve rahmetullah kardeþlerim..

Bu yazýmýzda, “þehid”, “þehadet” gibi kavramlarýn üzerinde durup, “taðut uðrunda mücadele eden þehid midir?” sorusuna da cevap arayacaðýz inþALLAH…

Arapça bir kelime olan þehid, "þe-hi-de" fiilinden türemiþ olan bir isimdir. Mastarý, þehâdettir. Þehidin çoðulu, "þuhedâ" ve "eþhâd" olarak gelir. (el-Ýsfahânî, el-Müfredât, 267 vd ; et-Tahtavî, Haþiye ala Merâki'l Felâh, 516 vd)

Þehid olmada ölçü, ALLAH'ýn rýzasýdýr. ALLAH rýzasý için mücâdele eden, O'nun adýný yüceltmek için çaba sarfeden, cihâd içinde bulunuþ ve bu yolda canýný veren de, þehid olmuþ olur.

Bir arâbî Hz. Muhammed(sas)'in huzuruna gelerek: "Ya Resûlullah! Bir adam ganimet için, diðeri þöhret için, öbürü riya ve gösteriþ için savaþýr. Hangisi ALLAH yolundadýr?" diye sorunca, Hz. Peygamber(sas) þu cevabý vermiþtir:
Kim ALLAH'ýn adýný, hükmünü yüceltmek, her þeyin üstüne çýkarmak için savaþýrsa, o ALLAH yolundadýr."
(Buhârî, Ýlim, 45, Cihâd,15; Müslim, Ýmre,150,151; Ýbn Mace, Cihad,13; Ahmed b. Hanbel, IV, 392, 397, 402, 405, 417)

Ýþte meselenin burasýnda, birçoðumuzun aklýna þu soru takýlýyor: “ALLAH’ýn hükümlerinin geçerli olmadýðý bir toprak parçasýnda savaþan, mücadele eden ve bu uðurda ölen kimse þehid olur mu?”

Ýlk bakýþta göze hoþ gelen ve birçok Bel’am’ýn da onayýyla(!) kolay cevap bulunan bir soru gibi aslýnda: “Vataný için ölen elbette þehittir!”

Evet, bu soruya Bel’am rolüne soyunmuþlar anýnda bu cevabý verir ve daha bir þevk ile toprak müdafasý yapmasýný saðlarlar insanlarýn. Evet, þehid olur; ama neyin þehidi??? Gerçekten söyledikleri gibi midir durum?

Aslýnda konuyu hiç uzatmaya gerek yok. Ancak insanlarýn tatmini açýsýndan biraz daha detaylandýrmakta fayda görüyorum.

Ýslam'a göre þehid; ancak Ýslam'ýn ve ALLAH-u Teâlâ'nýn kitabý Kur'an'ýn hakim olmasý yolunda eliyle, diliyle, canýyla çalýþan ve bu yolda ölen kiþidir. Ýslam'ýn hakim olduðu bir toprak parçasýnýn savunmasýný yapan ve dolayýsýyla Ýslam dininin yeryüzünde hakim olup bu hakimiyetin devamý için çarpýþan kimse bu iþi sýrf ALLAH rýzasý için yapar ve bu yolda ölürse, o yüce þehidlik mertebesine ulaþýr. Bunun dýþýnda sýrf doðduðu topraðý veya kavmini korumak için savaþýp ölen kimse þehid olamayacaðý gibi cahiliye ölümü üzerine ölür.

Ýslam'ý hakim kýlmak dýþýnda herhangi bir toprak parçasý için veya herhangi bir kavmin þerefini yüceltmek için savaþmak ALLAH yolunda olamayacaðý gibi bu yolda ölen kiþi de asla þehit olamaz. Hele Ýslam kanunlarýný tatbik etmeyen bir topraðý, sýrf o toprakta doðduðu için savunan, bu yolda savaþan ve bu topraðý savunurken ölen kiþi þehid olamayacaðý gibi cennetlik de olamaz.

Müslüman ancak ALLAH-u Teâlâ'nýn dini ve onun kelimesi "Lâ ilâhe illALLAH" hakim olsun diye savaþýr ve bu yolda canýný, malýný, ailesini, doðduðu topraðý bile hiç çekinmeden feda eder. Müslümanýn vataný Lâ ilâhe illALLAH'ýn hakim olduðu Ýslam kanunlarýyla hükmedilen toprak parçasýdýr. Ancak bu vatan korunur ve bu vatan yolunda cihad edilir.

Rasûlullah(sas)bize ALLAH yolunda olan cihadý ve gerçek þehidi þöyle tarif etmiþtir:

Rasûlullah(sas)'e birisi gelip: "Ya RasûlALLAH! Kimimiz öfkesine kapýlarak, kimimiz utancýndan dolayý, (diðer bir rivayette; )
Bir kýsým insanlar ganimet malý için, bir kýsmý da kahramanlar arasýnda yer almak için cihad ederler. Þu halde ALLAH yolunda cihad eden kimdir?" diye sordu. Rasûlullah(sas):
"Kim ki yalnýz ALLAH'ýn þeriatý hakim olsun diye cihad ederse, o mücahidin cihadý ALLAH yolundadýr."
buyurdu. (Buhari - Müslim)

Ýslam dýþýnda; vatan, toprak, bayrak, Ýslam'ý tatbik etmeyen veya muzaffer olduðunda Ýslam þeriatini tatbik etmeyecek herhangi bir ülke uðruna ölenler þehit deðildir. Kim böyle kimseleri þehit olarak isimlendirirse ALLAH'ýn hükmüne karþý gelmiþ olur.

Kim ALLAH(cc)'ýn dinini, þeriatini, hüküm veya emirlerini yeryüzüne hakim kýlmak için deðil de baþka amaçlar uðruna ölürse onun ölümü boþ bir ölümdür.

Bir kimsenin þehid olabilmesi için; ALLAHu Teala (cc)'nýn yolunda ve O'nun rýzasý kazanmak için cihad etmesi zaruridir. Ýmam-ý Merginani, "Þehid; müþriklerin katlettiði veya savaþ meydanýnda kendisinde (katledildiðine dair) bir eser bulunan veya kendisini Müslümanlarýn zulmen katlettiði kimselerdir." (Ýmam-ý Merginani,El Hidaye,C:1, Sh:94) tarifini yapmýþtýr. Bu tarifte; Müslümanlar tarafýndan zulmen öldürülen, diðer bir Müslümanýn þehadeti de söz konusudur.
Bir insanýn þehid olabilmesi için, þu þartlara haiz olmasý gerekir:
Birinci þart; Müslüman olmak ve ALLAH (cc) yolunda (fi'sebilillah) ihlasla savaþmaktýr.
Ýkinci þart; savaþan kimsenin akýllý ve buluða ermiþ olmasýdýr.  
Üçüncü þart ise; zulmen öldürülmesidir. (Molla Hüsrev, Düreru'l Hükkam,C:1, Sh:168-169)
Zulmen katledilme hâdisesi, savaþ dýþýnda da olabilecek bir hadisedir. Bu üç þartýn birarada bulunmasý, þehidliðin tahakkuku için zaruridir. Bilindiði gibi ibadetlerin deðiþmeyen rüknü, ihlastýr. Ýmam-ý Serahsi (rh.a), "ALLAHu Teala (cc)'nýn rýzasýný kazanmak niyetiyle (ihlasla) cihad eden ve bu esnasýnda hayatýný kaybeden kimselere þehid denilir" (Ýmam-ý Serahsi- El Mebsut- C: 2, Sh: 51) tarifini yapmýþ ve bu inceliðe iþaret etmiþtir


Rabbimiz Kur’an’da:

“Ýman edenler ALLAH yolunda savaþýrlar, inanmayanlar ise tâðut (bâtýl davalar ve þeytan) yolunda savaþýrlar. O halde þeytanýn dostlarýna karþý savaþýn; þüphe yok ki þeytanýn kurduðu düzen zayýftýr.” (Nisa/76)  buyurmaktadýr.

Bugün Afganistan topraklarýný düþünün… Silah doðrultanlar da namazýný kýlan, ibadetini eden “Müslüman” kimlikli kiþiler, silah doðrultulanlar da… Ancak; birisi ALLAH’ýn(cc) dini uðruna savaþýrken, diðeri taðutun(NATO, demokrasi vs.) uðruna savaþmakta ve kan dökmektedir. Peki hangisi þehiddir bunlarýn? Bunun net cevabý yukarýdaki ayet ve hadislerde aþikardýr. Bu örneði, günümüzdeki her toprak parçasýna genelleyip sonuca ulaþabilirsiniz kolaylýkla.


Bu durumda da akla þöyle bir soru gelmektedir:

“Peki ALLAH’ýn hükümlerinin geçerli olmadýðý bir toprak parçasýnda insanlar zorla taðut uðrunda savaþ yapmaya sürükleniyor ve bu þekilde ölüyorlarsa, bunlar için ne demeli?”

Bu soru oldukça zor ve ayaklarýn kayabileceði bir sorudur ki; kimileri yine hissî davranarak direk “þehid” hükmü verebilmekte, kimileri ise daha katý bir tavýrla “cahiliye ölümü” ile öldüklerini söyleyebilmektedirler. Biz ise orta yolu tutmaya çalýþýp, bu soruya cevaben Þehid Seyyid Kutub’un þu cümlesini aktarmakla yetineceðiz:

“Kimin için öldüysen, ödülünü ondan bekle…”

Hz. Muhammed (sas)'in zamanýndan günümüze kadar, çok sayýda insanlar, ALLAH rýzasý için, Tevhid mücâdelesi için, ALLAH'ýn adýný yüceltmek ve emrini hakim kýlmak için canýný verip þehid oldu. Bunlarýn baþýnda Yasir ve hanýmý Sümeyye gelmektedir. Yasir ilk erkek ve hanýmý Sümeyye ilk kadýn þehid olmuþtu. Bu þehidlik kervaný, herhangi bir yer veya zamanda noktalanmadý ve noktalanmayacak, kýyâmete karar devam edecektir. (es-Suheylî, er-Ravdu'l-Ünf,  III, 201, 220; Ýbn Ýshâk, es-Sire, mad  239, 240; Elmalýlý Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur'an Dili, V, 3131)

Rabbimizden, çaðýmýza þahid, davamýza þehid olabilmeyi diliyor ve bizleri, samimiyetini kanlarý ile kanýtlayan zümreye dahil eylemesini niyaz ediyoruz.

"Þehid olmayý Yüce ALLAH'tan samimi olarak dileyen kimseyi, ALLAH, rahat yataðýnda vefat etse bile, þehidlerin derecesine eriþtirir" (Müslim, Ýmâre, 156, 157; Ebû Davud, Ýstigfâr, 26; Neseî, Cihâd, 36; ibn Mâce, Cihâd, 15)

Vesselam, veddua…

(alýntýdýr)

Þehadete Vurgunum


Yukar git