Haziran 26, 2019, 08:33:51 S
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

ALLAH ''GÝZLÝNÝN GÝZLÝSÝNÝ'' BÝLÝR

Balatan Medine_GüLü, Mays 30, 2009, 01:21:40 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Medine_GüLü

ALLAH, kainatta yarattýðý herþeyi en ince ayrýntýsýna kadar bilir, tüm canlýlara hakimdir. Uzayýn boþluðunda kaç tane gezegen ve kaç tane gök taþý olduðunu, yerin içinde ve yüzeyinde kaç tane kum taneciðinin bulunduðunu, dünya üzerindeki milyarlarca insanýn, hayvanýn, bitkinin hücrelerinde kodlu olan þifreleri, insanlarýn hayatlarý boyunca her yaptýklarýný ve tüm düþündüklerini, içlerinde gizlediklerini dahi eksiksizce bilir.
Gökleri, yeri, bu ikisi arasýnda olan her þeyi, kainatta iþleyen tüm kanunlarý, her an meydana gelen tüm olaylarý yaratan Rabbimiz, 'Habir' sýfatýyla herþeyin iç yüzünden ve gizli taraflarýndan da haberdardýr. Üstelik ALLAH'ýn 'bilmesi' sýnýrsýzdýr. Kuran'da haber verilen ve insanýn unutmamasý gereken önemli sýr ise, Rabbimiz'in insanýn içini, aklýndan geçenleri, gizli veya açýk iþlediði tüm fiilleri de bildiðidir.
Ne var ki bazý insanlar, içinde yaþadýklarý duygularýn, düþüncelerin, sýkýntýlarýn yalnýzca kendi bilgileri dahilinde olduðunu zannederler; ama bu büyük bir yanýlgýdýr. Kainatýn her noktasýna tam olarak hakim olan ALLAH, insanýn içine de, dýþýna da hakimdir. ALLAH insanlarýn içlerinden geçirdikleri, niyet edip uyguladýklarý veya uygulamadýklarý ya da gizlice tasarladýklarý herþeyden haberdardýr. Bu gerçek ayetlerde þöyle bildirilmiþtir:
Haberiniz olsun; gerçekten onlar, ondan gizlenmek için göðüslerini büker (Hak'tan kaçýnýp yan çizer)ler. (Yine) Haberiniz olsun; onlar, örtülerine büründükleri zaman, O, gizli tuttuklarýný da, açýða vurduklarýný da bilir. Çünkü O, sinelerin özünde saklý duraný bilendir. (Hud Suresi, 5)

ALLAH Kalpteki Niyeti Bilir

Yüce ALLAH'ýn bilgisi sonsuzdur. Öyle ki, gökteki yýldýzlardan yeryüzüne düþen yaðmur damlalarýnýn sayýsýna, dünya üzerinde yaþamýþ ilk insandan kýyamete kadar yaþayacak olan en son insana kadar herkesin her bir düþüncesini en ince ayrýntýsýna kadar bilir. Yeryüzünde ALLAH'tan habersiz hiçbir þey olamayacaðý gibi hiç kimse de, ALLAH'ýn bilgisi dýþýnda içinden birþey geçiremez. ALLAH herkesin içinden geçeni mutlaka bilir. Kuran'da bu gerçek, þöyle haber verilmiþtir:
ALLAH'ýn göklerde ve yerde olanlarýn tümünü gerçekten bilmekte olduðunu görmüyor musun? Fýsýldaþmakta olan üç kiþiden dördüncüleri mutlaka O'dur; beþin altýncýsý da mutlaka O'dur. Bundan az veya çok olsun, her nerede olsalar mutlaka O, kendileriyle beraberdir. Sonra yaptýklarýný kýyamet günü kendilerine haber verecektir. Þüphesiz ALLAH, herþeyi bilendir. (Mücadele Suresi, 7)
Dolayýsýyla insanýn kalbindekileri ALLAH'tan gizlemesi hiçbir þekilde mümkün deðildir. ALLAH, kiþinin yaptýðý tüm fiilleri, kalbinden geçen düþünceleri, hatta onun dahi tam olarak bilmediði bilinçaltýný bilir. Bu durumda insan ALLAH'a karþý son derece samimi ve boyun eðici olmalý, zaaflarýný, eksiklerini, kusurlarýný, imani zayýflýklarýný ALLAH'a samimi bir biçimde açmalý, kendisini imani olarak güçlendirmesi için dua etmeli ve O'ndan yardým istemelidir.

Siz o gün arzolunursunuz; sizden yana hiçbir gizli (þey), gizli kalmaz. (Hakka Suresi, 18)ALLAH Herþeye Þahittir

Kuran'ýn Çünkü gündüz senin için uzun uðraþýlar vardýr. (Müzemmil Suresi, 7) ayetinde bildirildiði gibi, gün boyunca insanlar için uzun uðraþlar vardýr. Gün içinde kimi insanlar iþ yerlerinde, kimileri okullarýnda kimileriyse evlerinde ya da baþka yerlerde birçok iþle meþgul olurlar. Bazý insanlar yaptýklarý iþe kendilerini bazen öylesine kaptýrýrlar ki o an baþka hiçbir þey düþünmez olurlar. Oysa insan bir iþe en çok daldýðý zaman bile ALLAH ona þahittir ve ne yaptýðýný, bunu yaparken içinden ne geçirdiðini bilir. Sonsuz ilim sahibi Yüce ALLAH, bunu Kuran'da þöyle haber verir:
Senin içinde olduðun herhangi bir durum, onun hakkýnda Kuran'dan okuduðun herhangi bir þey ve sizin iþlediðiniz herhangi bir iþ yoktur ki, ona (iyice) daldýðýnýzda, Biz sizin üzerinizde þahidler durmuþ olmayalým. Yerde ve gökte zerre aðýrlýðýnca hiçbir þey Rabbinden uzakta (saklý) kalmaz. Bunun daha küçüðü de, daha büyüðü de yoktur ki, apaçýk bir kitapta (kayýtlý) olmasýn. (Yunus Suresi, 61)
Bu ayette bildirilenler doðrultusunda iman eden bir insan, yaptýðý iþ ne olursa olsun ALLAH ile olan baðlantýsýný kaybetmez ve Kuran'da kendisine öðütlenen ahlaký göz ardý etmez. Bir ayette iman edenlerin bu vasfý þöyle bildirilir:
(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alýþ-veriþ onlarý ALLAH'ý zikretmekten, dosdoðru namazý kýlmaktan ve zekatý vermekten 'tutkuya kaptýrýp alýkoymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin inkýlaba uðrayacaðý (dehþetten allak bullak olacaðý) günden korkarlar. (Nur Suresi, 37)

ALLAH'ýn, Gizlinin Gizlisini Bildiðini Bilmek Mümine Neler Kazandýrýr?

* ALLAH Korkusu
Mümin, ALLAH'ýn her an kendisiyle olduðunu, yaptýðý, söylediði, ertelediði, kafasýnda planladýðý her þeye her an þahit olduðunu, yazýcý meleklerin de tüm bunlarý kaydetmekte olduklarýný bilir. Bunu bilmek, hem imanýn çok keskin bir göstergesi, hem de ebedi hayatý belirleyecek çok önemli bir özellik olan ALLAH korkusunu artýrýr. Bu yüzden, ALLAH'ýn rýzasýna uygun olmayacak bir þey üzerinde düþünmekten ve Kuran ahlakýna uygun olmayan davranýþlar sergilemekten titizlikle kaçýnýr. Bu da onu her an ALLAH'ýn istediði gibi davranmaya, O'nu hoþnut etmeye çalýþmaya, þeytanýn ve nefsinin isteklerinden sakýnmaya, onlarýn hile ve oyunlarýna karþý uyanýk ve tedbirli olmaya sevk eder. Bu þekilde davranmanýn önemi bir ayette þu þekilde haber verilmiþtir:
Ey iman edenler, ALLAH'tan korkun. Herkes yarýn için neyi takdim ettiðine baksýn. ALLAH'tan korkun. Hiç þüphesiz ALLAH, yaptýklarýnýzdan haberdardýr. (Haþr Suresi, 18)

*ALLAH Sevgisi
Yeryüzündeki herþeyin tek hakimi ve her insanýn, her varlýðýn, maddi manevi herþeyin tek sahibi olan ALLAH'ýn, insanýn her isteðini duymasý, aklýndan geçen herþeyi bilmesi ve dualarýna icabet etmesi, insan için çok büyük bir nimet ve rahmettir. Ýnsanýn ALLAH'tan birþey istemesi için yalnýzca samimi olarak aklýndan geçirmesi, içinden yalvararak O'na dua etmesi yeterlidir.
Örneðin birçok düþüncemizi paylaþtýðýmýz en yakýnlarýmýzý düþünelim: Eþimiz, çocuðumuz, annemiz, babamýz, kardeþlerimiz, en samimi arkadaþlarýmýz... Ýþte ALLAH, insana kendisine en yakýn saydýðý herkesten daha yakýndýr. Kuran'da ...Biz ona þahdamarýndan daha yakýnýz." (Kaf Suresi, 16) ayetiyle, ALLAH'ýn insana ne denli yakýn olduðu bildirilir. ALLAH'ýn her an yanýnda olduðunu, kendisini gördüðünü, iþittiðini, her düþüncesinden haberdar olduðunu bilmek, samimi olduðu sürece ALLAH'ýn her iþinde kendisine yardým edeceðini, her isteðini kabul edeceðini ümit etmek, bir müminin ALLAH'a olan sevgisini, teslimiyetini ve gönülden baðlýlýðýný artýrýr.

* ALLAH'ýn Sýnýrlarýný Korumada Titizlik
Ýçinden geçirdiði her düþünceyi ALLAH'ýn bildiðini bilen mümin, insanlarýn arasýnda bulunduðu zaman da, kimsenin görmediði ortamlarda da Kuran ahlakýna uymayan herhangi bir davranýþ göstermekten ayný titizlikle sakýnýr. Çünkü bir kötülüðü, ister herkesin içinde isterse yalnýz baþýna yapsýn, ister açýða vursun isterse saklasýn, ALLAH'ýn bunu bileceðini ve kendisini her davranýþýndan sorguya çekeceðini bilir. ALLAH'ýn onun bu konudaki samimiyetini deneyeceðini ve imtihan kastýyla kendisine çeþitli uygun ortamlar yaratacaðýný da bilir. Bu nedenle müminler, ALLAH'ýn sýnýrlarýný korumada son derece titiz davranýrlar. ALLAH bir Kuran ayetinde müminlere þöyle emretmiþtir:
Günahýn açýkta olanýný da, gizlisini de terk edin. Çünkü günahý kazananlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karþýlýk göreceklerdir. (Enam Suresi, 120)

* Dürüstlük
ALLAH Kuran'da, insanlara yalandan sakýnýp doðru söz söylemelerini bildirmiþtir:
"Ey iman edenler, ALLAH'tan sakýnýn ve sözü doðru söyleyin. Ki O (ALLAH), amellerinizi ýslah etsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn..." (Ahzab Suresi, 70-71)
"... yalan söz söylemekten de kaçýnýn." (Hac Suresi, 30)
Ýnsan çevresindekilerin haberi olmayacaðýný düþünerek yalan söyleyebilir. Ancak ALLAH'ýn bundan haberdar olacaðýný ve bunun O'nun hoþnut olmayacaðý ve yasakladýðý bir tavýr olduðunu bilen mümin, yalan söylemekten þiddetle kaçýnýr. Her zaman güvenilir ve dürüst bir karaktere sahip olur.
Sen, asla ölmeyen ve daima diri olan (ALLAH)a tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Kullarýnýn günahlarýndan O'nun haberdar olmasý yeter. (Furkan Suresi, 58)

* Ýhlas
Ýhlas, kiþinin hiçbir çýkar ya da menfaat gözetmeksizin sadece ALLAH'ýn rýzasýný ve hoþnutluðunu hedeflemesidir. Bu üstün ahlak özelliði, vicdanlý düþünerek ve ALLAH'ýn her an kendisini izlediðinin bilincinde hareket ederek ortaya çýkar. Ýnsanýn hareketlerini baþkalarýnýn düþünce ve isteklerine göre ayarlamasý ise, onu ihlastan uzaklaþtýrýr. Ýnsanlarýn haklarýnda ne düþündüklerine önem veren, onlarýn rýzasýnýn peþine düþen kiþiler hatalarýný örtmek uðruna yalanlar söyleyerek daha fazla hatalaya sürüklenirler. Oysa ALLAH'ýn her an kendisini izlediðini ve içinden geçirdiði herþeyi bildiðini bilen mümin, tavýrlarýný yalnýzca O'nun rýzasýna göre belirler, insanlarý deðil yalnýzca ALLAH'ý memnun etmeye gayret eder. Bu da ona ihlaslý bir karakter kazandýrýr.
Rabbiniz sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eðer siz salih olursanýz, þüphesiz O da, (Kendisi'ne) yönelip dönenleri baðýþlayýcýdýr. (Ýsra Suresi, 25)Sonuç

ALLAH'ýn insanýn içinden geçen herþeyi bilmesi çok büyük bir nimettir. Bu sayede insan, dualarýný ALLAH'ýn her zaman duyacaðýný bilmenin, O'nun her zaman her olayýn iç yüzünü biliyor olmasýnýn ve her an her saniye kendisiyle beraber olduðunu bilmenin huzurunu yaþar. ALLAH'ýn kendisine bu kadar yakýn olmasý ona büyük bir güç verir. Kuran ahlakýný en iyi þekilde yaþayabilmesine vesile olan birçok güzel özellik kazanýr.
ALLAH insanýn içinden geçen herþeyi bilir ve bunlarý asla unutmaz. Kýyamet günüyse insanýn küçük büyük dünyada yaptýðý her davranýþ ve düþündüðü herþey ortaya getirilecek ve ALLAH insanlarý bunlardan sorguya çekecektir. Rabbimiz bu gerçeði bir ayette þöyle haber verir:
Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ýndýr. Ýçinizdekini açýða vursanýz da, gizleseniz de, ALLAH sizi onunla sorguya çeker... (Bakara Suresi, 284)

Kaynak: Ýlmi Mercek Dergisi / Kuran Bilgisi

...Tefekkür...

Rabbiniz sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eðer siz salih olursanýz, þüphesiz O da, (Kendisi'ne) yönelip dönenleri baðýþlayýcýdýr. (Ýsra Suresi, 25)

RABBÝM razý olsun kardeþim...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git