Haziran 17, 2019, 11:05:47 S
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

YOKLUÐUNA DÜÞÜLMÜÞ NOTLAR

Balatan Þehadete Vurgunum, Mays 30, 2009, 04:57:53

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

YOKLUÐUNA DÜÞÜLMÜÞ NOTLAR

EY


Varlýðýn çehresindeki perdeyi kaldýran Âlemlerin Efendisi;ýþýðýyla
karanlýk dünyalarýmýzý aydýnlatan nur,enfes kokusuyla cihanlarý
ýtriyat çarþýsýna çeviren gül,


SEN


akýlla kalbi en saðlam esaslar çerçevesinde buluþturup muhakemenin ufkunu
fizik ötesi enginliklere ulaþtýrdýn;
canlý-cansýz herþeyi en doðru þekilde okudun;okuduklarýný herkesten çok önce
ve en büyük araþtýrmacýlarýn idrak ufkunu aþkýn bir seviyede yorumlayýp
küllî kâidelere baðladýn.
Baþýný yaranlar , diþini kýranlar karþýsýnda bile ellerini açýp duâ duâ
yalvardýn.Çünkü Sen af ve duâ insanýydýn.Seni bilmemelerini mazeret
kabul ederek , lânet ve bedduâda bulunmadýn , lânet ve bedduâya "amin" de
demedin.
Sineni,Ebû Cehil'leri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiðin kadar açtýn
ve her sözünü,her davranýþýný Hakk'ýn rahmetinin enginliðine baðladýn.
BÝZLER


yaþadýðýmýz þu âlemde Rabbimizi seninle tanýdýk.
Saðanak saðanak baþýmýzdan aþaðý dökülen nimetleri senin basiretlerimize
saçtýðýn nurlar sayesinde duyup hissettik.
Nimete minnet ve þükran duygusunu;ihsan,hamd ü sena düþüncesini
senden öðrendik.
Senin sunduðun mesajlarla Yaratan ve yaratýlan arasýndaki iliþkileri,
kul ve Mâbud münasebetlerini,Yaratan'ýn ululuðuna ve bizim kulluðumuza
yaraþýr þekilde duyup anlayabildik.SENDEN SONRAümit sabahlarýmýz kapkaranlýk bir hicran gecesine döndü.
Göz gözü görmez oldu ve yollar bütünüyle birbirine karýþtý.
Gün geldi , akýl senin yolundan çýkýp baþka vadilere saptý ve düþünce
bütün bütün sana karþý kapandý.
Bizler durduðumuz yerde duramadýk,olmamýz gerektiði gibi olamadýk,mânâ
köklerimizden koptuk.
Maddeyi ve dünyayý doðru okuyamadýk.
Kendimizi bir korkunç hazanýn solduran ikliminde sararýp solmaya baþladýk.
Ne Ýmâm Rabbânî þivesiyle "aleyhi ekmeletü't-tehâyâ';
Ne Ahmet Naim deyiþiyle "zamân-ý saâdet niþân-ý risâlet penâhi';
Ne Karaçam hocanýn ifadesiyle "Resûlü zî-þân Efendimiz" demeyi becerebildik.
Ne de Necip Fazýl gibi "gaye insan ufuk peygamber"
Ne de Sezai bey gibi "Ey sevgili en sevgili" diyebildik.ÞÝMDÝ


Korkutan bir belirsizlik var dünyada;
Anlayýþlar dar,düþünceler çarpýk,yenilenme ve dirilme duygularý da
tamamen meflûç.
Þam,Baðdat sürekli anomali doðuruyor.
Belhler,Bulharalar hiçlik vadilerinde hiçi arýyor.
Bir baþtan bir baþa koca Endülüs,ruhunu katledenlere teslim.
Ýstanbul gayesizlik ve hedefsizlik pençesinde
ve koskoca bir âlem garip,yetim ve zamanzede...YA RESÛLALLAH !


Gel de gönüllerimizdeki karanlýklarý kov,bütün benliðimize ruhunun
ilhamlarýný duyur.


YA NEBÝYYALLAH !

Gel de , her gün biraz daha azgýnlaþan þu zulmetleri ýþýðýnla doldur.


YA HABÝBALLAH !

Gel de sevgiye,merhamete,þefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle
coþtur.


YA KERÎMALLAH !

Gel de ruhlarýmýzý aklýn aydýnlýðý,gönüllerimizi de mantýk ve muhakeme
enginliðiyle buluþtur.


EY DOST !

Bu dünya ýþýða hasret gidiyor.Bizler o kýrýk azimlerimiz ve o çatlamýþ
ümitlerimizle,yollarýn hakkýný veremesek de hep yollardayýz.


EY SEVGÝLÝ !

Gel, bir kere daha yeniden misafirimiz ol
Tahtýný sinelerimize kur ve bize buyurabildiðin herþeyi buyur
Gel son kez içimize doð ki gönüllerimiz ýþýkla dolsun.
Ve ufuklarýmýzý saran uzun geceler bir son bulsun...

Yukar git