Haziran 25, 2019, 10:08:42 ÖÖ
Haberler:

YavrucuĂ°um! Yaptýðýn iĂľ (iyilik veya kötĂĽlĂĽk), bir hardal tanesi aĂ°Ă˝rlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanĂ˝n içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. DoĂ°rusu Allah, en ince iĂľleri görĂĽp bilmektedir ve her Ăľeyden haberdardĂ˝r.  (Lokman -16)

GERĂť DĂ–NDĂśREN GĂ–K

Baţlatan Medine_GĂĽLĂĽ, Mayýs 29, 2009, 04:53:11 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Medine_GĂĽLĂĽ

GERĂť DĂ–NDĂśREN GĂ–K

Kuran-ý Kerim'de, Tarýk Suresi'nin 11. ayetinde gökyüzünün "geri döndürücü" özelliðinden bahsedilir:

“DönĂĽĂľlĂĽ olan göðe andolsun.„

(Tarýk Suresi, 11)

Kuran meallerinde "dönüþlü" olarak tercüme edilen kelime, "geri çeviren" ya da "geri döndüren" anlamýna gelmektedir.

Bilindiði gibi Dünya'yý çevreleyen atmosfer pek çok katmandan oluþur. Her katmanýn, canlýlýðýn yararýna yönelik önemli bir görevi vardýr. Ýncelendiði zaman her tabakanýn kendisine ulaþan madde ya da ýþýnlarý uzaya ya da yeryüzüne geri döndürme özelliklerinin olduðu anlaþýlmýþtýr. Burada atmosfer katmanlarýnýn geri döndürme özelliðini birkaç örnekle inceleyelim.

Örneðin 13 ile 15 km yükseklikteki Troposfer tabakasý, yeryüzünden yükselen su buharýnýn yoðunlaþarak yaðýþ olarak yere geri dönmesini saðlar.

25 km yükseklikteki Ozonosfer uzaydan gelen radyasyon ve zararlý ultraviyole ýþýnlarýný yansýtarak yeryüzüne ulaþamadan uzaya geri dönmelerini saðlar.

Ýyonosfer tabakasý da yeryüzünden yayýnlanan radyo dalgalarýný bir uydu gibi yeryüzünün farklý bölgelerine geri yansýtarak, telsiz konuþmalarýnýn, radyo ve televizyon yayýnlarýnýn uzak mesafelerden izlenebilmesini saðlar.

Manyetosfer tabakasý ise, Güneþ'ten ve diðer yýldýzlardan yayýlan zararlý radyoaktif parçacýklarý, yeryüzüne ulaþmadan uzaya geri döndürür.

Gökyüzü tabakalarýnýn henüz yakýn bir geçmiþte keþfedilen bu özelliðinin yüzyýllar öncesinden Kuran'da belirtilmesi, onun Allah'ýn sözü olduðunu bir kez daha vurgulamaktadýr.
 

Dünya üzerindeki canlý yaþamý için suyun varlýðý son derece önemlidir. Suyun oluþmasýndaki etkenlerden bir tanesi de atmosferin katmanlarýndan biri olan Troposfer'dir. Troposfer tabakasý okyanuslardan yükselen su buharýný yoðunlaþtýrarak yeryüzüne yaðmur olarak geri döndürür. Yeryüzündeki yaþam için öldürücü olabilecek ýþýnlarý engelleyen atmosfer katmaný ise, Ozonosfer tabakasýdýr. Ozonosfer tabakasý ultraviyole gibi zararlý kozmik ýþýnlarý uzaya geri döndürerek, bu ýþýnlarýn yeryüzüne ulaþmasýný ve canlýlýða zarar vermesini engeller. Atmosferin her katmaný insanlara yararlý özelliklere sahiptir. Örneðin atmosferin en üst tabakalarýndan biri olan Ýyonosfer tabakasý, belli bir merkezden yayýnlanan radyo dalgalarýný yeryüzüne geri yansýtarak bu yayýnlarýn uzak mesafelerden bile algýlanmasýný saðlar.