Haziran 27, 2019, 04:50:52 S
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Bir Çiçekte Esma Seyri...

Balatan TakeOne, Mays 28, 2009, 12:57:18 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Bir saat tefekkür, bin yillik ibadetten hayýrlýdýr

(Gazali, Ihyau Ul.Din. 4/409. El-Heysemi, M.Zevaid. 1/7 )

Bir papatya cicegine, tefekkurle baktigimiz zaman...Sanatla yartan rabimmm ne büyük bir sanatla ince ince yaratmýþsýn.milyarlarca papatya ve hiç biri birinin aynýsý deðil.

papatyanýn boyu,renklendirmedeki zerafet,dizayn,kendine has bir koku,dalý,yapraðý bize gösteriyor ki muhteþem bir sanatçýsý var. SANÝ olan rabbim sanatla yaratmýþtýr

Bu çiceðin yapýlabilmesi için, önceden tasarýmýnýn yapýlmasý þarttýr.
(..yapay çicekçileri bir düþününüz..) Madem öyle, bu çicek bizlere

Musavviren guzel tasvir eden, tasarým yapan esmasýný haber verir...

Sadece bir çicek cinsi uzerinde bile inceleme yapsak, hiçbir kusur bulamayýz...

ortasýndaki sarýdaki dizayna bakarmýsýnýz
bir boþluk bir kusur göremezsiniz.
simetrik olarak sýralanmýþ
ne muhteþemsin yarab

Yani bir Bari'i (kusursuz yapani) c.c. haykýrýr...

hastalýðý veren rabbim þifasýný da vermiþ dimi

bilirsiniz papatyanýn çayýnda rahatlatma özelliði vardýr

sindirimi kolaylaþtýrýr

sinirleri yatýþtýrýr

saçlara sürüldüðünde bakým yapar

buda bize gösteriyor ki

Þafii olan ismini aynadarlýk ediyor

rabbimiz nede güzel süsleyen dimiMüzeyyen
olan rabbim kainatý okadar güzel bir þekilde

süslemiþ ki

yolculukta etrafýmýza bakýndýðýmýzda

yürüyüþte bahçelerde

o rengarenk çiçekler,papatyalar,güller,papatyalar,laleler

bize gösteriyorki bir süsleyen var

Muzeyyin (en guzel susleyen.)

isminin tecellisidir ve O Zatý c.c. haber verir
Kara topraktaki muhtelif atom, unsur ve elementleri sentez ederek, uygun biçimde dizerek, bitki hucresi haline getiren, pigmentler atarak suslendiren, kokulandýran,
o hucreleri de en uygun yerlere oturtup,
böyle bir guzelliði yapabilen, bu guzelliði de her mevsim,
her kitada trilyonlarca nusha olarak sergileyen

Kudret ismini haykýrýr...

Almina

Mevlam razý olsun derin tefekkürlere çektiniz bizi....

TakeOne

Senden de razý olsun caným kardeþim.

mislimya


HAdeKa

Allah razý olsun takaone

hoþ geldin mislimya !


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

mislimya

hoþ buldum kardeþim nasýlsýnýz

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git