Temmuz 16, 2019, 12:10:59 S
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Tevbe’ye “Tevbe” Vaktidir!

Balatan TakeOne, Austos 15, 2009, 01:23:40 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Gözümün gördüðü, göremediði tüm mevcudatý yaradan, en güzel þekilde biçimlendiren, nimetullahý bizlere ihsan eden güzel ALLAH’ým… Tevbe kapýlarýn hep açýk… Kaç kez daha gireceðim bu kapýdan? Bir günah için bin bir kere gireyim diyemi açýk býraktýn tevbe kapýlarýný?! ALLAH’ým… Arsýz, uslanmaz nefsimin kulaðýma fýsýldadýðý vesveselerle yanýyor içim… Kurtar beni… Kurtar Ya Rabb! Kurtar bu karmaþýk alemden… Al beni… Saf, duru, temiz, günahsýz, günahýn adýnýn dahi anýlmadýðý meskenlere al… Gözlerimi, ellerimi, dudaklarýmý, kulaklarýmý ve tüm azalarýmý terbiye et Rabb’bim… Ne geleceði nede geri getiremeyeceðimi düþünmek istemiyorum! Yalnýz o’nunla Sen’de olmak Sana kulluk etmek istiyorum… Cennet bahçelerinin bahçývaný olup bütün gülleri budamak ve bu gülleri kalbimi ýsýndýrdýðýna vermek istiyorum Rabb’bim… Biliyorum bunun için çok çalýþmam gerekiyor ama bana bu çalýþma azmini yine sen vereceksin…
Nasib eyle Rabb’bim…
Sen’in için, Sen’in dinin için yaptýðýmýz ne varsa k atlamamýzý, katlanmamýzý nasib eyle…
Ýnsanlar pislik için bir birleri ile yarýþýrken bizlerede Ýslam için yarýþmayý nasib eyle…

Tevbelere “Tevbe” etmeyi nasib eyle…
Ya Rahman… Sen o Yüce Kur’an’da bizlere þöyle buyuruyorsun;
Ýnsanlardan öylesi de vardýr ki, ALLAH’a kýyýdan kenardan kulluk eder. Eðer kendisine bir hayýr dokunursa gönlü onunla hoþ olur. Þâyet baþýna bir kötülük gelirse gerisin geri (küfre) dönüverir. O dünyayý da kaybetmiþtir, ahireti de. Ýþte bu apaçýk ziyanýn ta kendisidir. ( Hac 11 )
Muhafaza eyle Rabb’bim… Ýbadetlerimizi yeterli görüpde yerimizde saymaktan bizleri muhafaza eyle…
Sana sýðýnýyoruz ALLAH’ým…
Bizleri þeytanýn vesvesesinden uzak eyle…
Þüphesiz Felah Sendedir… ve bizlerde Felah’ý Sen’de arayanlardanýz…

Yukar git