Haziran 24, 2019, 07:29:07 ÖS
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

Sen Canýmýn Cananý

Baţlatan rana_94, Mayýs 27, 2009, 06:06:31 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

rana_94

Sen Canýmýn Cananý
Sen Canýmýn Cânâný..
Sen Canýmýn Cânâný.. Sen Canýmýn Cânâný.

".....Mü'minlerin Allâh'a sevgi ve muhabbetleri pek þiddetlidir......" (el-Bakara, 165)

Meltemlerin ve rüzgârlarýn yüzüme deðer, serinletir beni... Sarar, ferahlatýr...
Rabbim gerçek manada beni sen sevdin... Niceleri ise sever gibi göründü... Ama daima, kendilerini sevdiler... Çünkü âcizdiler, fâniydiler...
Kendilerine bile yetemediler ki, bana yetseler...
Hepsi Sana borçluydu varlýðýný. Hepsinin bir caný vardý... Ve onlar, kendi canlarý yanmadýkça, anlayamadýlar acýyý... Anlayanlar da zaten, kendilerince bir mânâ çýkardý...
Sen varsýn hakkýyla bilen beni... Her þeyimle bilen, her þeyimle seven, bir tek Sen...

Sevdiðini biliyorum, zira sevmemiþ olsaydýn, o kadar kendinle meþgul etmezdin beni. Sevmemiþ olsaydýn, aratmazdýn böylesi... Sen sevmemiþ olsaydýn, sevebilir miydim ki Seni?
Sen canýmýn Cânâný... Sen'in sevginde vefâyý idrak ettim ben... O eþsiz vefâna, karþýlýk vermekten âciz oldum her zaman... Seni, Senin beni sevdiðin gibi sevmekten âcizim... Zira Sen yaratansýn, ya ben? Ben, kul olmayý bile beceremeyen...


Yalnýzca Sendeydi tatmin... Sadece Sende. Bir Sen yettin bana... Kimselerle yetinemedim...
Acý çekmeyi sever oldum Senin izninle. Dertlerin içinde gizlenmiþ nice derman buldum...
Sevdirdiðince sevdim Seni... Buldurduðunca buldum... Bir Sen varsýn Bâkî olan... Geride ne varsa fâni... Bütün varlýklarýn hepsi fâni... Kimi güzel, kimi çirkin, kimi vasat, ama iþte her biri fâni... Dallardaki çiçekler, göklerdeki bulutlar, çöller, pýnarlar hep fâni... Seraplar ve gölgeler fâni...


Çöllerde kalmayý sevdim Seninle... Yalnýzdým, kalabalýklar içinde... Her þeyde Senin sanatýný görmeyi sevdim ben... Herkeste Senden bir tecelli bulmayý sevdim... Yýldýzlarda nûrunu, güneþte nârýný, ateþte hârýný bulmayý sevdim.

Hiçbir þeye muhtaç olmayýþýný sevdim ben. Azîz oluþunu, Kâdir-i mutlak oluþunu sevdim. Settâr oluþunu sevdim. Öylesine güzel bir sýrdaþtýn ki Sen, kimselere bir sýrrýmý vermedin. Günahýma raðmen yücelttin beni. Þeref ikram ettin. Ekrem-ül ekremînsin...


Kulunu sevmeni sevdim. Ey Rabbim! Ben unuttum, unutmadýn. Ben, adýný anmadým, yine de býrakmadýn. Yüceler yücesi aþkýna karþýlýk vermek varken, Seni býrakýp baþkalarýna yandým... Yine de vazgeçmedin benden.

Sevdin beni, oysa, ben Sana kul bile olamadým. Nankörlük ettim. Yine de nimetlerini esirgemedin.
Þikayet eden, sýzlanan, dert yanan hep ben oldum. Sen, sabrettin. Sen sevdin beni... Bense vefâsýz bir sevgiliydim. Kýymetini bilemedim.

........Senin sadece sanatýný seyretmek yetmiyor artýk! Þahdamarýmdan daha yakýn olmaný sevdim. Ama bu bile yetmedi bana. Korkuyorum perdeler arkasýnda kalmaktan. .........

Dayanamam Mevlâm! Ne olur Sensiz býrakma beni! Biliyorum ki, ne yaparsam yapayým, rýzaný hak edecek bir sermaye biriktiremem.
Seni hak edecek gücüm yok benim. Seni hak edecek amelim yok. Hiçbir þeyim yok ey en Güzel! Ellerim bomboþ. Üstelik günah kirleriyle lekeliyim. Bembeyaz gelemiyorum Sana... Yarattýðýn gibi tertemiz deðilim. Dünya kirletti beni, nefsim aldattý. Þeytana kandým. Müflisim. Vallahi hiçbir þeyim yok!
Duyduðum iþtiyakýn sebebi, yine Sensin. Sensin her yanýmda... Sensin varlýðým... Zenginliðim Sensin... Tüm sefilliðime raðmen yine de Seni isteyiþim, sýrlarýndandýr.
Bilmiyorum, bilen Sensin. Ve eðer, murâdýma, maksûduma, matlûbuma, yani Sana, yani Senin rýzana kavuþursam bir gün, bu da sadece Senin merhametin.


Sermayem yok Sevgili! Tüm sermayem, rahmetin... Lokmanýn bile derman olamayacaðý derdimin, dermanýsýn Sen!
Yârsýn!
Cansýn!
Þifâsýn!
Lokmanda deðil ey Yâr, Sendedir benim devâm!
Rýzana kavuþmadýkça, huzur da bana haram!

ALINTI