Haziran 25, 2019, 12:04:35 S
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

Oruç Diye/bildiðim....

Balatan ...Tefekkür..., Mays 23, 2009, 05:20:34 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...
Bir iðne oruç.. Beni bana dikiyor, yeniden dokuyorum insan olan yanýmý. Dudaðýmý dudaðýma teðelliyor; yalan ve boþ sözü deðdirmiyor nefesime. Bencilliðimin yakalarýndan tutup cömertliðin düðmelerine ilikliyor beni; yeniden b/akýtýyor hiçliðime, hiçlikten geldiðim gerçeðine...

Bir mühür oruç. Mekanýn üzerine kutlu bir vaktin hükmünü basýyor, her köþeyi kutsuyor, her þehri Kâbe'nin eteðine taþý(rý)yor. Mevsimlerden de geçse, ömrün farklý yýllarýna da uðrasa, bizi bir sofranýn baþýnda bir bir çocuk ediyor, kalplerimizi binbir çocuk sevincine kilitliyor. Kalbimizi meleklerin bile göremediði, þeytanýn bile bozamadýðý o görünmez, o gösterilmez, yalnýzca O'na görünür sadrýn içine koyuyor, sahtelikten çýkarýp yeniden piyasaya sürüyor. Eþyanýn sýradanlýðýný çekip alýyor elimizin altýndan, yine ama yeni, eski ama taze lezzetlerle damgalýyor.

Bir yokuþ oruç. Þükrün ýrmaðýný akýtýyor çölleþmiþ tenimizin vadilerinden. Sabrýn yokuþlarýnda susatýp suya kandýrýyor nankörlüðümüzü yeniden.

Bir yoldur oruç. Çýkar/çýkmaz sokaklarýn hepsini Mekke'ye çýkarýyor. Þehrin kirlerini bir suskunluk avazýnda temizliyor. Yetim býraktýðýmýz umudumuzu, sokaða terkettiðimiz merhametimizi yeniden eve alýyor. Yola koyuyor içimizin þefkat kervanlarýný. Kuraklaþmýþ, çoraklaþmýþ dünyanýn göbeðinde, iftar saatlerinde serinlediðimiz, iftarý bekleyerek sevindiðimiz, bölüþerek sevindirdiðimiz bir vahaya uðratýyor nefislerimizi.

Bir elbisedir oruç. Bizi ilk defa niyetimizle giyindiriyor. Güvendiðimiz eylemlerimizi bir kenara býraktýrýp, eylemsizliðin, hiçbir þey edememenin loþ köþelerine çekiyor. Sýcak temasý kaybettiðimiz vicdanýmýzýn eþiðine yeniden çaðýrýyor bizi. Bir ihramý giyer gibi, O'nu görürcesine yaþadýðýmýz ihsan kumaþýný atýyoruz omuzlarýmýza. Kýyýda köþede, kimsenin görmediði yerlerde, gözlerden uzakta da olsa, yalnýz ve yalnýz O'na teveccüh etmenin, yalnýz ve yalnýz O'ndan iltifat beklemenin estetiðine bürünüyoruz.

Bir kapý oruç. Bize açýlan. Sonsuz bir kabulleniþin odasýna doðru eþsiz bir aþinalýkla ayaklarýmýzý buyur eden ahþap bir kapý. Anamýzýn ekþi ayranýný özlercesine, babamýzýn þefkatli bakýþýný beklercesine, bir susamlý pidenin kokusunda erircesine, bir kutlu emre seve seve itaat edercesine masumiyetimizin evine yeniden ayak bastýðýmýz bir kapý. Bizden açýlan bir kapý. Cimriliðimizi sürpriz bir merhametle dikiþ yerlerinden yýrtarak, biriktirdiklerimizi elimizin altýnda faydasýz kýlarak kalbimizi baþkalarýna doðru aralayan..

Bir yaðmur oruç. Sokaklara gökyüzü insin diye. Çocukluklarýný yetim býrakmýþ büyüklerin de alnýna çocukça sevinçler dokunsun diye. Daðlarca büyümüþ, kayalarca katýlaþmýþ kalplerin arasýndan yeniden sular sýzsýn diye... Ýçimizde öldürdüðümüz acýmalar, küllendirdiðimiz merhametler bir damlanýn dokunuþuyla filizlensin, göðe aðaç aðaç aðsýn diye. Yetim baþýný okþayan meyvelerle, komþuyu da hatýrlayan çiçeklerle, eksildiðimizi/eskidiðimizi açýk eden kokularla dal budak salsýn diye...

Bir taþtýr oruç. Yolumuzu kesen. Hýrslarýmýzýn ayaklarýna dolanan. Emellerimizin önüne dikilen. Baþýmýza bir mezar taþý gibi dikilip toprak olduðumuzu hatýrlatan. Eþyanýn yüzünü bizden çeviren bir soðukluk, katýlýk gibi aðýrlaþan. Hazzýn kabýný dokunulmaz kýlan bir duvar gibi yükselen. Kimi katý kalpleri utandýrýrcasýna, bir Mûsa asâsý gibi dokunan. Ýmsakla, iftarla, ezanla sonsuz yumuþayan, çatlayan, tozlaþan, aðlayan, aðlatan...

Bir topraktýr oruç. Bir saksýlýk toprak gibi pencere önünde. Ýçinde hayallerin yeniden sulandýðý... Her kýpýrtýsýnda çocuk sevinçlerinin yeniden uyandýðý... Bir o kadar tanýdýk, bir o kadar yeni...

Kendince, keyfince bir mutluluk adasý. Ýçimizi bir saksýlýk toprak kadar olsun geniþ tuttuðumuzun habercisi. Küçük sevinçler gölgesi....

Bir saklambaç oyunu oruç. Kendimizi kendimizden gizler gibi görünmez bir niyetin köþelerinde beklediðimiz. Bencilliðimize sobelendiðimiz. Sonsuza kadar sevabýmýzý saydýrdýðýmýz ebemiz. Az pencereli yalnýzlýklar. Þehvetimizi sarkýttýðýmýz kuyular. Hýrslarýmýzý yatýrdýðýmýz kuytular.

Bir oda oruç. Bir bir buluþtuðumuz. Yeniden göz göze geldiðimiz. Dört duvarý sohbetle yeniden buluþturduðumuz. Sofranýn beklentisinde, bir yudum suyun sesinde, bir sýcak ekmeðin kýyýsýnda kalbimizi yeniden sedirlere yatýrdýðýmýz. Ruhumuzu baþ köþeye buyur ettiðimiz.

Bir sýzý oruç.. Tenin çatlaklarýndan sýzan can akýþý. Bedenin yaralarýndan taþan kalp aðrýsý. Ruhun tenden dýþarý sýzmasý... Kabuðun çatlamasý... Tohumun uyanmasý.

Bir dönüþ oruç. Yar'e verdiðimiz söze dönüþ... Suskularca konuþan. Söz verdiðimiz Yâr'e dönüþ...Çýðlýklara sarýlan.
senai demirci
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git