Haziran 25, 2019, 11:38:43
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

hangi MaKamdA KuR an okuyorsunuz

Balatan Tarýk Emre, Mays 22, 2009, 11:04:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Tarýk Emre


her kuran okuyucusu makam bilirmi,kafama göre bende bir makam tuttrup okuyorum.fakat makam bilerek okumayý çok isterdim.
kuraný kerimi farklý makamlarda okuyan kurralar var.böyle hocalarý bulup dizinin dibne oturup öðrenmek isterdim.arab makamý ve bazý türk hocalaýn okuyuþuda güzel .ama ben nihavent makamýnda sabah hicaz olsun diðer makamlarda olsun,makamý belirtilerek okunan kuraný dinlemek istiyorum.çok dinlersem yapabileceðimi düþünüyorum.elimde hiç bir kaynak yok.bu konuda bana yardým edermisiniz.

AAA tarýk emre çok oldun sen de diyebilirsiniz.Paylaþýmda bulunduðum her konuda yardýmýnýzý çok gördüm .forum kardeþlerimin yardýmýný bir daha istiyorum..bu konuda bir bilgi verseniz de olur.bu konuda  hiç bir þey bilmeyen bile bilmediðinini paylaþmasýný istiyorum..þimdiden allah razý olsun

Týp Türk musikisinin gücünü keþfetti. Doç Dr. Güvenç, aðrýlarý yok eden Türk musikisiyle terapinin týp literatürüne geçtiðini açýklýyor.

TÜRK musikisinin ezgileri modern týpta yeniden keþfedildi. Hayatýnýn 32 yýlýný müzikle terapiye ayýran, Avusturya’dan Almanya’ya 8 ayrý merkezde terapi okullarý kuran Türk Musikisini Araþtýrma ve Tanýtma Grubu Baþkaný Doç. Dr. Oruç Güvenç, müziðin tedaviye etkisini kanýtladý.

Yurtdýþýnda 8 merkez kurduklarýný anlatan Güvenç, 30 kiþilik bir ekiple terapi yaptýklarýný bildirdi. Güvenç, Gazi Üniversitesi Algoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Avni Babacan’la birlikte yürüttükleri ve 20 makamý kullandýklarý çalýþma hakkýnda da þunlarý söyledi: ‘Týp fakültesindeki kliniklerden aðrý bölümüne kronik aðrýlarý olan hastalar geliyor. Türk müziði ile terapi uyguluyoruz. Hastalarýn aðrýlarýnýn yüzde 40 oranýnda azaldýðý görüldü. Otistik, çocuklar üzerinde de çalýþýyoruz.’

HASTALAR KOMADAN ÇIKTI

AVUSTRALYA’DA nöroloji çalýþmalarýnýn bittiðini ve Türk müziðinin nöroloji hastalarýnýn tedavisinde olumlu etkiye sahip olduðunun týp literatürüne geçtiðini bildiren Güvenç, ‘Türk musikisi makamlarý, uygun þekilde uygulandýðýnda beyin elektrosunda alfa ve beta ritimlerinin arttýðý gözleniyor. Bu týpta bir trans göstergesi olarak biliniyor. Birçok hasta komadan çýkýyor’ dedi.

KANSERÝN UMUDU

TÜRKÝYE’DE de Medical Park Hastaneler Grubu’nda kronik hastalara ayda bir kez aðrý tedavisi uygulanýyor. Doç. Dr. Güvenç, Türk musikisiyle tedavinin özellikle onkoloji hastalarýnda ciddi reaksiyon deðiþiklikleri saptandýðýný bildirdi. SULTAN UÇAR


Kalbe Hüseyni, tansiyona Nihavent makamý


NÝHAVEND: Kan dolaþýmý, karýn bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine etkilidir. Kulunç, bel aðrýsý ve tansiyon rahatsýzlýklarýna faydalý.

HÜSEYNÝ: Sabah ve gün aðarýrken etkilidir. Sabah- öðlen arasý etkisi fazladýr. Cumartesi özel gündür. Karaciðer, kalp ve ruhlarýn iltihabýný söndürür ve yok eder. Mide hararetini giderici özelliði vardýr.

SEGAH: Þiþmanlýk, uykusuzluk, yüksek nabýz, kalp, ciðer ve kas rahatsýzlýklarýna faydalý. Beyin nöronlarýna etkisi var.


__________________[/size][/font]

Resulehasret

  Tarýk emre, bu konu da size yol göstermek haddim bile deðildir. Nihavent makamý nedir onu bile bilmiyorum doðrusu. :) Ama benim çok severek dinlediðim Suat Gözütok, ayný zaman da beyazýt camii imamý olan bu hocamýzýn, kuran okuyuþunu çok beðeniyorum, size de tavsiye de bulunmak istedim. Konunun aþaðýsýna youtube'den videolarýný koyuyorum.

Suat Hoca Ali imran suresi - 1


Kuran

KASÝDE


SUAT GÖZTOK

Tarýk Emre

resule hasret kardeþim çok teþekkür ediyorum .ben izleyemiyorum yalnýz.araþtýrýrken aþaðýdaki bilgilere rastladým.inþallah bu konuda yardýmý olan arkadaþlarým olacakýtr

Makamýn sadasý : المقام الصوتي

Makamaýn sadasý makamý karakterize eden , onu hatýrlatan doðal musikidir. Mesela horoz saba sesi verirken aslan sesi rast makamýnýn sesini verir.

Makamýn anahtarý : مفتاح مقام
Makamlara giriþ için kullanýlan ipucu mahiyetinde makam örnekleridir.Bu anahtarlarý hafýzanýzda tutarak bir makam kolayca giriþ yapabilrsiniz.Ancak tilavet esnasýnda pek iþe yaramaz.Makamlara çalýþýrken kullanýlýr.Herhangi bir makam üzerinde bol bol çalýþma yaparak makamýn sesinin yerleþmesi saðlanmalýdýr.Böylece Kuran tilavetinde makamdan makam geçiþlerde zorluk yaþanmasýn.

Makam dizisi ( musikal skala) : السلم الموسيقي
Muzikal skala makamý oluþturan nota dizisidir.Her makamýn kendine has bir dizisi vardýr.Bir makamda okumaya baþlamak o makam dizisi içerisinde seyretmek demektir.
Sesin derecesi sesin uyumlu bir þekilde , aþama aþama ve düzenli artýp azalmasýdýr.Sesin derecesi sesin þiddeti deðil , tonlamadaki (tiz-pes) deðiþimidir .
Bir makam içerisinde seyredilirken baþka makamlara anlýk geçiþler yapýlýp geri dönülebilir. Bayati –saba – bayayi gibi.

Ahensizlik النشاز
Bir makamdan çýkýp tamamen uyumsuz bir makama geçiþ demektir.Bundan kaçýnmalýdýr.bunun dýþýnda makamlar arasýnda geçiþ çok yapýlan ve okuyuþu tekdüzelikten kurtaran bir þeydir.Tek bir makam kullanýlarak makam içerisinde çeþniler yaparak çok canlý ve etkili okuyuþla yapýlabilir.

Karar القرار
Sesin tonundaki dalgalanmanýn azalmasýdýr. Burada makamlardaki karar perdesinden bahsedilmektedir.Karar perdesi makam dizisinin açýlýþ perdesidir.Bu perdelerde okuyuþ sakin ve yatýþtýrýcýdýr. Okuyuþa baþlarken ve bitirilirken karar perdeleri kullanýlýr.

Cevap الجواب
Sesin tonundaki dalgalanmanýn artmasýdýr.Musikide güçlü ve tiz perdesine karþýlýk gelir. Yani tiz perdelerinde dolaþmaktýr. Konunun veya hikayenin henüz tamamlanmadýðý anlamýna gelir.Mesela namazlarda son oturuþa geçerken imam karar tekbir getirir.Eðer secdeden ayaða kalkacaka cevab ile tekbir getirir.

Makamlar المقامات

Bayati مقام البيات
Hem kolay hem de zor bir makamdýr. Derin bir deniz gibi sessiz ve sakindir. Huþu vermesi ve ruhaniyet temel karakteridir. Okuyuþa onunla baþlanýr onunla bitirilir. Kalbi celbeden yakalayan bir makamdýr. Ýnsaný Allah ýn ayetlerinin manasý ve apaçýk kanýtlar üzerinde derin düþünmeye sevkeder.

Rast مقام الرست
Fars kökenli bir kelime olan rast istikamet manasýna gelir.Bu makamýn güzellik , olaðanüstülük ve istikamet temel karakteridir. Medineyi müvevvere ve haremi þerifteki birçok imam bu makamý kullanýr. Bu makam ahkam ve kýssa ayetlerinin tilavetinde tercih edilmesi faziletlidir. Bir çok kari bayati ten sonra okumaya direk rast ile baþlar. Bu iki anlama gelir. Tilavete rastla baþlayabilirsin.Yada bayatiden sonra rast ile devam edebilirsin.Makamlar içerisinde en güzel ve faziletlilerinden biridir.

Nihavend: مقام النهاوند
Bu makamýn duygu , incelik ve hassasiyet ,temel karakteridir.Muzikal skalanýn ( makam dizisi) baþýndan baþlar ,en yukarý çýkar sonra derece derece aþaðý iner. Bu makam içinde çok canlý iniþ ve çýkýþlar yapýlabilr.Bu makam huþuya ve tefekküre sevk eden en güçlü makamdýr.

Sika مقام السيكا
Bu makamýn aðýrlýk , sukunet temel karakteridir.Kalbin derinliklerine girer ve yakalr. ve Kuran ahkamýný anlamada geniþ ufuklar açar..munsewi bu makamý kullanan karilerin meþhurlarýndandýr.

Saba مقام الصبا
Saba makamýnýn akýcý ruhani yönü , duygusallýk ve incelik temel karakteridir. Okuyuþun Ayetlerle etkileþimini karar ve cavab perdelerini kullanarak ifade edebileceðiniz en iyi makamlardan biridir. Bu yüzden kariler ruhani ayetleri ve kýyamet günü dehþtlerini anlatan ayetleri okurken saba kullanýrlar.

Hicaz: مقام الحجاز
Hicaz makamý arap kökenli bir makamdýr.Kuranda ruhaniyet ve teslimiyet bu en iyi bu makamla ifade edilir.Hüzünlü ayetler onunla okunur ve kýyamet manzaralarý tasvir edilirken bu makam tercih edilir.

Alýntý
__________________

þeyda

Makamlarýn hepsi çok güzel adeta eriyo insan.
Ben en çok Hafýz Abdussamet'in makamýný çok beðeniyorum bir nefeste yarým sayfa okuduðunu duymuþtum, çocukluðumda bilinç altý olmuþ bende ne zaman dinlesem inanýlmaz etkileniyorum. Buradaki özellikle orta videodaki makamda çok güzeldi Allah razý olsun eklediðin için :)

MiM

Alnt yaplan: Tarýk Emre - Mays 22, 2009, 11:04:36 S
her kuran okuyucusu makam bilirmi,kafama göre bende bir makam tuttrup okuyorum.fakat makam bilerek okumayý çok isterdim.

__________________


sevgili tarýk,
senin imzaný görünce sitede, içimi bir hüzün kaplýyor... bu gencecik yaþýnda yakalandýðýn hastalýðýn -bütün kalbimle söylüyorum abim- senin en yakýnlarýn kadar üzüyor beni de... ve çok dua ediyorum ki, Rabbim sana acil þifalar ihsan etsin. hem çok seviniyorum seni görünce, týpký bir insanýn çok sevdiði birine uzun yýllar sonra kavuþmasý gibi, bi taraftan da ruhumun labirentlerinde adeta kývrým kývrým sancýlar yaþýyorum. çünkü seni çok sevdim abim ve çektiðin acýlarý fazlasýyla hissediyorum içimde... akrebin kýskacýnda yoðrulmak buna derler zahir... yemin ettim, eðer bir gün buradan bizlere tamamen iyileþtiðine dair bir müjde verirsen bir fakiri sevindirecek kadar sadaka verip, üç gün de oruç tutacaðým... buna bu yazýyý okuyan cümle kardeþlerimi þahit tutuyorum, Rabb-i Teala'nýn huzurunda...

isteðine gelince benim güzel can abim... evet makam ile kur'an okunabiliyor. eskiden selatin camilerde teravihler genelde makam ile okunan kur'anla kýldýrýlýr imiþ. teravihin her bölümü ayrý bir makam ile kýldýrýlýrmýþ. bugün de bazý belli baþlý bi kaç selatin cami de hala öyle kýldýrýldýðýný biliyorum. makam ile kur'an okumak biraz zorlu bir iþ. bunun belli baþlý yollarý vardýr. ilk evvela konservatuarda ya da özel olarak bunun hocalarýndan þan dersi almak, makam öðrenmek... ama bunun için sesinin çok iyi olmasý gerekiyor. her elini kolunu sallayaný hemen bu iþe kabul etmeyecekleri aþikardýr. bir de hani þu meþhur tarihi yarýmada diye bildiðimiz istanbulun fatih, eminönü ve beyazýt üçgeni içinde yer alan bölgede bazý vakýflar vasýtasýyla bunun eðitimi verdirilmektedir. ama bu uzun ve zorlu bir süreçtir. iyileþtiðinde umarým dileðine kavuþur ve baþarýrsýn sevgili tarýk... Rabbim yar ve yardýmcýn olsun.

Tarýk Emre

... yemin ettim, eðer bir gün buradan bizlere tamamen iyileþtiðine dair bir müjde verirsen bir fakiri sevindirecek kadar sadaka verip, üç gün de oruç tutacaðým... buna bu yazýyý okuyan cümle kardeþlerimi þahit tutuyorum, Rabb-i Teala'nýn huzurunda...


Sevgili Mim Abim, can abim,babam,þu yazýlarýný okuduktan sonra kendime gelemedim bir müddet.bu kardeþliðin sevginin baþka bir yerde örneði görülmüþmüdür.Hiç görmediðiniz sadce yazýlarýnndan tanýdýðýnýz kiþi için adak adýyorsunuz.Sevgini güzelliðini, kardeþliðin zirvezini yaþadýðým muhabbetinizden þu an aðlýyorum abim.Vallahi sizi çook seviyorum..dünyada sevginin tadýný alan için yokluk diye bir þeyvarmýdýr.saðlýk yoksa sevgi var.para yoksa sevgi var.evin yoksa araban yoksa sevgi var.sevgi hürmetine alemleri yaratan Sevginin membaý Allah cc. var..buna sevinilmezmi,

Sizin bu sevecen halinizi ,örnek halinizi zaten saygýyla görüyor hayran oluyordum.sizin olmadýðýnýz bir mekanda heralde çok þeyler eksik olurdu.hayýr, her þey eksik olurdu.iyki sizn baba olduðunuzsýcacýk ailenin içine atýverdi mevlam beni. þükürler olsun.

makam mevzuunda ders almak elbette isterim.fakat dediðiniz gibi hoca lazým.fakat ben örn ,nihavent makamýnda okunan bir aþrýn okuduðu cd ,kaset,veya dinleyeceðim bir yer.veya sabah makamýnda olduðu belirtilen bir kuraný kerim.yani makamýn adý verilerek okunan bir aþrý þerifi dinlemek istiyorum.kulaðým ve sesim iyidir derler.çok dinleyerk inanýyorum makama vakýf olabilirim.mesela segah ilahi diyor veya uþþak ilahi diyor bazý ilaHÝLErDE .FAKAT ÝÝLAHÝ ÝLE KURANI ANLAMAM ZOR OLUR.kýsaca kaset istiyorum makamla okunan kuran kaseti, makamýn adý da bildirilmiþ kaset.isim verirseniz arayabilirm isimle.yardým eden etmeyen herkese teþekkürlerimi arzediyorum.Alah cümlenizden razý olsun.

liprade

Alnt yaplan: Tarýk Emre - Mays 23, 2009, 06:25:19 S
yardým eden etmeyen herkese teþekkürlerimi arzediyorum.Alah cümlenizden razý olsun.[/size][/color]


Þüphem yok ki malumatý olan kardeþlerimiz yardýmcý olmasýn... Liprade gibi elinden sadece dua gelenler çoktur... Buna inanýn...

Üstteki ifadelerden, duygu yoðunluðundan etkilenmemek için ne olmalý kiþi..? Karataþ galiba...

Rabbim yar ve yardýmcýnýz olsun, tez vakitte þifa versin inþallah...

Amin...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Fussilet

TÝLÂVET

(التلاوة)

Kur'ân-ý Kerîm'in tecvid ve tertîl üzere okunmasý anlamýnda terim.

Sözlükte "okumak, tâbi olmak" anlamýndaki tilâvet masdar olup ayný kökün tülüvv (tilvün) masdarý da "izlemek, peþi sýra gitmek, uymak" demektir (Lisânü'l-ǾArab, "tlv" md.). Bir kelâmý ve özellikle Kur'an'ý okumayý ifade eden tilâvet terim olarak "Kur'ân-ý Kerîm'i hem okumak hem de emir ve yasaklarýný, teþvik ve uyarýlarýný hayata geçirmek suretiyle Allah'ýn kitabýna uymak" þeklinde tanýmlandýðý gibi "mânasýný anlamak ve gereðince davranmak üzere onu tecvid ve tertîl üzere dikkatlice okumak" þeklinde de tarif edilir. Kökün taþýdýðý "izlemek" anlamýndan hareketle tilâvete "Kur'an'ý takdim ve tehir yapmadan mushaftaki tertibe göre okumak" diye mâna verenler de olmuþtur (Tehânevî, I, 171; Kermî, I, 256). Tilâvet kýraatle eþ anlamlý gibi görünse de bazan okumak, bazan da uyarýlarýna uymak suretiyle "Allah'ýn indirdiði kitabý izlemek" mânasýna geldiðinden her tür okuma için kullanýlan kýraate göre daha özel anlam taþýr; bu bakýmdan her tilâvet kýraattir, fakat her kýraat tilâvet deðildir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, "tlv" md.; bk. KIRAAT).

Tilâvet kökü Kur'ân-ý Kerîm'de biri masdar (el-Bakara 2/121), biri ism-i fâil (es-Sâffât 37/3), diðerleri fiil kalýbýnda olmak üzere altmýþ üç yerde geçmektedir (M. F. Abdülbâkī, el-MuǾcem, "tlv" md.). Ayrýca Yûnus sûresindeki (10/30) "teblû" kelimesini kýraat imamlarýndan Hamza ez-Zeyyât, Kisâî ve Halef b. Hiþâm "tetlû" þeklinde okumaktadýr. Ýbnü'l-Cevzî kelimenin Kur'ân-ý Kerîm'de "kýraat, ittibâ, inzâl, amel, rivayet" olmak üzere beþ mânada kullanýldýðýný kaydetmektedir (Nüzhetü'l-aǾyün, s. 221-222). "Kur'an'ý yavaþ yavaþ, düþünerek okumak" anlamýndaki "tertîl" ile (el-Furkān 25/32; el-Müzzemmil 73/4) "okumak" mânasýna gelen "kýraat" (el-A'râf 7/204; en-Nahl 16/98; el-Ýsrâ 17/106; el-Kýyâme 75/18; el-Ýnþikāk 84/21) tilâvetle yakýndan ilgilidir. Tilâvet hadislerde de genellikle Kur'an'ý okumayý ifade eder. Ayný anlamda hadislerde tertîl, tahsîn, tezyîn, kýraat, lahn vb. kelimeler de yer alýr (Wensinck, el-MuǾcem, "rtl", "ĥsn", "zyn", "ķrǿe", "lĥn" md.leri). Kur'an okumayla ilgili terimlerden biri de "edâ"dýr. "Kur'an'ý tecvid kaidelerine göre okuma" anlamýndaki bu kelime kýraat ilminde "kāriin kýraati hocasýndan ahzetmesi" þeklinde tarif edilir (Tehânevî, I, 171).
[justify]
Kur'ân-ý Kerîm'de, "Allah'ýn kitabýný okuyanlar, namazý kýlanlar ve kendilerine verdiðimiz rýzýktan -Allah için- gizli ve açýk sarfedenler asla zarara uðramayacak bir kazanç umabilirler" meâlindeki âyette (Fâtýr 35/29) Kur'an tilâvetinin önemi vurgulanmaktadýr. Ayrýca Bakara sûresinde yer alan (2/121) "hakka tilâvetih" ifadesi Ýbn Mes'ûd, Ýbn Abbas, Mücâhid b. Cebr, Ýkrime el-Berberî, Hasan-ý Basrî, Katâde b. Diâme gibi müfessirlerce okunan ilâhî kitaba uymak, onunla hakkýyla amel etmek, helâlini helâl, haramýný haram kabul etmek, muhkemiyle amel edip müteþâbihine iman etmek, inzâl edildiði gibi okumak, kastedilen mânanýn dýþýnda baþka bir þekilde yorumlamamak, mânasýný düþünerek tane tane, hakkýný vererek, huþû içinde tefekkür ve tedebbürle okumak þeklinde yorumlanmýþtýr (Taberî, I, 519-521; Fahreddin er-Râzî, IV, 32; Fîrûzâbâdî, s. 14).

Kur'an okumayý teþvik eden birçok hadis bulunmaktadýr (meselâ bk. Buhârî, "Feżâǿilü'l-Ķurǿân", 20); bunlar genellikle "Feżâǿilü'l-Ķurǿân", "Ŝevâbü'l-Ķurǿân", "MenâfiǾu'l-Ķurǿân" gibi baþlýklar altýnda toplanmýþtýr. Hz. Peygamber'in Kur'an'ý yavaþ yavaþ, tane tane, tefekkür ve tedebbürle okuduðu (Tirmizî, "Feżâǿilü'l-Ķurǿân", 23; Ebû Dâvûd, "Vitir", 20), tecvid kaidelerini uyguladýðý (Buhârî, "Feżâǿilü'l-Ķurǿân", 29), gece kýldýðý namazlarda bazan ayný gecede Bakara, Âl-i Ýmrân ve Nisâ sûrelerini okuduðu, müjde âyetine geldiði zaman dua edip dilekte bulunduðu, korku âyetleri geldiðinde Allah'a sýðýndýðý (Müsned, VI, 92), namaz sýrasýnda okuduðu bir sûreyi tertîl üzere yavaþ yavaþ okuduðu için o sûrenin sanki uzun sûrelerden daha uzun hale geldiði (a.g.e., VI, 92) nakledilen rivayetler arasýndadýr. Ayrýca, "Kur'an'ý seslerinizle süsleyiniz" (Ebû Dâvûd, "Vitir", 20; Ýbn Mâce, "Ýķāmetü'ś-śalât", 176); "Yüce Allah Peygamber'ine Kur'an'ý teganni ile okumasýna (terennüm) müsaade ettiði kadar hiçbir þeye müsaade etmemiþtir" (Buhârî, "Feżâǿilü'l-Ķurǿân", 19; Müslim, "Śalâtü'l-müsâfirîn", 232-233) meâlinde hadisler bulunduðu gibi kendisinin de güzel ve etkili bir okuyuþla okuduðu (Buhârî, "Tefsîr, Sûretü'ŧ-Ŧûr", 53; Müslim, "Śalât", 177), Ebû Mûsâ el-Eþ'arî ve Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe gibi Kur'an'ý güzel sesle okuyanlarý takdir ettiði (Buhârî, "Feżâǿilü'l-Ķurǿân", 31; Ýbn Mâce, "Ýķāmetü'ś-śalât", 176) bilinmektedir. Kur'an'ýn makamla okunmasý hususunda farklý görüþler ileri sürülmekle birlikte harflerin mahreç ve sýfatlarýný gözetip diðer tecvid kaidelerini uygulayarak makamla okumak câiz görülmüþtür. Ancak "tatrîb" (ses perdelerini deðiþtirmek, medleri gereðinden fazla çekmek, medli olmayan yerleri uzatmak), "terkīs" (sesi oynatmak, sâkine hareke vermek) ve "ter'îd" (okurken sesi titretmek) þeklinde nitelenen okuyuþ biçimleri, lahn kapsamýna giren diðer okuma çeþitleri ve müzik aletleri eþliðinde tilâvet câiz kabul edilmemiþtir (Ýbnü'l-Cezerî, et-Temhîd, s. 55-57).

Tilâvet Çeþitleri. Kur'ân-ý Kerîm yavaþtan hýzlýya doðru tahkik, tedvîr ve hadr olmak üzere üç þekilde okunmuþtur. a) Sözlükte "bir þeyin hakkýný tam vermeye özen göstermek" anlamýna gelen tahkik okumanýn en yavaþ þeklidir. Harfleri mahreçlerinden çýkarýp sýfatlarýna riayet ederek ve medleri gereði kadar uzatarak; hareke, ihfâ, izhar, iklâb, gunne vb. tecvid kurallarýný yerine getirmeye özen gösterip durulmasý gereken yerlerde durarak Kur'an'ý okumaya tahkik denir. Ancak bu okuyuþta harekeleri uzatmamaya, sâkine hareke vermemeye, harflerin arasýnda sekte yapmamaya dikkat edilmelidir. Bu tür okuyuþa yakýn bir de tertîl tarzý vardýr ki bu da Kur'an'ý acele etmeden yavaþ yavaþ okumaktýr. Tahkik tertîli de içine alan daha geniþ bir anlama sahip olduðundan her tahkik tertîldir, fakat her tertîl tahkik deðildir. Tahkik tâlim ve temrin için, tertîl ise tefekkür ve istinbat içindir (Ýbnü'l-Cezerî, en-Neþr, I, 208-209). b) Sözlükte "bir þeyi döndürüp çevirmek, sýra ile yapmak" mânasýna gelen tedvîr tahkikle hadr arasýnda orta bir okuyuþ biçimidir. c) "Süratli olmak" anlamýndaki hadr Kur'ân-ý Kerîm'i tecvid kaidelerine uymak kaydýyla en hýzlý okuyuþ biçimidir (a.g.e., I, 207). Hadrdan daha süratli okuma þekline "hezreme" (yürümek, hýzlý ve anlamsýz konuþmak; Kur'an'ý tecvid kaidelerini göz ardý edip harfleri birbirine katarak okumak) veya "tahlît" (bozmak, karýþtýrmak) denir. Bu tür okuyuþta harfler mahrecinden kayar, sýfatlarýný kaybeder; heceler birbirine karýþýr; bu tür okuyuþ câiz görülmemiþtir. Ebû Amr ed-Dânî (et-Taĥdîd, s. 73) ve Ýbnü'l-Cezerî (et-Temhîd, s. 62), hezremeyi hadr ile eþ anlamlý gibi kullanmýþlardýr. Hz. Ömer'in hezremeyi "en kötü okuyuþ" olarak nitelendirdiði bilinmektedir (Zemahþerî, IV, 175).

Tilâvet Âdâbý. Gazzâlî ve Nevevî gibi bazý âlimler Kur'an'ýn tilâvet âdâbýyla ilgili birçok hususa dikkat çekmiþlerdir. Kur'an okurken abdestli olmak, temiz bir yerde bulunmak, kýbleye yönelmek, okumaya istiâze ve besmele ile baþlamak, sadece Allah rýzasýný gözetmek, tecvid kurallarýna riayet ederek tertîl ile ve huþû içinde okumak, mushafýn tertibini gözetmek, meþhur kýraatlerden sadece biriyle okumak, âyetler üzerinde düþünmek ve okuduklarýyla amel etmek, rahmet âyetleri gelince Allah'ýn rahmetini istemek, azap âyetlerinde O'na sýðýnmak, secde âyetlerinde secde etmek bunlar arasýndadýr. Bazý âyetlerde geçen "Allah doðruyu söylemiþtir" anlamýndaki "sadakallah" ifadesi (Âl-i Ýmrân 3/95; el-Ahzâb 33/22) ve Hz. Peygamber'in hatim duasýnda ayný ibareyi kullanmasýyla ilgili münkatý' ve zayýf bir rivayet (Beyhakī, II, 372) dikkate alýnarak Kur'an okumayý tamamlayýnca "sadakallāhü'l-azîm" demek de tilâvet âdâbýndan sayýlmýþtýr (Kurtubî, I, 27-28; XVI, 222). Ancak bunun Hz. Peygamber ve sahâbe uygulamasýnda bulunmayýp bid'at olduðu yönünde görüþler vardýr (Fetâvâ, IV, 118-119). Ayrýca Kur'an'ýn mushafa bakýlarak ve baþkalarýný meþgul etmeyecekse sesli okunmasý, her gün Kur'an'dan bir miktarýn okunmasýnýn âdet haline getirilmesi, ezberlenen yerlerin unutulmamasý için sýkça tekrarlanmasý tavsiye edilmiþtir. Kur'an okurken gülmek, konuþmak ve lüzumsuz þeylerle uðraþmaktan kaçýnmak da dikkat edilecek hususlar arasýndadýr.

Gazzâlî'ye göre Kur'an'ý hakkýyla okuyabilmek için dilin, aklýn ve kalbin iþ birliði içinde olmasý gerekir. Buna göre dil okumalý, akýl okunanlarý tercüme etmeli, kalp de bunlardan gereken dersleri almalýdýr (Ýĥyâǿ, I, 339). Tilâvet ve âdâbýna dair bilgilere hadis kitaplarýnýn "Feżâǿilü'l-Ķurǿân", "Ŝevâbü'l-Ķurǿân", "MenâfiǾu'l-Ķurǿân" bölümleriyle fezâilü'l-Kur'ân'a dair eserlerde yer verilmiþtir. Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî'nin et-Teźkâr fî efđali'l-eźkâr (nþr. Ahmed b. Muhammed b. Sýddîk el-Gammârî, Kahire 1355/1936), Nevevî ile (bk. bibl.) Ebü'l-Fidâ Ýbn Kesîr'in Feżâǿilü'l-Ķurǿân (Beyrut 1407/1987), Leknevî'nin Kur'an tilâveti sýrasýnda yapýlan bid'atlara dair üç çalýþmasý (DÝA, XXVII, 135), Ahmed Madazlý'nýn Kýrâat Âdâbý (doktora tezi, 1973, EÜ Ýlâhiyat Fak.), Ebû Tâhir Abdülkayyûm b. Abdülgafûr es-Sindî'nin et-Teshîl fî ķavâǾidi't-tertîl (Mekke 1415), Abdüllatîf Fâyiz Deryan'ýn et-Tebyîn fî aĥkâmi tilâveti'l-kitâbi'l-mübîn (Beyrut 1420/1999), Saîd b. Ahmed b. Ali el-Anebtâvî'nin Zînetü'l-edâǿ þerĥu Ĥilyeti'l-ķurrâǿ fî aĥkâmi't-tilâve ve't-tecvîd (þerheden: Mahmûd Ahmed Mürûh Mustafa, Amman 1420/1999), Abdullah Aydemir'in Hz. Peygamber ve Sahâbenin
[/justify]
Dilinden Kur'ân-ý Kerîm'in Faziletleri (Ýzmir 1981) ve Mehmet Besim Ýsmailefendioðlu'nun Kur'an-ý Kerim Tilavetinde Edeb (yüksek lisans tezi, 1987, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlý çalýþmalarý konuyla ilgili eserlerden bazýlarýdýr.

BÝBLÝYOGRAFYA:

Tehânevî, Keþþâf, I, 171; Müsned, VI, 92; Taberî, CâmiǾu'l-beyân, Kahire 1388/1968, I, 519-521; Dânî, et-Taĥdîd fi'l-itķān ve't-tecvîd (nþr. Gānim Kaddûrî Hamed), Baðdad 1407/1988, s. 70-95; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, ÞuǾabü'l-îmân (nþr. M. Saîd b. Besyûnî Zaðlûl), Beyrut 1410/1990, II, 372; Gazzâlî, Ýĥyâǿü Ǿulûmi'd-dîn, Beyrut, ts. (Dârü'l-kütübi'l-ilmiyye), I, 321-347; Zemahþerî, el-Keþþâf (Kahire), IV, 175; Ýbnü'l-Cevzî, Nüzhetü'l-aǾyün, s. 220-222; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîĥu'l-ġayb, IV, 32; Kurtubî, el-CâmiǾ, I, 27-28; XVI, 222; Nevevî, et-Tibyân fî âdâbi ĥameleti'l-Ķurǿân (nþr. Muhyiddin eþ-Þâmî), Beyrut 1407/1986, s. 26-87; Fîrûzâbâdî, Tenvîrü'l-miķbâs min tefsîri Ýbn ǾAbbâs, Kahire 1370/1951, s. 14; Ýbnü'l-Cezerî, en-Neþr, I, 205-210; a.mlf., et-Temhîd fî Ǿilmi't-tecvîd (nþr. Gānim Kaddûrî Hamed), Beyrut 1407/1986, s. 55-62; Süyûtî, el-Ýtķān fî Ǿulûmi'l-Ķurǿân, Beyrut 1973, I, 104-113; Hasan Saîd el-Kermî, el-Hâdî ilâ luġati'l-ǾArab, Beyrut 1411/1991, I, 256-257; Fetâva'l-lecneti'd-dâǿime li'l-buĥûŝi'l-Ǿilmiyye ve'l-iftâǿ (nþr. Ahmed b. Abdürrezzâk ed-Düveyþ), Riyad 1412/1992, IV, 118-119; Hayreddin Karaman v.dðr., Kur'an Yolu: Türkçe Meâl ve Tefsir, Ankara 2006, I, 201; Richard C. Martin, "Tilāwah", ER, XIV, 526-530; Abdurrahman Çetin, "Music in Qur'ânic Recitation", Encyclopaedia of the Holy Qur'ân (ed. N. K. Singh-A. R. Agwan), Delhi 2000, III, 947-955; Ýbrahim Hatiboðlu, "Leknevî", DÝA, XXVII, 135; "Cevâzü ķavli śadaķallāhü'l-Ǿažîm baǾde ķýrâǿeti'l-Ķurǿân", http://darulfatwa.org.au/content/view/1538/235/.

Abdurrahman Çetin   
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

MiM

Bu çok eski konuyu gündeme taþýmakla büyük sevap iþledin be Fussilet hocam, tekrar tekrar okudum, çok duygulandým, geçmiþi yad ettim. Ne günlerdi o zamanlar! Ne güzel yürekli, hoþ kardeþlerimiz vardý. Bu lanet olasý sosyal medya denen illet çýkalý beri mertlik bozuldu, her bir güzellik tarumar oldu.

Fussilet

Mim hocam biliyorsunuz o zamanlarda baþýmýza bir musibet geldi, size de anlatmýþtým meseleyi, o sreç olmasaydý fussilet.com bu kadar sessiz olmayacaktý, þuan günde 700 kiþi giriyoýr siteye ama inþallah eski dostlarýn yolu tekrar kesiþecektir burda
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git