July 20, 2019, 02:45:19 AM

News:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)


CuMA notLaRý/11

Started by MiM, May 22, 2009, 04:14:15 AM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

MiM

May 22, 2009, 04:14:15 AM Last Edit: May 22, 2009, 10:10:49 AM by MiM
http://img32.imageshack.us/my.php?image=79133619.jpg][IMG]http://img32.imageshack.us/img32/6835/79133619.jpg[/img][/URL]
[URL=http://img190.imageshack.us/my.php?image=ho451600ns18250.jpg][IMG]http://img190.imageshack.us/img190/8441/ho451600ns18250.jpg[/img][/URL]
[URL=http://img40.imageshack.us/my.php?image=samp5c728af7be655b2c.jpg][IMG]http://img40.imageshack.us/img40/48/samp5c728af7be655b2c.jpg[/img][/URL]
“Ey akýllý kimse! Ýyi olsun, kötü olsun, kimsenin hakkýnda kötü söz söyleme. Kötülüðünü söylediðin kimse gerçekten kötü ise, onu kendine düþmen edersin. Eðer iyi ise, sen kötü bir iþ yapmýþ olursun.
Sana birisi “Filân kimse kötüdür” derse, iyice bil ki, o kendi ayýbýný söylemiþ olur. Çünkü filânýn iþi þöyledir denildiði zaman sadece söylenmek olmaz, ispat etmek de gerekir. Yoksa söz yalnýz gýybet derecesinde kalýr.
Gýybet ise kötü bir iþtir. Birini gýybet ettiðin zaman, doðru da söylesen, sen kötüsün!”


http://img35.imageshack.us/my.php?image=3333h.jpg][/URL]
bölüm/3
http://img154.imageshack.us/my.php?image=pur9960b31a213f0af8.gif][/URL]
ve artýk safa tepesindesiniz... daha önce anlatýlmadý ise, merak sarýyor insaný, bu uzun yolu yedi defa niye, neden yürüyeceðiz? bunun sebebi hikmeti ve hikayesi nedir acaba? diyorsunuz! Elbette bunu merak edenler vardýr ve onlara bunu anlatmalý ki, yapacaðý bu ibadetin kadr-i kýymeti olsun, þuurla, bilinçle yapýlmýþ olsun... Ve baþlýyoruz anlatmaya, büyük bir merakla dinleyen sevdalýlara...

"Bak hacý efendi, hacý abla... sa'y, çalýþma, gayret etme demektir... þimdi size bunun hikayesini ve hikmetini anlatmaya çalýþacaðým... Hz. Ýbrahim (as)'ýn 120 yaþýna kadar çocuðu olmamýþtý... ama bir çocuk sahibi olma arzusu onun naif yüreðinde hiç dinmeyen bir sýzý olarak kaldý içinde... O'nun bu hasret ve özlemini bugüne kadar karþýlayamamýþ olan 90 yaþýndaki eþi Sare annemiz, bir çocuk sahibi olabileceði umudunu artýk tamamen kaybedince onu, ona çocuk verebileceðine inandýðý bir hanýmla evlendirmek ister. Ama o da her kadýn gibi kýskançtýr ve kendisi kadar güzel olmayacak bir haným bulma gayesiyle siyahi bir genç kadýn olan Hacer annemizi bulur ve onunla evlendirir kocasýný... ve ondan bilahare peygamber olacak olan Hz. Ýsmail dünyaya gelir... yani arap ýrkýnýn ve tabii sevgili efendimizin atasý olan Ýsmail peygamber... ve elbette bu durum þeytan-ý aleyhillane'nin de iðvasýyla kýskandýrýr SARE annemizi... istemez artýk onlarý yanýnda... uzaklaþmalarýný ve bu ellerden çok uzaklara gitmelerini ister kocasýndan. Bu durum elbetteki Rabb-i Teala'nýn yazgýsýdýr, bir kaderdir bu... ve baba Ýbrahim (as) alýr küçük oðlu Ýsmail'i kucaðýna ve Hacer annemizle çook uzun yollar teperek gelirler Mekke'ye... O gün için boþtur Mekke, kimsecikler yoktur orada... kabe çok eskilerde sel felaketiyle yýkýlmýþ ve yeri de kaybolmuþtur. kayalýklar arasýndaki bu bomboþ vadiye býrakýr biricik yavrusunu, onun garip ve çilekeþ annesiyle beraber, ibrahim aleyhisselam...

Býrakýr ve döner... Hem de hiç arkasýna bakmadan... Bakamaz çünkü, yüreðinde derin bir hicran yarasý vardýr... Onlarý getirmesindeki sebep zahiren kýskançlýk gibi görülse de, bu bir takdir, bir yazgýdýr bu... Dönerken seslenir arkadan Hacer annemiz: "Ey ibrahim, bizi býrakýpta nereye gidiyorsun, yoksa ALLAH böyle mi istedi?"

-Evet bu O'nun emri diyebilmiþti sadece, yüzünü dönmeden. Yüreði onlarla beraber kalmýþtý çünkü, korkuyordu geriye bakmaktan, belki bir daha gidemem diye...

-Git ey Ýbrahim dedi, hacer annemiz... Madem bu ALLAH'ýn emri, öyleyse o bizi zayi etmeyecek, yalnýz býrakmayacaktýr, diye de ilave etmiþti...

Cenab-ý Hakk'ýn çaðrýsýna cevaben göçe katlanan hz. Hacer, kendini O'na teslim eder. Þehirden, hayatýn içinden ayrýlarak bu ýssýz, susuz ve çorak vadiye yerleþmeye de O'nun emri olduðu için katlanacaktýr.  O katýksýz bir tevekkül ve iman gücüyle bütün ince hesaplarý, kupkuru mantýðý bir tarafa býrakmýþ ve yalnýzca ona sarýlmýþtýr. O'nu sevmiþ, gönlünü bütünüyle O'na vermiþ ve yalnýzca O'na dayanmýþtýr.

Fakat hz. Hacer açlýktan aðlayan bebeðinin yanýnda, mucize bekleye bekleye oturup durmaz... Görünmez yerlerden bir el'in uzanýp birþeyler yapmasýný, gökten bir zenbil inmesini, cennet'ten bir ýrmaðýn akmasýný beklemez. Tevekkülü boþ ve gayretsiz bir bekleme olarak anlamaz. Yavrusunu ALLAH'a emanet eder, kendisi de derin bir itimat duygusuyla doðrulur; Safa-Merve arasýnda koþmaya, çýrpýnmaya durur; ve derin bir tevekkül ile arayýþa koyulur...

Ve hz. Hacer'in hiç ummadýðý bir anda, hiç beklemediði bir yerden, niyazýn gücü ve ALLAH'ýn yardýmýyla ilahi lütuf gelir. Cebrail aleyhisselam asýrlar sonraki bir kutlu doðumun þerbetini, o viladetin beþiði Mekke'nin ilk sakinlerine takdim eder. Ýsmail'in ayaklarýnýn önünde melek kanatlarýyla açýlan öteler kaynaklý ark'tan su fýþkýrmaktadýr.

þimdi burada birþeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Hacer anamýz burada suyun olmadýðýný görünce diðer tepeye koþtu... bulamadý, tekrar geri geldi... yok! peki iyi de neden ikinci defa ayný tepeye doðru gitti... olmadýðýný bile bile neden üçüncü, dördüncü defalar gitti geldi? neden beþinci altýncý defalar, su olmadýðýný gördüðü halde býkmadan, usanmadan gitti geldi? neden? niçin? bunu hiç düþündünüz mü?

iþte bu gidiþ-geliþlerin kýyamete kadar cümle ALLAHa iman etmiþ insanlara bir hatýra olarak ibadet niteliðinde býrakýlmýþ olmasýnýn sýrrý bu sualde yatýyor! çünkü hacer anamýz Rabbine öylesine inanmýþ ve tevekkül etmiþti ki, ona sýðýnan, býkmadan, usanmadan ondan isteyen bir sevdalýsýna ilanihaye 'hayýr' demezdi... ve iþte dememiþti de... sabrýnýn, tevekkülünün, ona bütün kalbiyle baðlanmýþ olmanýn semeresini görmüþ ve yüreðinden akan coþkun seller gibi niyazlarýna mukabil çaðlayanlar gibi fýþkýran mucizeye kavuþmuþtu... hatta o kadar ki, bu kadar gür fýþkýrmasýndan korkup "zem, zem" 'dur, dur' diyecek kadar... aþk dediðiniz þey buydu iþte, iman dediðiniz sihirli kudret böylesine destanlar yazdýrýrdý, tarihin altýn sayfalarýna; taa kýyamete kadar gelecek bütün aþýklara anlatýlacak olan..."

Ýþte bütün bunlarý anlattýktan sonra, niyyetlerinizi yapýyor ve Safa tepesinden Merveye doðru akmaða baþlýyorsunuz... içinizden geldiði gibi dua edebilir ya da size verilen kitapçýklardan okuyabilirsiniz. Biraz gittikten sonra yeþil ýþýklar karþýlar sizi... 50 metre uzunluðundaki bu vadide yürürken erkekler hervele dediðimiz hýzlý ve gösteriþli þekilde yürürler... iki tepe arasýndaki mesafenin 350 metre olduðunu düþünürsek bu elli metre hýzlý koþmak adeta hayatýmýzýn ritmini andýran bir özellik taþýdýðýný düþünürsünüz. bazen hýzlý koþarken sonra yavaþlamak, nefeslenmek ve yeni koþular için dingin hale gelmek için... hepimizin hayatý da böyle deðil midir? bazen hýzlý koþar, bazen dinlenirsiniz... bu arada þunu da hatýrlatmýþ olalým, sa'y daima ihramlý olarak yapýlmak zorundadýr... vacip olan bir menasiktir... gidiþ ve dönüþ yollarý ayrýdýr. ortasýnda yaþlý ve özürlüler için tahsis edilmiþ araba yolu vardýr. hani þu sakat arabalarýný bilirsiniz, birinin arkadan sürüp götürdüðü... iþte o arabalarýn yolu... þayet yürüyemeyecek kadar yaþlý ya da hasta -veya sakat olabilir- iseniz, sizin için iki yol vardýr. birincisi, safa tepesinde bekleyen paralý arabacýlar... onlarla sýký pazarlýk yapmalýsýnýz. hac döneminde 250-300 riyal arasý bir ücretle, umre dönemlerinde ise takriben -pazarlýða göre- 50-100 riyal arasý bir fiyata anlaþýrsýnýz ve o sizi alýr arabasýna ve yedi þavt'ýn arkasýndan sizi Merve tepesinde býrakýr. ikinci yol ise, bab-u selam kapýsýnýn karþýsýna düþen duvar dibinde kabe hizmetleri vakfý tarafýndan kurulan bir kulübeye gidiyor, orada kimliðinizi býrakmak suretiyle ücretsiz olarak arabanýzý alýyor ve refakatçinizin yardýmý ve eþliðinde ibadetlerinizi yapmaya baþlýyorsunuz. 7 þavt demek, safa tepesinden merve tepesine dört gidiþ üç geliþtir... þayet siz sa'y yaparken ezan okunursa olduðunuz yerde durur, kabeye karþý dönerek namazýný eda eder ve sonra sa'yinize kaldýðýnýz yerden devam edersiniz.

Çok yorulmuþ olacaðýnýzdan hiç þüphem yok. ama yol boyu konmuþ olan zemzem bidonlarýndan istediðiniz yerde kana kana içer, adeta güç toplar ve yeniden yola revan olursunuz. (Bu arada iþin içine biraz mizah katarsak umarým fakiri mazur görürsünüz demi? :D bizim ihtiyarlardan biri 5. þavtý zor bela tamamladýktan sonra bitkin bir vaziyette þöyle az bir dinleneyim diye durduðu bir an o gözü önünde adeta hiç bitmeyecekmiþ gözüken koca iki seferi nasýl yapacaðýný kara kara düþünürken birden þöyle demez mi! "Yav hacer ana, n'olurdu ki, 5 defa gidip gelseydin sen de olmaz mýydý yani! :D ) valla duyanlar yorgunluðunu unutup kahkahalara boðuldular adeta)

ve son iki gidiþ geliþinizde yorgunluktan bacaklarýnýzý sürüye sürüye yürüyorsunuz adeta... burada özel bir parantez açmam gerekiyor... her kim, hac ya da umreye niyetlenir, gelmek ister... geliþ gününden en az onbeþ gün önceden çalýþmalara baþlamalý ve her gün artan bir tempo ile yürüyüþler hatta koþular yapmalý ve kendini buralara hazýrlamalýdýr. aksi halde iþte böyle dökülür ve gövdenizi taþýyamaz hale gelebilirsiniz. bu da sizin en az bir hafta kadar ibadetten büyük ölçüde mahrum kalmanýza yol açabilir. ve elbetteki bu öngörüm genelde yaþlandýktan sonra o topraklara gitmeyi adet edinmiþ olan bizim memleket insaný için söylüyorum. gençken gidenler elbette çok daha avantajlýdýr...

ve sonunda safa tepesinde sonlanan 6. þavt'ýn ardýndan son þavt için merve tepesine doðru akarken son sefer olmasý hasebiyle sanki biraz canlanma meydana geliyor insanda... bu biraz da psikolojik bir doping gibidir. ve nihayetinde yeþil ýþýklarý koþma taklidi yaparak -ilk turlarda koþarken, son turlar genelde koþma taklidi ile geçer!  :D - geçtikten sonra nihayetinde merve tepesine varýyorsunuz... doðrusu o an mutlu bir an'dýr diyebilirim. çünkü zorlu bir iþ baþarýlmýþ, bütün yorgunluklar adeta mutlu bir rahatlýða dönüþmüþtür. o an sanki hacer annemizin suya kavuþtuðu anki mutluluðun resmi gibidir. zaten bütün bu gayretler hep onun hatýrasýný yaþatmak için deðil midir?

Merve tepesinde duanýzý din görevlisi eþliðinde topluca yapýyor ve artýk otelinize doðru yol almaya baþlýyorsunuz. gidecek traþ olacak ve ihramýzýndan çýkacaksýnýz... yemek ve duþ'un ardýndan öylesine bir uykuya dalýyorsunuz ki... sanki bu kadar rahat ve derin bir uykuyu hiç uyumamýþ gibi hissediyorsunuz kendinizi... öylesine mutlusunuz ki... kabenin o ruhlara inþirah veren deruni ezanýyla uyanacak, ve ilk sabah namazýnýzý ALLAH'ýn o muhteþem beytinde tarifi imkansýz bir huþu içinde ve her renk ve ýrktan, dillerini bilmeseniz bile sizinle ayný sevdanýn yangýnýyla yanan onbinlerce mü'min kardeþinizle beraber kýlacak olmanýn hayaliyle derin bir uykuya dalýyorsunuz...

haftaya efendimize doðru uzanan yoldayýz inþaALLAH...http://img35.imageshack.us/my.php?image=adszju5ur3kl0.jpg][IMG]http://img35.imageshack.us/img35/5889/adszju5ur3kl0.jpg[/img][/URL]

[URL=http://img35.imageshack.us/my.php?image=37459919.jpg][IMG]http://img35.imageshack.us/img35/3391/37459919.jpg[/img][/URL]
özleyis

oyy hocam yaa sabahin bu güzel sessizliginde adeta yeniden say yaptim sanki...Allah sizden razi olsun bana bu atmosferi ruhende olsa yeniden yasattiginiz icin...Hayirli ve bol feyizli cumalar insallah...

MiM

Quote from: özleyis on May 22, 2009, 09:25:09 AM
oyy hocam yaa sabahin bu güzel sessizliginde adeta yeniden say yaptim sanki...ALLAH sizden razi olsun bana bu atmosferi ruhende olsa yeniden yasattiginiz icin...Hayirli ve bol feyizli cumalar insALLAH...


eyvallah can özleyiþ, yüreðine saðlýk ablam... yeniden dediðinize göre demek ki, oraya gitmiþ olmalýsýnýz. evet, gidenler için oralarý yeniden hatýrlamak çok daha baþka oluyor tabii... Rabbim tekrar gitmeyi nasip etsin ablacým.

Mercan

May 22, 2009, 11:58:33 AM #3 Last Edit: May 22, 2009, 05:47:49 PM by Mercan
MİM hocam bir solukta okudum inşaALLAH Rabbim bizlerede nasip eder...Ama say yaparken Hacer annemiz gibi olunamıyor demekki ...Onun çektiği ızdırap çekilmeden yapılan saydan nasıl tat alınır :(...
ALLAH Razı olsun MİM hocam önümüzdeki cumayı sabırsızlıkla bekliyorum...

...Tefekkür...

Yaptýðýmýz her yürüyüþü, bir gün belki, ben de safa ve mervede kolayca say yapmak nasip olur düþündesinde yapsak...Þimdiden hazýrlayalým hocam kendimizi,Rabbim bizleri de çaðýrýr belki.....Yürekten ve özlemle bekliyorum/z o kutsal daveti....


MiM hocam Rabbim razý olsun...

Rahman'a emanet olun...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

liprade

Mim hocam sa'yý, manevi atmosferi soluturken mizahi yönünü de iþin içine katarak incelikleriyle anlattýnýz... Uzun olmasý býkkýnlýk meydana getirmiyor aksine acaba ne olacak hissi uyandýrýyor...

Allah c.c razý olsun...

Ne yazýk ki bizim sa'ylarýmýz masivadan masivaya olduðu için sonuçta zem zeme kavuþamýyoruz...

Ýnþallah O (c.c) na layýk kul olabiliriz...

Amin...

*Cumalarýmýz daha bir Cuma oldu sizinle... Rabbim razý ve memnun olsun inþallah...

Amin...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

MiM

Quote from: Mercan on May 22, 2009, 11:58:33 AM
MÝM hocam bir solukta okudum inþaALLAH Rabbim bizlerede nasip eder...Ama say yaparken Hacer annemiz gibi olunamýyor demekki ...Onun çektiði ýzdýrap çekilmeden yapýlan saydan nasýl tat alýnýr :(...
ALLAH Razý olsun MÝM hocam önümüzdeki cumalý sabýrsýzlýkla bekliyorum...


eyvallah mercan ablam, yüreðinize saðlýk. Rabbim sizden de razý olsun ve nasip buyursun size de inþaallah.

Resulehasret

   Ellerinize, gönülünüze saðlýk. Eðer birgün o mübarek yerlere gitmek nasip olursa, zorluk çekeceðimi sanmýyorum, sayenizde tabi hocam, Allah razý olsun sizden. :) Okumaktan ziyade, görsel bir sunum içinde, yani o aný yaþarcasýna buluyorum kendimi yazýlarýnýz da hocam.
 
Quote*Cumalarýmýz daha bir Cuma oldu sizinle... Rabbim razý ve memnun olsun inþALLAH...


Liprade'ye gönülden katýlýyor, haftaya cumayý dört gözle bekliyorum inþaallah. :)[/b]

MiM

Quote from: liprade on May 22, 2009, 12:42:29 PM
Mim hocam sa'yý, manevi atmosferi soluturken mizahi yönünü de iþin içine katarak incelikleriyle anlattýnýz... Uzun olmasý býkkýnlýk meydana getirmiyor aksine acaba ne olacak hissi uyandýrýyor...
ALLAH c.c razý olsun...
Ne yazýk ki bizim sa'ylarýmýz masivadan masivaya olduðu için sonuçta zem zeme kavuþamýyoruz...
ÝnþALLAH O (c.c) na layýk kul olabiliriz...
Amin...
*Cumalarýmýz daha bir Cuma oldu sizinle... Rabbim razý ve memnun olsun inþALLAH...
Amin...


estaðfirullah sevgili liprade, bir güzellik varsa sizin kalplerinizde olandýr abim. biz güzel olan birþeyi aksettirmeye çalýþsakta önemli olan kalplerde bulduðu karþýlýktýr. tevazu ile yaptýðýnýz güzel yorumlarsa fakire layýk olmadýðý bir onur bahþiþidir... teþekkür ediyorum güzel abim... Rabbim sizden razý olsun.

MiM

Quote from: Resulehasret on May 22, 2009, 05:11:15 PM
    Ellerinize, gönülünüze saðlýk. Eðer birgün o mübarek yerlere gitmek nasip olursa, zorluk çekeceðimi sanmýyorum, sayenizde tabi hocam, ALLAH razý olsun sizden. :) Okumaktan ziyade, görsel bir sunum içinde, yani o aný yaþarcasýna buluyorum kendimi yazýlarýnýz da hocam.
   
Quote*Cumalarýmýz daha bir Cuma oldu sizinle... Rabbim razý ve memnun olsun inþALLAH...

Liprade'ye gönülden katýlýyor, haftaya cumayý dört gözle bekliyorum inþaALLAH. :)[/b]


eyvallah can hasaným, benim vefakar güzel kardeþim... fakirin cuma notlarýna gösterdiðin ilgi için çok teþekkür ediyorum. ve mutlaka bunu yerinde görebilmeni can-u gönülden temenni ediyorum.

özleyis

Amin Hocam amin.Insallah tekrar Rabbimin davet ettikleri arasinda oluruz.
yaa aslinda tüm fussilet Ailesi olarak bir kafilemi kursak ne :D

Nasil fikir ama ;)

Mercan

Quote from: özleyis on May 22, 2009, 06:58:37 PM
Amin Hocam amin.InsALLAH tekrar Rabbimin davet ettikleri arasinda oluruz.
yaa aslinda tüm fussilet Ailesi olarak bir kafilemi kursak ne :D

Nasil fikir ama ;)

Çok güzel olur Özleyiþ...

MiM

Quote from: özleyis on May 22, 2009, 06:58:37 PM
Amin Hocam amin.InsALLAH tekrar Rabbimin davet ettikleri arasinda oluruz.
yaa aslinda tüm fussilet Ailesi olarak bir kafilemi kursak ne :D

Nasil fikir ama ;)


süper!
hem de nasýl güzel bir fikir... bu kadar olur dedirtecek kadar hem de...
harikasýn özleyiþ, valla muhayyilen fevkalade ablacým...
yüreðine saðlýk, hayali de olsa muhteþem...

Bevadih

May 23, 2009, 12:58:57 AM #13 Last Edit: May 23, 2009, 01:20:50 AM by Bevadih
Deðerli abiciðim eklediðiniz an  okudum muhteþem lezzetli anlatýmla sunulmuþ güzelliði,


Diyorum ya abim...

Sanki yüreðinizi de içine katarak hacc haritasý çiziyorsunuz..Sevgi ile his ile,gözlem ile..

Müthiþ...!

Okuduðum kitaptan Hacer annemiz ile ilgli beni etkileyen kýsýmlar vardý  ekleyip eklemek konusunda tereddüt ettim..Bu güzel anlatýmdan sonra yazýlmaz diye..! Kararsýz kaldým..

Ama affýnýza sýðýnarak  paylaþmaya karar verdim...

Hacc diyince özellikle sa'y..Ve Hacer annemiz..Ön plana çýkar..

Haccýn mantýðýný oluþturan Çölde en sevdiði varlýklarý O'an emanet edip giderken

Hz.Ýbrahim'in  ettiði duasý...Ey Rabbimi.!Ben zürriyetimden bazýsýný Senin kutsal

evinin(kabe)yanýnda ekin bitmez bir vadide yerleþtirdim.Ey rabbimiz ibadetierni

dosdoðru yapsýnlar diye.Sen de insanlardan bir kýsmýnýn kalplerine onlar için muhabbet

yerleþtir.Onlarý sevsinler.Bu topraklarý ziyerete gelsinler..

Bu beldenin halkýný çeþitli ürün ve yemiþlerler rýzýklandýr Yarabi.Ki buna þükredip dursunlar..

***
Hacer: þehir kuran kadýn..

En fazla teslim olan mütevekkil kadýn..Dünyada tek dikili aðacý olmayan,dünyevi gücü olmayan vahþi çölde býrakýlan kadýn...Köle olmasýna raðmen gelmiþ geçmiþ en özgür kadýnlardan..Çünkü o sadece Rabbine dayanan ,O'ndan isteyen..

******

Hacer'in yüreðini Suyun bitmesi  ve Ýsmail'i aðlamasý ile endiþe sardý..Onu koruyan Rabbinin nasýl bir sebepe imdadýna koþacaðýný bilmiyordu.Mekke vadisinin amansýz sýcaðýda  Safa tepesine çýkýp baktý.Oradan Merve tepesine kadar koþtu. Bu iki tepe  arasýnda 7 kez koþarak gitti geldi..Bu canhiraþ koþmalar gayretin çabanýn ve emeðin timsalidir..Hacer'in ruhuna burda  girebiliriz . Korku ve ümit arasýnda ama teslimiyeti bozmadan safa ve merve tepeleri arasýnda "say" etmenin ne olabileceiðini kýzgýn güneþi hiç unutmadan burada anlayabiliriz....

Hz Ýbrahim'i Hacer'siz düþünemeyiz...!


*****
Merakla ve dua ile bekleyenlerdenim abim....Muhabbetle....


Not..Bu bigilerin çýktýsýný alýyorum..Kendime ve sevdiklerime veriyorum..Bunun içinde  teþekkür ederim abilerin bitanesi...!

denge

Hocam ne kadar da güzel anlatmýþsýnýz Allah razý olsun.
Sa'y'ýnýza çok güldüm ama. :D Ama düþünsenize Hacer validemiz tek baþýna,güneþin altýnda,suyu yok,ýssýz yerde.Ama bizim say yaptýðýmýz yer mermer,üzerimizde klimalar(oh püfür püfür),yan taraflarda zemzem sularý,ailemiz yanýmýzda...
Hatta bazý hocalar diyorlar ki;Say yaparken su içmemeye çalýþýn,Hacer validemizin yaþadýklarýný tam anlamýyla hissedebilmek için...
Hocam hacca veya umreye yaþlanýnca mý gitsinler,genç iken mi? :D

Go Up