Haziran 17, 2019, 11:53:15 S
Haberler:

De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalým, size kim bir akar su getirebilir? (Mulk -29)

tüm sorunlarýn giderilmesi için 1-2 saat site kapalý...

Balatan Fussilet, Mays 21, 2009, 06:22:43 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Alnt yaplan: Fussilet - Mays 22, 2009, 12:02:41
hocam isterseniz o kýsmýda ekleyebilirim, ayrýca bevadih  otomatik resim küçültmeden bahsetmiþti, o konu üzerinde de çalýþýyorum


hocam resim küçültme iþi galiba ayarlarý düzeltmekle olmuyor mu? az önce baktým, yükseklik 1024 geniþlik 800 idi, onu 800x600 olarak deðiþtirdim. bakalým yine büyük çýkacak mý?

Fussilet

o konuda bilgim yoktu, kontrol ettiyseniz sonuç nasýl oldu acaba?
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

MiM


MiM

evet hocam, bu yukarýda yayýnladýðým resim, 1600x1200 ebatlarýnda bir resim idi. upload edip buraya koyunca yaptýðým ayar ile otomatikman 800x600 boyutlarýna geldi... yani iþlem tamam inþaallah. bundan böyle büyük resimler otomatik olarak küçültülmüþ olacak demektir.

Bevadih


MiM

Alnt yaplan: Bevadih - Mays 22, 2009, 03:30:10
Hala büyük ama abiþim..
Bir boy daha küçülse:)


abla þimdi nasýl, çok mu küçük oldu yoksam?

Bevadih


MiM


liprade

En son resmin boyutu tam olmuþ...

Emeðinize saðlýk Mim hocam...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git