Haziran 27, 2019, 04:22:38
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Gönüller Fatihi Büyük Üstada

Balatan Fussilet, Mays 20, 2009, 09:35:29

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Gönüller Fatihi Büyük Üstada

Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad,
Gönlüm seni, kudsî heyecanlarla eder yâd..
Ýlhamýma can geldi beraet haberinle,
Mü'minleri þâdeyleyen ulvî zaferinle..

Sýyrýldý ufuklardan o kasvetli bulutlar,
Göklerde melekler, bu büyük bayramý kutlar.
Milyonlarýn imanýný kurtardý cihadýn,
Par-par yanar imanlý gönüllerdeki yâdýn..

Coþturmada imanlarý, binlerle vecizen,
Tarihini kudsî heyecanlarla süzerken..
Ýlhamýmý mestetti tecellâ-yý cemalin,
'Fâtih' gibi rehberleri andýrmada halin..

Daðlar gibi sarsýlmadýn, en korkulu günlerde,
Her âný ölümler dolu tazyikýn önünde,
Dünyalara dehþet salýyor sendeki iman,
Sarsýlmayan imanýna düþman bile hayran..

Rehber sana zira 'Yüce Peygamberimiz'dir,
Ölmez eserin: Gençliðe gösterdiðin izdir..
Kur'an-ý Kerim'in ezelî feyzine erdin,
Ýnsanlýða, iman ve kemal dersini verdin..

Ey baþlara cennetlerin ufkundan inen tac! ...
Âlem senin irfanýna, irþadýna muhtaç..
Derya gibi nurlar taþýyor her eserinden,
'Allah'a giden Nurcularýn rehberisin sen..

Cennetteki âlemleri seyretmede gözler..
Hikmet dolu her cümlede, Kur'andaki nur var,
Her lem'ada, binbir güneþin huzmesi çaðlar..

'Nur yolcusu' insanlýða örnek olacaktýr,
Kudsî heyecanlarla, gönüller dolacaktýr..
Mefkûresi, günden güne erdikçe kemale,
Gark olmada iç âlemi, en tatlý visale..

Coþtukça denizler gibi kalbindeki iman,
Bin ders-i hakikat veriyor ruhuna Kur'an..
Âzadedir Ýslâmý saran tehlikelerden,
Davasý temiz çünki siyasî lekelerden..

Her hamlesinin kuvve-i kudsiyesi vardýr,
Vicdanlarý mesteyleyen ulvî sesi vardýr..
Aþkýn ezelî sýrrýna erdikçe gönüller,
Yer yer donatýr ufkunu sevda dolu renkler..

Bir ülkeyi baþtan baþa fetheyledin ey Nur!
Nurun olacaktýr, bütün insanlýða düstur..
Kur'an seni teyid ediyor mu'cizelerle,
Ey þanlý gönül fâtihi hiç durmadan ilerle,

Tarih-i hayatýn doludur hârikalarla,
Hiç sönmeden âlemde güneþler gibi parla..
Manzume-i Þemsiyeyi temsil ediyorsun,
Heybetli fezalarda hýz almýþ gidiyorsun..

Ýmanlý nesiller seni takib edecektir,
Yýllarca, asýrlarca peþinden gidecektir..
Tarihi aþarken sen o iman dolu hýzla,
Milyonlarý aþmýþ bütün evlâdlarýnýzla..

Birden açýlýr ruhuma esrarlý bir âlem,
Vasfeyleyemez aþkýmý, þiirimdeki nâlem.
 
Ali Ulvi Kurucu

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git