Haziran 26, 2019, 08:11:37 S
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

Fatiha'nýn Kalbime Açtýðý Yol....

Balatan ...Tefekkür..., Mays 18, 2009, 08:00:57 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Her gün dilimize deðen, kalbimize de deðmesi gereken Fatiha, Kur’ân’ýn ifadesiyle 'þifa' saklar içinde.

Dertlerimizin devasý, yalnýzlýklarýmýzýn çaresi, Kur’ân’ýn sonsuz ve dipsiz anlam denizinin derinliklerinde inciler gibi bekler bizi. Çoðunlukla, kýyýda kalýp denizin suyunu elden geçirerek incileri bulmaya çalýþýrýz. Islanmayý göze alýp denizin içine dalmak ise nadiren yaptýðýmýz bir iþtir. Fatiha’nýn bize neler söylediði konusunda elbette ki satýrlar yetmez. Ancak Fatiha’nýn hissettirdikleri konusunda her birimizin özel bir güncesi olmasý gerekmez mi? Dilimize Rabbimizin deðdirdiði bir dua olarak Fatiha, Rabbimizin 'Benden bunlarý isteyin ki vereyim!' ya da 'bunlarý size vereceðim, yeter ki Benden isteyin!' demesi deðil midir? Rabbimizin bizden neyi isteyeceðimizi öðrenmemizi istemek üzere kalbimize söylediði Fatiha, O’nun bize 'sonsuz anlayýþ'ýný da seyredebileceðimiz bir ayinedir. Fatiha’nýn aynasýnda nasýl 'sonsuz bir anlayýþla' aðýrlandýðýmýzý seyretmeye çaðýrýyorum sizi.

Hamd [olsun]: Varlýðýn boþ yere ve rasgele deðildir. Burada çaresiz, amaçsýz ve sahipsiz deðilsin. Öylesine ya da tesadüfen var olmuþ deðilsin; sen var edildin. Varlýðýn yokluðuna bilerek ve isteyerek tercih edildi. Önüne sonsuz geniþlikte bir sofra konuldu. Duygularýn ve bedenin, hayallerin ve ideallerin besleniyor. Hiç ummadýðýn bir yerdesin ve hiç beklemediðin güzellikler içindesin. Þimdi, 'Tabii ki, bunlar benim hakkým!' diyerek þýmarman mý gerekir yoksa derin bir mahcubiyetle minnettarlýðýný ifade etme telaþýna mý kapýlman gerekir? Onun için teþekkür et. Minnettar ol. Hamd et.

Rabbine âlemlerin: Seni var eden, sana eþlik edecek âlemler de var eyledi. Onlarý ve seni terbiye ediyor. Her þeyi sana uyumlu kýlýyor. Her þeyi sana sevimli eyliyor. Ne senin varlýðýn ne de diðerlerinin varlýðý anlamsýz ve boþtur. Gördüðün her þey, seni çevreleyen herkes, senin gibi bile-isteye var edildi. Varlýklarý yokluklarýna tercih edildi. Yabancý ve yabanî bir yerde deðilsin. Her þey seni terbiye eden Rabbinden terbiye almýþ. Bütün bir kâinat kardeþindir. Kardeþlerin arasýndasýn. Herkes senin için var edilmiþ, senin için yaþýyor. Her þey sana dostluk elini uzatýyor. Dostlarýnýn yanýndasýn. Telaþlanma. Korkma.

Rahman O, Rahîm O: Sana þefkat eden bir Rabbin var; sahipsiz deðilsin. O seni ve diðerlerini þefkatle terbiye ediyor. Herkesi merhametinin kucaðýnda aðýrlýyor. Seni sevdiði için var eyledi. Seni severek var eyledi. Senin varlýðýndan hoþnut. Varlýðýn O’na yük deðil. Yaþaman O’na aðýr gelmez. Seni beslemek ve büyütmek O’na zor deðildir. Rabbin seni seviyor. Rabbin senin sevdiklerini de seviyor. Rabbin sevdiklerini sevmeni seviyor. Rabbin sevdiklerini sevindiriyor. Rabbin sevdiklerini sevindirmeni seviyor. Üzülme. Endiþe etme.

Din gününün sahibi O: Ayrýlýklara ve vedalara üzülüyorsun. Sevdiklerin gidiyor, sevenlerin uzaklara daðýlýyor. Kalbin acý çekiyor, aðlýyorsun. Merak etme; seni var eden Rabbin senin kalbini de biliyor. Senin çektiðin acýlarý ve hüzünleri senin bildiðinden daha çok biliyor. Her þeyin daðýldýðý gün, her iþin sonlandýðý gün sana ve sevdiklerine sahip çýkar Rabbin. Uzaklara gitmene gerek yok; her gününü ‘gün’ eden, sabahý pencerene getiren, gündüzü sana aydýnlýk eyleyen, geceyi uykunun ve dinlenmenin döþeði eyleyen O’dur. Akþamla veda eden her günü, yeni bir sabahla sana getiren, sana bütün zamanlarda, ebediyen sahip çýkacaktýr. Emin ol!

Yalnýz Sana kulluk ederiz: Þimdi yüzünü O’na dön. Baþkasýndan medet umma; herkese ümit ve medet veren Rabbindir. Þimdi sadece O’na yönel. Baþkalarýnýn peþinde koþup yorulma; seni biricik eyleyen ve önemli kýlan Rabbindir. Korkma; O seni kalabalýkta unutup býrakmaz. Endiþe etme; O seni yolda býrakýp terk etmez. Telaþlanma; O sana arkasýný dönüp gitmez.

Yalnýz Senden yardým dileriz: Her ihtiyacýný O’ndan iste. Baþkalarý sana yetiþemez. Her dilediðin O’nun yanýndadýr. Baþkalarý seni ciddiye almaz. Sen O’nun için sýradan biri deðilsin; önemlisin, bi’tanesin. Sana iyilik etmek yormaz O’nu. Senin dilediklerini yerine getirmek usandýrmaz O’nu.

Bizi ‘doðru yol’a hidayet eyle: Senin nasýl huzur bulacaðýný Rabbin senden iyi bilir. Kendine bulacaðýn yollar içinde, en iyisi O’nun seni çaðýrdýðý yoldur. Senin için doðru olaný O bilir. Senin iyiliðini senden çok O bilir.

Gazaba uðramýþlarýn ve sapmýþlarýn [yoluna] deðil: Rabbin, yanlýþa düþüp acý çekmeni istemez. Acýlar ve sancýlar, senin kendini bilmeyiþinden kaynaklanýr. Seni en çok sýkýntýya düþüren senin kendini bilmeyiþindir. Rabbinin terbiyesini kabul et ki, kendine acý çektirmekten kurtulasýn. Rabbinin senin iyiliðini istediðini bilerek O’na teslim ol ki, kendini ateþe kendi ellerinle ateþe atmayasýn.

Senai Demirci
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git