Haziran 17, 2019, 11:17:39 S
Haberler:

De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalým, size kim bir akar su getirebilir? (Mulk -29)

Necid Çöllerinde

Balatan ...Tefekkür..., Mays 18, 2009, 07:54:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...


NECÝD ÇÖLLERÝNDE

Yâ Nebi...!
Þu halime bak

Nasýl ki baðrý yanar gün kýzýnca sahranýn,
Benim de ruhumu yaktýkça yaktý hicranýn.

Hârimi Pâkine can atmak istedim durdum,
Gerildi karþýma yýllarca ailem yurdum.

Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar,
Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var.

Gözümde tüttü bu andýkça yandýðým toprak,
Önümde durmadý artýk ne hânuman ne ocak.

Yýkýldý hepsi, ben aþtým diyâr-ý Sudan’ý,
Üç ay tihame deyip çiðnedim beyebaný.

Kemiklerim bile yanmýþtý belki sahrada,
Yetiþmeseydin eðer Ya Muhammed imdada.

Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin,
Akarsular gibi çaðlardý her tarafta sesin.

Ýradem olduðu gündür senin iradene râm,
Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram.

Bütün hayâkil-i hilkat ile hasbihal ettim,
Leyâle derdimi döktüm, cibâli söylettim.

Yanýp tutuþmadan yummadým gözümü,
Nücûma sor ki bu kirpikler uyku görmüþ mü?

Azâb-ý Hecrine katlandým elli üç senedir,
Sonunda anlýma çarpan bu zalim örtü nedir?

Üç beþ sineyi hicran içinde inleterek,
Çýkan yüreklere hüsran mý, merhamet mi gerek.

Demir nikabýný kaldýr mezarý pâkinden,
Bu hasta ruhumu artýk, ayýrma hâkinden.

Nedir o meþale, nûrun mu ya Resulallah !
Sükûn içinde bir an geçti, sonra kýsa bir âh....
Mehmet Akif ERSOY
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

rana_94

Çok güzel bir þiirdi paylaþým için tesekkürler ablam böyle þiirleri okuyunca içim açýlýyor ::)

Yukar git