Haziran 26, 2019, 05:50:45
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Hayal kurmak sorunlarý çözüyor

Balatan ..., Mays 15, 2009, 04:53:12 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...

Hayal kurmak, beyni harekete geçirerek karmaþýk sorunlarýn çözülmesini saðlayabiliyor.

Kanada'daki bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrmaya göre, hayal kurmanýn beynin birçok bölümünün iþlevini artýrýyor.

Ancak araþtýrmanýn en ilginç yaný, bir kiþi düþüncelere daldýðýnda, beynin karmaþýk sorunlarýn çözülmesini saðlayan bölümlerinin iþlevinin yoðun þekilde arttýðýný göstermesi. Bugüne dek bu bölümlerin karmaþýk sorunlar karþýsýnda yavaþladýðý sanýlýyordu.

Araþtýrmaya imza atanlardan Profesör Kalina Christoff, hayal kurarken, bir iþe olduðu kadar yoðunlaþýlmasa da beynin birçok merkezine baþvurulduðunu açýkladý.

Christoff, araþtýrmanýn birçok kiþiyi algýlarýný gözden geçirmeye itebileceðini ifade ederek, insanlarýn fikir almaya alýþkýn olduðunu ve hayal kurmanýn iyi bir þey olmadýðýný sandýðýný ancak durumun bunun tam tersi olduðunu vurguladý.

Bilim adamý, insanlarýn zamanýn üçte birini hayal kurarak geçirdiðini belirterek, bilimin, hayatýn bu büyük bölümünü gözardý ettiðine dikkati çekti.

Time Turk


Mercan

Hayal kurmak güzeldir , hayallerde yaþamamak kaydýyla...

israaa

hayal kurmak dua hükmüne de giriyo diye duymuþtum..
tþkkrler.. ;)

Yukar git