July 20, 2019, 02:43:37 AM

News:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)


Bilal Habeþi Bir Gece Rüyasýnda

Started by Þehadete Vurgunum, June 17, 2009, 09:08:15 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

...Tefekkür...

Habeþli siyahi bir köle...Bilal-i Habeþi
Efendisi Umeyye bin Halef'in
Kölesinin Müslüman olmasý çileden çýkartýyor o’nu:
-Andolsun sen ölmedikçe yahut Muhammed’i ve onun dinini inkar etmedikçe bu azabý üstünden eksik etmeyeceðim."dediði
Ücretle tutulmuþ müþrik çocuklarý tarafýndan boynundaki iple aç, susuz Mekke sokaklarýnda gezdiriliyor. Önce kýzgýn kumlara yatýrýlmýþ olacak ki, izleri hala sýrtýnda.

ALLAH ve Rasulünün aþkýyla yanan bir kalbe sahip bedeni kýzgýn kumlar ne kadar yakabilir ki.....?

Asrý saadetin hidayet erleri.....

Rabbim onlardaki imanýn zerrini nasip etse..... :'( O'nun için aðlamak...göz pýnarlarý kuruyana dek.... :'(

Ya Rabb Nasipet....

Neyse gülüm uzattým galiba...Emeðine , yüreðine saðlýk....

Rabbim razý olsun...


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

MiM

efferin gýz urfalý, çok hoþtu doðrusu... yüreðine saðlýk ablam...
ayrýca tefekkür ablama da teþekkür ederim, güzel katkýsý için!

Þehadete Vurgunum

Quote from: MiM on June 17, 2009, 10:37:30 PM
efferin gýz urfalý, çok hoþtu doðrusu... yüreðine saðlýk ablam...
ayrýca tefekkür ablama da teþekkür ederim, güzel katkýsý için!


:)

mim hocam ve tefekkür ablam soðolun güzel yorumlarýnýz için allah sizden de razý olsun inþallah

Go Up