Temmuz 18, 2019, 12:50:32 S
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

Gözlerimi yumsam uçsam Asr-ý saadete,gezince ruhum hüznün Mekke'sinde...

Balatan Hüda_i gülü, Mays 10, 2009, 07:22:23 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Hüda_i gülü


Gözlerimi yumsam uçsam Asr-ý saadete,gezince ruhum hüznün Mekke'sinde...


Amine'ýn yetimi,kainatýn serveri,Allah'ýn Habibinin minicik avuçlarýna konsa büselerim...


Hazreti Halime olsam,kuçaklasam kainatýn incisini,yürek evime O'nun hürmetine yaðsa Allah'ýn bereketi..


Sa'd oðullarýnýn kupkuru topraðý olsam,O'nun iþaretiyle yaðan yaðmurta yýkansam..


Mekke'yi O'nunla dolaþþam,aðaçlarýn,taþlarýn "Esselamu Aleykum Ya Rasulallah !"nidasýný duyuversem...


Çalsam Haticetu'l Kübra anamýn kapýsýný,açsa usulca...Soruversem Allah'ýn Rasulu'ne olan muhabbetini...


Taif'te taþlanýrken Zeyd olup siper oluverse gözyaþlarým...


Bir kum tanesi olsam,Mirac'a çýkarken yapiþþam mübarek ayaklarýna...


Hiç býrakmasam,ve þahid oluversem,kimsenin þahid olamadýðý sýrlara...


Ebubekir olsam, "sadakte "diyebilsem,özümle,sözümle ,yaþandýmla...


BÝr bulut olsam,onunla Hicret etsem,hüzün þehrinden Nur diyarýna...


Ebü Eyyüb'un kapýsýnýn eþiði olsam,her geçiþte öpsem O'nun kadem-i pakini...Ayaðýnýn tozuyla

 

þereflensem,onunla süslenip,ziynetlensem...


Açmasam gözlerimi "ümmedim "demeden..


Ey Dürr-i Yekta, Muhammedül'l -Mustafa...(sallallahu aleyhi ve sellem)


Aðlayýversem ,"çok özledim,hasretim !" desem...


"Salat ve selam Sana ,ailene,ve Ashabýna..."diye muhabbet ,itaat ve teslimiyetimi sunsam,ve o billür sesinle "Amin !"dediðini duyuversem..


Ýþte o an doðup batan güneþ,benden bahtiyar kimseye doðmamýþtýr..Ey iki cýhan Serveri...


Yukar git