Haziran 19, 2019, 07:50:36 S
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

El-Vâsi'

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 07:25:40 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Vasi
Rahmeti gemiþ ve sýnýrsýz , Lütfu bol olan, tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde geniþ olan


Doðu da Allah'ýndýr, batý da. Her nereye dönerseniz Allah'ýn yüzü (kýblesi) orasýdýr. Þüphesiz ki Allah, kuþatandýr, bilendir * Bakara 2:115 Mallarýný Allah yolunda infak edenlerin örneði yedi baþak bitiren, her bir baþakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneði gibidir, Allah, dilediðine kat kat arttýrýr. Allah (ihsaný) bol olandýr, bilendir * Bakara 2:261 Þeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size -hayasýzlýðý emrediyor. Allah ise, size kendisinden baðýþlanma ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniþ olandýr, bilendir * Bakara 2:268 Ve sizin dininize uyanlardan baþkasýna inanýp güvenmeyin. De ki: 'Þüphesiz doðru yol Allah'ýn dosdoðru yoludur. Size verilenin bir benzeri birine (Ýslâm peygamberine) veriliyor ya da Rabbinizin katýnda onlar (müslümanlar) size karþý deliller getiriyorlar, diye mi (bu telaþýnýz?) De ki: 'Þüphesiz 'lütuf ve ihsan (fazl)' Allah'ýn elindedir, onu dilediðine verir. Allah (rahmeti) geniþ olandýr, bilendir.' * Al-i imran 3:73 Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki): Allah, sevdiði ve kendisini seven, mü'minlere karþý alçak gönüllü (þefkatli), kâfirlere karþý onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kýnayanýn kýnamasýndan korkmazlar (hiçbir kimsenin kýnamasýna aldýrmazlar). Bu, Allah'ýn, dilediðine verdiði lütfudur. Allah'ýn lütfu ve ilmi geniþtir * Maide 5:54


Baðýþlamasý bol ve rahmeti çok olandýr. Yarattýklarýna maddi ve manevigeniþlik verendir (el-Bakara, 2/247).Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

[/color][/i][/b]O'nun sýnýrlarýný, bilmeye akýl durur,
Bir harfine, denizler, mürekkep olsa kurur,
Sayýsýz belâlardan, kulunu, her an korur,
Geniþliði, heryeri kaplayan VÂSÝ dir O.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git