Haziran 25, 2019, 09:42:27
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

El-Hakîm

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 07:23:45 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Hakim
Hikmet sahibi , Emirleri, kelamý ve bütün iþleri hikmetli, hikmet sahibi olan
Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabý ve hikmeti öðretsin ve onlarý arýndýrsýn. Hiç þüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansýn, hüküm ve hikmet sahibisin. * Bakara 2:129 Hani Ýbrahim: 'Rabbim, bana ölüleri nasýl dirilttiðini göster' demiþti. (Allah ona:) 'Ýnanmýyor musun? deyince, 'Hayýr (inandým), ancak kalbimin tatmin olmasý için' dedi. 'Öyleyse, dört kuþ tut. Onlarý kendine alýþtýr, sonra onlarý (parçalayýp) her bir parçasýný bir daðýn üzerine býrak, sonra da onlarý çaðýr. Sana koþarak gelirler. Bil ki, þüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandýr, hüküm ve hikmet sahibidir.' * Bakara 2:260 Eðer yeryüzündeki aðaçlarýn tümü kalem ve deniz de onun ardýndan yedi deniz daha eklenerek (mürekkep) olsa, yine de Allah'ýn kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Þüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir * Lokman 31:27 Kitab'ýn indiriliþi, aziz, hakim olan Allah tarafýndandýr * Ahkaf 46:2 Göklerde ve yerde olanlarýn tümü Allah'ý tesbih etmiþtir. O, üstün ve güçlü (aziz) olandýr, hüküm ve hikmet sahibidir * Hadid 57:1 Allah, yeminlerinizin (kefaretle) çözülmesini size farz (veya meþru) kýldý. Allah, sizin mevlanýz (sahibiniz, yardýmcýnýz)dýr. O, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir * Tahrim 66:2


Herþeyi inceliðiyle bilen, bu bilgisine göre emir ve yasaklarý vâzeden, buyruklarý ve bütün iþleri yerli yerinde olandýr.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Asla baþý boþ deðil, yaratýlan sonsuzlar,
Vâredilen her zerre, her kürrede sebeb var,
Bu muazzam dengede, tesadüfler ne arar !.
Sayýsýz hikmetlerin, sahibi HAKÎM dir O.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git