Haziran 25, 2019, 12:15:12 S
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

El-Muktedir

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 06:25:52 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Muktedir
Kudret sahiplaeri üzerinde istediði gibi tasarruf eden , Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediði gibi tasarruf edenOnlara þunu da misal göster: Dünya hayatý, gökten indirdiðimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi (önce gürleþip) birbirine karýþmýþ: arkasýndan rüzgarýn savurduðu çerçöp haline gelmiþtir. Allah, her þey üzerinde iktidar sahibidir * Kehf 18:45 Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladýlar. Biz de onlarý çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayýþla yakaladýk * Kamer 54:42 Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)ýn yanýnda doðruluk makamýndadýrlar * Kamer 54:55Gücü her þeye yeten, her þeyi dilediði duruma getiren, kuvvet sahipleri üzerinde istediði gibi tasarruf edendir.

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Zannetme ki; O, yalnýz sonsuz âlemler kurar,
Bir mikroskop camýna, eðil de, bak; neler var,
Bu, âciz, kul kalemi, ancak, bu kadar yazar,
Sonsuz kere sonsuza, her an MUKTEDÝR dir O.


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git