Haziran 27, 2019, 05:17:39 S
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

El-Muahhir

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 06:23:21 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Muahhir
Ýstediðini sona erteleyici , Ýstediðini geri koyan, arkaya býrakanKi günahlarýnýzý baðýþlasýn ve sizi adý konulmuþ bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah'ýn eceli geldiði zaman, o ertelenmez. Bir bilmiþ olsaydýnýz. * Nuh 71:4 Herþeyden sonra yine var olan; emir ve yasaklarýna uymayanlarý zelil edip arkaya býrakan, istediðini geri koyandýr. Sonunda yine sadece O var (olarak) kalacaktýr.


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Çalýþmak, nasýl haksa, baþarý da, bir haktýr,
Ne var ki; bazen yakýn, bazen biraz uzaktýr,
Buna râzý olmamak, þeytana has tuzaktýr,
Tehiri, hayýr kýlan, yüce MUAHHÝR dir O.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

MiM


Yukar git