Temmuz 18, 2019, 01:10:02 S
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

El-Bâtýn

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 06:15:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Batin
Gizli , Akýllarýn idrak edemeyeceði, yüceliði gizli olan.O, Evvel'dir, Ahir'dir, Zahir'dir, Batýn'dýr. O, her þeyi bilendir * Hadid 57:3


Gizli, cisim olarak görülmeyen, varlýðý gizli olan, ancak varlýðý da kesin olarak bilinendir. (Hayal, duygu, akýl ve düþüncenin de görülmeyip eserle varlýklarýnýn kesin olarak bilinmesi gibi).


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Duman yeter, ateþin, varlýðýný yormaya,
Ýnsan, dikkat etmeli, sýnýrýnda durmaya,
Hiçbir varlýk dayanmaz, O'nu bizzat görmeye,
Her an bilinir amma, gizlidir BÂTIN dýr O.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git