Haziran 27, 2019, 08:13:16
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

EL-Berr

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 06:12:20 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Berr
Kullarýna ihtiyaçlarýna veren , Kullarýna iyilik ve ihsaný, nimetleri bol olanÞüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliði bol, esirgemesi çok olanýn ta kendisidir * Tur 52:28 Ýyilik ve güzellik, baðýþta bulunma, kullarýna yardýmcý olma anlamlarýnda Yüce Allah'ýn bir sýfat ismidir. Ýyiliði ve ihsâný çoktur. Ýyilik ve ihsan gibi hisler de sadece ondadýr (et-Tûr, 52/28).


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...


Zorluklarý istemez, kula, kolaylýk verir,
Günahlarýn çoðunu, örtbas eder, giderir,
Niyeti amel sayar, rahmetini gönderir,
Ýki dünya serveti, bahþeden, EL-BERR dir O.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git