Haziran 25, 2019, 05:35:13
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

El-Afüv

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 05:47:50 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Afüvv
Baðýþlayan , Affeden, maðfiret edenUmulur ki Allah bunlarý affeder. Allah affedicidir, baðýþlayandýr * Nisa 4:99 Bir iyiliði açýklar, yahut gizlerseniz veya bir kötülüðü (açýklamayýp) affederseniz þüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir * Nisa 4:149 Ýþte böyle; her kim kendisine yapýlan haksýzlýða benzeriyle karþýlýk verir, sonra aleyhine 'azgýnlýk ve saldýrýda' bulunursa, Allah, mutlaka ona yardým eder. Þüphesiz Allah, affedicidir, baðýþlayýcýdýr * Hacc 22:60


Merhametli, daima affeden, günâhlardan dilediðini affedip suçlarý baðýþlayandýr

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

O'na, tam bir îmanla, itaat edenlere,
Þirk ve inkâr kirinden, arýnmýþ bedenlere,
Hazreti Muhammed'in, izinden gidenlere,
Saðnak, af yaðmurlarý indiren AFÜVV dür O.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git