Haziran 26, 2019, 10:15:14 S
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

Er-Raûf

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 05:42:49 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Rauf
Çok acýyýcý , Merhamet edici, pek þefkatliHer bir nefsin hayýrdan yaptýklarýný hazýr bulduðu ve her ne kötülük iþlediyse onunla kendisi arasýnda uzak bir mesafe olmasýný istediði o günü (düþünün). Allah, sizi kendisinden sakýndýrýr. Allah, kullarýna karþý þefkatli olandýr * Al-i imran 3:30 Andolsun ki Allah, müslümanlardan bir gurub'un kalbleri eðrilmeye yüz tuttuktan sonra, Peygamber'i ve güçlük zamanýnda ona uyan muhacirlerle ensarý affetti. Sonra da onlarýn tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara karþý çok þefkatli, pek merhametlidir * Tevbe 9:117 Sizi karanlýklardan aydýnlýða çýkarmak için kuluna apaçýk ayetler indiren O'dur. Þüphesiz Allah, size karþý çok þefkatli, çok merhametlidir * Hadid 57:9 Bunlarýn arkasýndan gelenler þöyle derler: 'Rabbimiz! Bizi ve iman ile daha önce bizi geçmiþ din kardeþlerimizi baðýþla; kalblerimizde, iman edenlere karþý hiçbir kin býrakma! Rabbimiz! Þüphesiz ki sen çok þefkatli, çok merhametlisin!' * Haþr 59:10


Çok merhamet eden, insanlarý yükümlü tutmada pek müsâmahalý ve yumuþak davranandýr.Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...


Bitki, hayvan ve insan neslinin devamýný,
Bu nedenle, hepsinin, mekân ve zamanýný,
Hayat için gereken, rýzklarýn tamamýný,
Hudutsuz re'fetiyle bahþeden RAÛF tur O.

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git