Haziran 26, 2019, 10:30:57 S
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

El-Muksit

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 05:30:15 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Muksit
Adalet gösterici , Hükümleri ve iþleri yerli yerinde olan


Allah, adaleti ayakta tutarak, gerçekten kendisinden baþka ilâh olmadýðýna þehadet etmiþtir: melekler ve ilim sahipleri de. Aziz ve Hakim olan O'ndan baþka ilâh yoktur * Al-i imran 3:18


Doðru hareket eden, bütün iþlerini birbirine uygun ve yerli yerinde yapandýr.


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Yarattýðý herþeyde, bir mânâ ve maksat var,
Dünyanýn dengesidir, o yalçýn yüce daðlar,
Anaya verdiði aþk, onu yavruya baðlar,
Tesâdüfle izâhý olmayan MUKSIT týr O.

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git