Haziran 26, 2019, 05:52:42
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

El-Ganiy

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 05:28:32 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Ganiy
Çok zengin, her þeyden müstaðni , Çok zengin, hiç birþeye muhtaç olmayanGüzel bir söz ve baðýþlama, peþinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayýrlýdýr, Allah hiç bir þeye ihtiyacý olmayandýr,yumuþak davranandýr * Bakara 2:263 Orada ayetler (ve) Ýbrahim'in makamý vardýr. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev'i haccetmesi Allah'ýn insanlar üzerindeki hakkýdýr. Kim de inkâr ederse, þüphesiz, Allah âlemlere karþý muhtaç olmayandýr * Al-i imran 3:97 Eðer inkâr ederseniz, þüphesiz Allah, size muhtaç deðildir. Bununla beraber O, kullarýnýn küfrüne razý olmaz. Eðer þükrederseniz bundan hoþnut olur. Hiçbir günahkâr diðerinin günahýný çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidiþi, Rabbinizedir. Yaptýklarýnýzý O size haber verir. Çünkü O, göðüslerin içindeki her gizliyi hakkýyla bilendir * Zümer 39:7 Ýþte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeye çaðrýlýyorsunuz; buna raðmen bazýlarýnýz cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse, artýk o, ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah ise, ¦aniy (hiç bir þeye ihtiyacý olmayan)dýr; fakir olan sizlersiniz. Eðer siz yüz çevirecek olursanýz, sizden baþka bir kavmi getirip-deðiþtirir. Sonra onlar, sizin benzeriniz de olmazlar * Muhammed 47:38 Ki onlar, cimrilik ederler ve insanlara cimriliði emr (tavsiye) ederler. Her kim yüz çevirirse, artýk þüphesiz Allah, ¦aniy (hiç bir þeye muhtaç olmayan), Hamid (övülmeye layýk olan) O'dur * Hadid 57:24


Hiçbir þeye ihtiyacý olmayan, hakkýnda noksanlýk ve ihtiyaçtan sözedilemeyendir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Herþey O'na muhtaçtýr, O, asla muhtaç olmaz,
Servetin ölçüsünü, O'ndan baþkasý bilmez,
Ne kadar çok verse de, bir zerresi eksilmez,
Aczi yok, sýnýrý yok, eþi yok, ÐANÝYY dir O.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git