Temmuz 19, 2019, 04:13:27 S
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

El-Muðni

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 04:25:20 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Muðni
Ýstediðini zengin eden , Dilediðine zenginlik veren, müstaðni kýlan


Ey iman edenler, müþrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu yýllarýndan sonra artýk Mescid-i Haram'a yaklaþmasýnlar. Eðer ihtiyaç içinde kalkmaktan korkarsanýz, Allah dilerse sizi kendi fazlýndan zengin kýlar. Þüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir * Tevbe 9:28


Herþey O'nun emir ve korumasýna baðlýdýr. O'nun emri olmadýkça hiçbir þey olamaz. Ýstemediði þeyin, yani takdir etmediðinin olmasýna imkân yoktur.


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...


Kiminin, doðuþtandýr, dünyadaki serveti,
Kimisi, ömürboyu göremez mürüvveti ,
Bilin ki, bu takdirin, imtihandýr hikmeti,
Ýsterse kulu zengin kýlan EL-MUÐNÎ dir O.

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git