Haziran 25, 2019, 11:40:21
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Ed-Dârr

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 04:20:17 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Darr
Dilediðine bela verici , Keder ve zarar verecek þeyleri yaratan, hüsrana uðratan


Elem ve zarar verici þeyleri hikmetinin gereði olarak yaratandýr. Yüce Allah, zarar veren þeyleri yaratmýþtýr. Fakat onlardan zarar görmemizi deðil, akine maddi-manevi bütün zararlardan sakýnarak korunmamýzý emretmiþtir.Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...Þüphesiz, hayýr ve þer, yalnýzca O'ndan gelir,
Hidâyete erenler, bunlarý sýnav bilir,
Cennet kapýlarýndan, ancak böyle geçilir,
Elem ve sevinç veren, hem DÂRR , hem NÂFÝ dir O.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git