Haziran 27, 2019, 05:17:04 S
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

Allah(C.C) Niçin Hesap Sorar?

Balatan ...Tefekkür..., Mays 09, 2009, 01:17:49

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...


Kader ve kaza konusunda çoklarýnýn sorduðu ve anlamakta zorlandýðý soru þudur:

Her þey Allah'ýn takdiri, dilemesi ve hükmüyle oluyorsa ve bunun dýþýna çýkmak mümkün deðilse,
kendisine takdir edilen çizgide amel eden ve kötülük yapan bir kimseye Allah niçin hesap soruyor, ceza veriyor?

Cevap: Önce þunu belirtelim ki, Allahu Teala herkese deðil,
sadece mükellef olan insanlara, ihtiyarî fiillerinden hesap soracaktýr.
Ýhtiyarî fiil demek, yapýp yapmamakta serbest iken, yapmaya karar verilen fiil demektir.

Ýnsanýn iradesi dýþýndaki yaptýðý iþlere "ýzdýrârî, zarurî, mecburî" fiiller denir.
Bu tür fiillere bir sevap veya günah yoktur.

Midemizin çalýþmasý, kanýmýzýn dolaþmasý, susuzluk, açlýk, uyku gibi haller, irade dýþý fiillerdir, mecburi iþlerdir.
Mükellef olmak için þu dört þartýn bir arada bulunmasý gerekir:
1-Akýl.
2-Ýrade,
3-Güç,
4-Ýlim.
Aklý olmayanlara veya aklý olup da temyiz çaðýna ulaþmayanlara hesap ve ceza yoktur.

Deliler ve çocuklar gibi. Ýradesini kullanamayan, irade hürriyyetine sahip olmayan kimse,
yaptýklarýndan mesul deðildir. Uyuyan, unutan, doðru zannýyla yanlýþlýk yapan,
kesin ölüm tehdidi altýnda bulunan kimse gibi.

Emredilen þeyi yapmaya gücü olmayanlar mesul deðildir.
Kimse yapamadýðý, gücünün yetmediði bir amelle mükellef tutulmaz.

Emredilen ibadeti yapmaya vücudu müsait olmayan veya maddi imkaný bulunmayan kimse gibi.

Kendisine ilahi davet ve ilim gelmeyen kimseler mesul deðildir.

Neyin haram, neyin helal olduðunu,
Allah'a nasýl iman edeceðini ve kulluk yapacaðýný bilmeyen,
kendisine bunlarý öðreten bir Peygamber gelmeyen veya o peygamberle gelen davet kendisine ulaþmayan kimseler de mesul deðildir.

Þu halde, mesuliyet delile, sebebe ve þartlara baðlýdýr. Kimde duyduklarýný anlayacak bir akýl, anladýklarýný ayýrdedip
aralarýnda tercih yapabilecek bir hür irade,
tercih ettiði þeyleri yapabilecek bir kuvvet mevcutsa ve bir de kendisine neyi nasýl yapacaðýna dair
Allah'tan bir ilim gelmiþse o kimse mesuldür; iþlediði hayýrlar için sevap vardýr;
tevbe etmediði veya Allah'ýn affetmediði kötülükleri için azap vardýr.

Çünkü kendisinde bütün mükellefiyet þartlarý toplanmýþ, itirazý ortadan kaldýracak deliller önüne konmuþtur.

Artýk mesuldür. Bu kimsenin kaderini bilmesi lazým ve þart deðildir; çünkü o, kendisinden saklanan kaderden deðil,
kendisine bildirilen emirlerden sorumludur. Kaderi bilmek deðil, ona iman etmek farzdýr.
Ýmam Ahmed b. Hanbel (rah): "Kader, Allah'ýn kudretidir.

" (Edib, Keylani, Avnü'l-Mürid, II, 605.)sözüyle bu müþkili çözmüþtür.
Her mü'min "Allahu Teala'nýn her þeye gücü yeter, O'nun ilmi ve kudreti sonsuzdur, sýnýrsýzdýr." diyerek kaderin ilmini,
kazanýn hikmetini Yüce Rabbine havale etmelidir.

Hz. Ömer b. Abdulaziz'in (rah) belirttiði gibi, bizler sadece bize öðretilen ilahi emirlere uyup,
yasaklanan þeylerden kaçýnmakla mükellefiz.

Üzerimizde cereyan eden kadere iman baþkadýr,
yaptýðýmýz iþlere rýza göstermek baþkadýr. Yaptýðýmýz iþlerden Allah razý deðilse biz de razý olmayacaðýz.

Allahu Teala, bize: "Bu halinizi deðiþtirin, bundan vazgeçin" diye emrediyorsa,
biz de onu deðiþtirme yollarýna baþvuracaðýz.

Çünkü bu ilahi emirler bizden mümkün olan bir þeyi istemektedir.

Kötülüklere bulaþan bir insanýn, ayný zamanda iyilikleri yapma kabiliyeti ve imkaný da mevcuttur.

Eðer güneþ, ay, aðaç ve hayvanlar gibi, tercih hakkýmýz, deðiþme imkanýmýz olmasa idi bize böyle bir emir verilmezdi.
Nitekim, çocuk iken yaptýklarýmýzdan sorumlu deðiliz.

Alýntýdýr
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

belinay

Mays 13, 2009, 12:57:03 S #1 Last Edit: Mays 13, 2009, 01:57:33 S by ...Tefekkür...
Allah razý olsun ...çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konuydu..bilgi için tþklr .....slm ve duayla

sukut


Yukar git