Haziran 27, 2019, 08:11:41
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Düþünün!

Balatan ...Tefekkür..., Mays 08, 2009, 11:55:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...


Birinin size bir kalem verdiðini düþünün, kapaklý, içini göstermeyen bir kalem.
Ne kadar mürekkebi olduðunu göremiyorsunuz. Bir-iki deneme cümlesi yazdýktan sonra kalem bitebilir ya da bir çok þeyi deðiþtirebilecek bir ya da daha çok baþyapýt yaratmaya yetebilir. Baþlamadan bunu bilemezsiniz.

Oyunun kurallarýna göre bunu bilmeniz olanaksýz,asla bilemezsiniz.Bu konuda þansýnýzý denemek zorundasýnýz!

Aslýna bakýlýrsa hiçbir oyunun kuralý sizi bir þey yapmaya zorlayamaz. Kalemi elinize alýp kullanmak yerine,onu bir dolapta ya da çekmecede hiç kullanmadan, kurumaya býrakabilirsiniz.

Peki,kullanmaya karar verirseniz,onunla ne yapacaksýnýz_? Oyunu nasýl oynamayý düþünüyorsunuz_?

Tek bir kelime yazmadan önce hiç durmadan planlar mý yapacaksýnýz_? Planlarýnýz öylesine ayrýntýlý olacak ki asla gerçekten yazmaya baþlayamayacak mýsýnýz_?

Yoksa kalemi elinize alýp, yazmaya mý giriþeceksiniz_? Kelimelerin sizi götürdüðü yere gidip onlarýn kývrýmlarý, büklümlerine siz de kendinizi kaptýracak mýsýnýz_?

Bir sonraki kelimede mürekkep bitebilir diye dikkatle ve özenle mi yazacaksýnýz_? Yoksa kendinizi kalemin hiç bitmeyeceði fikrine kandýrýp ona göre mi davranacaksýnýz_?

Ne yazmayý plânlýyorsunuz_? Sevgi mi_? Nefret mi_? Eðlence mi_? Periþanlýk mý_? Yaþam mý_? Ölüm mü_? Hiçbir þeyi mi_? Yoksa her þeyi mi_?

Yalnýzca kendinizi mutlu etmek için mi, yoksa baþkalarý için de mi yazacaksýnýz_? Ya da baþkalarý için yazýp kendinizi mi mutlu edeceksiniz_?

Kelimeleriniz titrek ve silik mi, yoksa koyu ve gözüpek mi olacak_? Süslü mü, sade mi_?

Hatta hiç yazacak mýsýnýz_? Bir kez kalem verilince sizin yazmanýzý isteyecek hiçbir kural yok. Ön taslak yapacak mýsýnýz_? Kýsa notlar almayý düþünüyor musunuz_? Düþünürken amaçsýzca resimler karalayacak mýsýnýz_?

Satýrlarýn üzerine mi, arasýna mý yazmayý düþünüyorsunuz_? Belki de orada olmalarýna karþýn hiç satýr görmezsiniz? Satýrlar var mý_?

Bu konuda düþünecek pek çok þey var, deðil mi_? Þimdi size bir yaþam verildiðini düþleyin…


David A. BERMAN

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git