Haziran 19, 2019, 07:24:25 S
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

CuMA notLaRı/10

Balatan MiM, Mays 08, 2009, 03:52:44

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

denge

Üzüldüm hocam,Allah acil þifalar versin,dualarýmýz sizinle...

Mercan

Alnt yaplan: MiM - Mays 15, 2009, 04:30:16
selamun aleykum,
deðerli kardeþlerim...
bugün sizin huzurunuza biraz utanarak ve sýkýlarak çýkmak durumunda kaldým. ne olur baðýþlayýn. hakkýnýzý helal edin. annem yanýmda ve hastanelerde geçiyor günlerim. o yüzden bu haftaki cuma sohbetimi ne yazýk ki, kaleme alma fýrsatý bulamadým. bi iznillah önümüzdeki -Rabbim nasip buyurursa- cumaya yetiþtirmeye çalýþacaðým inþaallah.

Allaha emanet olun, ve dua buyrun lütfen.

Ve aleyküm Selam
MÝM Hocam
Asýl bu mesajýnýz ile bizle çok utandýk :(
Yazýlarýnýz çok güzeldi her cumayý dört gözle bekliyordum ama yazmanýn ve hazýrlamýnýn zorluðunu düþünmeden...
Rabbim annenize acil þifalar versin inþaALLAH...
Hakkýnýzý helal edin MÝM Hocam...

...Tefekkür...

Ve Aleyküm selam,

Deðerli MiM Hocam,

Ne demek hocam bizler büyük bir zevkle bekleriz  lütfen siz rahat olun...

Annenize Rabbim acil þifalar versin...tez zamanda saðlýðýna kavuþmasýný nasip etsin.

Rabbim yar ve yardýmcýnýz olsun...

Rahman'a emanet olun.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

þeyda

Ve iþte þükür ki merakla beklediðimiz paylaþýmla karþý karþýyayýz :) Ne güzel oralarý yaþayýpta anlatabilmek ne güzel deðil mi abiciðim :)

Sizi þuan çok iyi anlayabiliyorum, bazý þeyler anlatýlmaz yaþanýr denirya hani, öyle güzel coþkuyla izah ediyorsunuz ki, belkide bu mübarek ziyareti yazarken bizlere de duacýsýnýz, keþke yaþanabilse diye, inþallah nasib olur herkese.. Allah kabul etsin ve her istedikçe tekrarýný nasib etsin, önce saðlýk sihhat afiyet. emeðinize elinize saðlýk sevgili hocamýz . Altta bir not geçmiþsiniz, bu tecrübeyi paylaþmak elbette herkesin yararýna olacaktýr :) Herkes adýna teþekkür ediyorum, kendimi o mübarek yerlere layýk göremediðim için, kendi adýma pek biþey diyemiyorum.. Rabbim gönlünüzce versin selam ve dua ile ..

MiM

sevgili kardeþlerim, göstermiþ olduðunuz anlayýþ için hepinize ayrý ayrý çok teþekkür ediyorum... beni mes'ud ve bahtiyar kýldýnýz, Rabbim hepinizden razý olsun.

Yukar git