Haziran 26, 2019, 05:51:39 ÖÖ
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

Advanced Windows Care 3.3.1 Türkçe

Baţlatan TakeOne, Mayýs 04, 2009, 04:07:11 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

TakeOne

Mayýs 04, 2009, 04:07:11 ÖÖ Last Edit: Mayýs 04, 2009, 01:38:39 ÖS by TakeOne


Dünyanýn en iyi sistem optimizasyon ve temizleme programlarýndan birisi olarak birçok ödül kazanan Advanced WindowsCare tamamen yenilendi ve bu yenilikle beraber ismi artýk Advanced SystemCare. Sisteminizdeki hatalarý kategorilere ayýrýp teker teker ele almasý sayesinde çok daha derin ve etkili bir temizlik ve onarým yapan program ile artýk bilgisayarýnýz çok daha hýzlý çalýþacak. Tamamen ücretsiz ve Türkçe olmasý da programýn kolay kullanýlabilir arayüzüne oldukça iyi destek veriyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere 2 tema seçeneði sunan programýn ilk baþýnda yapýlan Windows Bakýmý taramasýndan sonra "Onar" tuþu ile bu bölümdeki hatalarý onarabilirsiniz.

Programýn ortasýnda bulunan "Çare" tuþuna basýldýðýnda program "Windows Bakýmý" ve "Sistemi Tanýla" bölümlerindeki taramalarý hýzlý bir þekilde yapar ve yine ayný hýzda bu bölümlerdeki hatalarý onarýr.

Windows Bakýmý bölümünde taranan sorunlar

Spyware Kaldýrma : Spyware ve Adware gibi zararlý yazýlýmlarý tarayan ve silen bu bölüm sayesinde bilgisayarýnýz hem daha güvenli hem de daha hýzlý olacak.
Kayýt Düzeltme : Bu bölüm sayesinde Sistem Kayýt Defterinizdeki sorunlu ve alakasýz kayýtlar bulunup silinir ve bilgisayarýn hýzýnda artýþ yaþanmasý saðlanýr.
Gizlilik Süpürme : Birçok program en son çalýþýlan dosyalarý "geçmiþ" adý verilen bölümlerde kullanýcýlarýn daha kolay ulaþmalarý için saklar. Ancak bu dosyalar ve internet tarayýcýlarý çerezleri, geçmiþleri bilgisayarýn hýzýný yavaþlatan en önemli unsurlardýr. Bu bölüm ile sistem bu dosyalardan arýnarak daha hýzlý hale gelir.
Çöpdosya Temizliði : Bilgisayarýnýzda birden fazla kopyasý bulunan dosyalar sistemin yavaþlamasýna sebep olur. Çöpdosya Temizliði bölümü bu dosyalarý bulur ve sistemden temizler.

Sistemi Tanýla bölümünde taranan sorunlar

Sistem Eniyileme : Sistem optimizasyonu için kullanýlan bu araç ile bilgisayar performansýnýn arttýrýlmasý saðlanýr.
Güvenlik Savunma : Bu bölüm ile Spyware, Adware gibi yazýlýmlarýn bilgisayarýnýza kurulmasýna engel olabilir ve bilgisayarýnýzýn bu tür zararlý yazýlýmlara karþý güvenliðini saðlayabilirsiniz.
Disk Birleþtirme : Birçok bölümlere ayrýlan ve bu sebeple oldukça yavaþlayan bilgisayarýnýzýn disk birleþtirme iþlemi sayesinde performansýný ilk günkü gibi yapabilirsiniz.
Güvenlik Analizi : Windows Güvenlik Duvarý gibi araçlarý tarayan bu bölüm sayesinde bilgisayarýnýza sýzma tehlikelerini ölçebilir ve güvenliðinizi saðlayabilirsiniz.
Bilgisayarýnýzdaki yavaþlamalara, donmalara, program kilitlenmelerine ve tehlikeli giriþlere karþý oldukça etkili olan bu program ile bilgisayarýnýz ilk günkü gibi güvende ve hýzlý olacak. Tamamen Türkçe ve ücretsiz olan bu program ile bilgisayarýnýzý kanatlandýrabilirsiniz.

Neden Advanced SystemCare ?

Kullanýmý oldukça kolaydýr : Tek týklama ile bir çok iþlemi gerçekleþtirebilirsiniz.
Bilgisayarýnýzý tamamen korur üstelik ücretsiz : Spyware, adware taramalarý ve silmeleri sayesinde bilgisayarýnýzý korur. Hacker'lar, HiJacker'lar veya bilgisayarýnýza zararlý yazýlým yüklemeye çalýþanlara karþý da sisteminizi korur. PC aktivite geçmiþini de kontrol ederek hangi iþlemlerin gerçekleþtiðini gösterir ve takip eder.
Windows'unuzu temizleyin : Sistem performansýnýzý kayýp dosyalarý temizleyerek hýzlandýrýr, istenmeyen dosyalarý ortadan kaldýrýr, gereksiz dosyalarý siler ve tüm hasarlý kayýt giriþlerini siler.
PC'nizi en yüksek performansta tutun : Windows'unuzu modifiye ederek sistem ve internet hýzýnýzý arttýrýr.
Önemli! Program tamamen ücretsizdir ancak Advanced WindowsCare Professional ile Personal birleþtirilmiþtir. Ve bunun sonucunda programý ister ücretsiz kullanmaya devam edebilir isterseniz de satýn alarak PRO versiyonunu kullanmaya baþlayabilirsiniz.

PRO versiyon özellikleri : Bu versiyon ile Free versiyonun yaptýðý tüm iþlemleri otomatik bir þekilde yapabilir ve programýn arayüzünü tamamen unutabilirsiniz. Ancak bilgisayarýnýzý düzenli aralýklarla tarayan program ile bilgisayarýnýz her daim hýzlý ve güvenli kalacaktýr. Ve ayrýca daha birçok özelliði de PRO versiyon ile aktif hale getirebilir ve sisteminizi optimize edebilirsiniz.

Yeni versiyon gĂĽncellemeleri

Güncelleme seçeneði geliþtirildi.
Yardýmcý programlar seçeneði geliþtirildi.
Genel hatalar giderildi.

Programý indirmek için aþaðýdaki linki týklayýnýz.

http://s1.dosya.tc/AWC3.3Tr.zip.html

Vandervaart


liprade

TakeOne kardeþimiz hala üye... Ýsteðinizi daha uygun bir dille ifade etseydiniz size yardýmý dokunacaðýna inanýyorum...
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"

TakeOne

Bu türdeki arkadaþlar googlede Advanced Windows Care diye arama yapýyorlar. Bulduklarý sayfalarý inceliyorlar. Eðer link ile karþýlaþýrlar ise, o foruma hemen üye oluyorlar. Halbuki üyelik maksatlarý sadece o programa olan ihtiyaçlarýndan kaynaklanýyor. Sonrada çýkýp gidiyorlar. Demekki linkimiz kýýrkmýþ. Kardeþimizde bize kýzýk gitmiþ. Caný sað olsun.

Buyrun yeni link. Þu anda 3.4 versiyonu mevcut. Dileyen buraki linkten indirebilirler. yasake gelince bana ulaþmanýz kafidir.

http://dw.com.com/redir?edId=3&siteId=4&oId=3000-2086_4-10407614&ontId=2086_4&spi=12fde248a5da8aa8680252c6074133c6&lop=link&tag=tdw_dltext&ltype=dl_dlnow&pid=11118615&mfgId=6271865&merId=6271865&pguid=25mDNgoPjF4AAHXqEzMAAAAW&destUrl=http%3A%2F%2Fdownload.cnet.com%2F3001-2086_4-10407614.html%3Fspi%3D12fde248a5da8aa8680252c6074133c6%26part%3Ddl-6271865