Haziran 26, 2019, 06:34:04
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

Gül Kokulu Yollarýna Düþmüþ Yüreðim

Balatan rana_94, Mays 02, 2009, 07:37:15 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

rana_94Ey Sevgili! En Sevgili! Aþkýmýn tahtýna oturan, naz makamýnýn efendisi.
Dünya insanýnýn Sana muhtaç anlarý, nisan sabahlarýydý. Senin olmadýðýn iklimlerin yaðmurlarý bulanýktý.
Ötelerden bir rahmet düþmüyor, gönül yamaçlarý baharý bilmiyordu.
Kâinata teþrifinle gönüller, cennet yamaçlarýnýn rengini aldý ve hayat çeþmesinin ufuklarý damla damla görünmeye baþladý.
Ne büyük þerefti Seni bilmek. Seni bize bildiren Rabb’e þükürler olsun.
Adýný, konuþmaya baþladýðýmýz zaman öðrendik. Ýlk ezberlediðimiz, belki Senin ismindi.
Gönül heybemde gözyaþlarým, yürek tezgâhýmda iþlenen sancýlarým ve Senden dilendiðim þefaatin var dilimde.
Ýçim, en derin yerinde sýzlýyor. Öyle bir
sýzý ki sese versem, kim bilir deli divane derler. Varsýn kimse
duymasýn hýçkýrýþýmý.
Bu hicranýmý Sana ulaþtýrmak istiyorum ben.
Ey kendisine yollanan selamlarý iþiten vefalý dost!
Sana ümmet olmak için Seni sevmek yeterse eðer, iþte ben seviyorum. Elbette seviyorum. Mutlaka seveceðim. Nasýl sevmem?
Kalbimin bütün zincirleriyle nasýl baðlanmam sana? Kimler Seni ölesiye sevmedi ki Ya ResulALLAH?
Hz. Bilâl’e kýzgýn kumlar üzerine dayanma gücü veren, Sana olan baðlýlýðý ve sevgisi deðil miydi?
Hz. Ebubekir’e, “Anam babam Sana feda olsun Ya ResulALLAH!” dedirten bu sevgi deðil miydi?
Kendisini býraktýðýný düþünüp Hz. Musab,
Sana olan sevgisi yüzünden Cenab–ý Hakk tarafýndan þehadet mertebesiyle
ödüllendirilmemiþ miydi?
Nasýl sevmem?
"Elbette seviyorum ve seveceðim. Bir ömür boyualýntý

Yukar git